☰ Menu
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
Herb Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu

Środa 18.09.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2010

 

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu w 2010 r. przeprowadził ogółem 1863 kontroli, w tym:

 • 747 kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i środków produkcji rolnej na rynku krajowym,
 • 1147 kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą.

 

1.      Kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i środków produkcji na rynku krajowym

W ramach tych kontroli, 716 kontroli zrealizowano w trybie planowym i 22 – w trybie doraźnym, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Pozostałe 9 kontroli zostało przeprowadzonych jako kontrole doraźne Wojewódzkiego Inspektora.

Zakres kontroli planowych (wybrane zagadnienia):

 • Prawidłowość znakowania wybranych artykułów rolno-spożywczych

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości znakowania wybranych artykułów rolno-spożywczych: soków, napojów, herbatek owocowych, herbaty, kawy rozpuszczalnej, miodu pszczelego, koncentratów spożywczych, majonezów, sosów, olejów, tłuszczów roślinnych.

 • Jakość handlowa artykułów mlecznych

Podczas kontroli poddano badaniu szeroki asortyment artykułów mleczarskich (mleko, śmietana, śmietanka, masło, mleczne napoje fermentowane, sery twarogowe, serki smakowe,

sery podpuszczkowe, serki topione). Szczególny nacisk położono na ewentualne zafałszowania tych wyrobów tłuszczami nie mlecznymi. Wykryto liczne nieprawidłowości w oznakowaniu oraz tendencje do obniżania gęstości odżywczej artykułów mlecznych przy równoczesnym zawyżaniu zawartości wody.

 • Jakość handlowa mięsa drobiowego i przetworów drobiowych

Kontrolą objęto: tuszki kurcząt oraz przetwory drobiowe.

Wyniki kontroli w zakresie badania zawartości wody wchłoniętej przez mięso drobiowe podczas procesu technologicznego wskazywały na prawidłowy i kontrolowany przebieg procesu uboju.

 • Jakość handlowa wędlin z mięsa czerwonego

Kontrole w zakresie przetworów z mięsa czerwonego prowadzone były w II i IV kwartale.

Skontrolowano produkty z każdej grupy technologicznej takich wyrobów, jak: kiełbasy grubo, średnio, drobnorozdrobnione i homogenizowane, wędliny podrobowe, wyroby blokowe, wędliny dojrzewające, wędzonki.

Nieprawidłowości dotyczyły oznakowania i parametrów fizykochemicznych. Rozpiętość deklarowanych parametrów przy produkcji asortymentu oferowanego do sprzedaży pod tą samą nazwą handlową była bardzo szeroka.

 • Jakość handlowa pieczywa

Kontrole wykazały nieprawidłowości w zakresie znakowania, wprowadzające konsumenta w błąd, co do rodzaju lub składu pieczywa. W niewielkim stopniu nieprawidłowości dotyczyły parametrów fizykochemicznych.

Zakres kontroli doraźnych, realizowanych przez Inspekcję na rynku krajowym był wynikiem oceny bieżącej sytuacji i analizy problemów występujących w tym okresie na poszczególnych rynkach artykułów rolno-spożywczych.

Oprócz zadań realizowanych według programów zatwierdzonych przez Głównego Inspektora JHARS, w 2010 roku przeprowadzono 22 kontrole doraźne na zlecenie Głównego Inspektora i 9 kontroli doraźnych na zlecenie Wojewódzkiego Inspektora.

 

2.      Kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą

W ramach urzędowej kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą, przeprowadzono następujące czynności:

 • 1143 kontrole artykułów rolno-spożywczych przywożonych z krajów trzecich (w tym 311 kontroli wina),
 • 261 kontroli artykułów rolno-spożywczych wywożonych do krajów trzecich (wydano 259 świadectw zgodności na owoce i warzywa oraz 2 protokoły niezgodności), a także 85 ocen na okoliczność eksportu, głównie cukru oraz wyrobów cukierniczych,
 • wystawiono 1262 zaświadczenia w ramach nadzoru nad wołowiną pochodzącą od dorosłych osobników płci męskiej (eksport wołowiny).

Kontrole artykułów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą prowadzono na podstawie:

1)   Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków rolnych oraz Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1580/2007 ustanawiającego przepisy wykonawcze w sprawie kontroli zgodności normami handlowymi obowiązującymi dla świeżych owoców i warzyw, kontrolą objęto:

 • jakość handlową świeżych owoców i warzyw wywożonych do krajów trzecich; najczęściej eksportowano jabłka, pieczarki, kapustę, wiśnie, śliwki, morele, brzoskwinie do Norwegii, Szwajcarii, Rosji, Ukrainy, Algierii. 

2)      Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999r. dotyczącego wspólnej organizacji rynku wina; kontrolą objęto wina importowane z Chile, Australii, RPA, USA, Mołdawii, Macedonii, Argentyny.

3)  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych do kraju oraz minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej; kontrolą objęto głównie takie artykuły jak:

 • przetwory owocowo-warzywne importowane z Tajlandii, Turcji, Chin, Peru i Chile
 • przetwory zbożowe z Urugwaju
 •  kawę i herbatę importowaną z Brazylii, Kongo, Wietnamu, Ugandy, Tanzanii, Sri Lanki, Szwajcarii
 •  zioła i przyprawy z Indii, Indonezji, Turcji, Wietnamu, Chin, Egiptu
 • ryby z USA.

 

3.      Realizacja pozostałych czynności kontrolnych

W 2010 roku WIJHARS w Poznaniu przeprowadził czynności kontrolne wynikające z ustawowych kompetencji lub zadań delegowanych przez agencje płatnicze, w tym:

 • Zadania delegowane przez Agencję Rynku Rolnego, w ramach mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej w zakresie „Monitorowanie wielkości produkcji cukru. Opłaty cukrowe” – przeprowadzono ogółem 18 kontroli.
 • Kontrole „ex – post” przedsiębiorców otrzymujących płatności z UE, wypełniające postanowienia Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 4045 z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie kontroli przez Państwa Członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.       

 W ramach poszczególnych mechanizmów WPR przeprowadzono 18 kontroli „ex – post”:

 - 6 kontroli planowych w ramach mechanizmów: „Pomoc finansowa z tytułu dostarczania pomidorów do przetwórstwa”, „Pomoc finansowa dla wstępnie uznanych grup producenckich”, „Cukier – tymczasowa składka restrukturyzacyjna”, „Dostarczanie nadwyżek żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej”.

 - 12 kontroli krzyżowych krajowych i 1 na wniosek administracji brytyjskiej w ramach mechanizmów „Pomoc finansowa z tytułu dostarczania pomidorów do przetwórstwa”, „Pomoc finansowa dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw”, „Dopłaty do zakupu masła przez instytucje i organizacje niedochodowe”, „Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych”, „Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny”, „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”.

 •  Czynności związane z oceną składowania i magazynowania nasion rzepaku i ziarna zbóż oraz cukru;

     Wydano 76 ocen warunków składowania dla magazynów nasion rzepaku i ziarna zbóż oraz 18 ocen dla magazynów cukru.

 •  Czynności związane z wydaniem certyfikatów dla plantatorów chmielu:

Dla 28 plantatorów produkujących chmiel na 134 plantacjach o powierzchni ogółem 161,44 ha wydano 78 certyfikatów na chmiel nieprzygotowany.  Wydano również 10 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie roślin nie spełniających warunków jednolitości odmianowej plantacji chmielu.

 • Czynności kontrolne związane z wydawaniem zaświadczeń potwierdzających pochodzenie mięsa wołowego z dorosłych osobników męskich, uprawniające do otrzymania refundacji wywozowych, o których mowa w przepisach UE dotyczących przyznawania specjalnych refundacji eksportowych w sektorze wołowiny i cielęciny.

W 2010 r. wydano 1262 zaświadczenia, w tym 320 na mięso odkostnione.

 •  Nadzór nad klasyfikacją poubojową w systemie EUROP

 Nadzorem objęto 59 ubojni trzody chlewnej i 7 ubojni bydła. W ramach nadzoru nad klasyfikacją poubojową wieprzowiny przeprowadzono 295 kontroli, w ramach klasyfikacji poubojowej wołowiny – 66 kontroli.

 • Czynności związane z dokonaniem oceny, polegające na sprawdzeniu czy artykuł rolno-spożywczy spełnia wymagania określone w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania deklarowane przez producenta.

 W ramach oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wykonywanej na wniosek przedsiębiorcy, w 2010 r. wydano łącznie 311 świadectw jakości, w tym dla towarów wysyłanych na eksport 85 świadectw, w obrocie wewnętrznym 207 świadectw, dla rolników na potrzeby kredytu „Nowe Technologie” – 30 świadectw, dla wojska, na potrzeby zaopatrzenia – 89 świadectw. Przedmiotem oceny w eksporcie były: zioła i przyprawy, wyroby spirytusowe, mięso mrożone, cukier, wyroby cukiernicze.

 

Efektywność kontroli przeprowadzonych w 2010 r.

 1.      Wyniki kontroli

W wyniku kontroli przeprowadzonych w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i środków produkcji rolnej na rynku krajowym, nieprawidłowości stwierdzono w przypadku 133 jednostek.

Wydano 253 decyzji administracyjnych.

Najwięcej decyzji wydano na podstawie art. 29 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz na podstawie art. 40a, ustalającego kary finansowe dla podmiotów w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami.

Decyzje wydano także na podstawie innych ustaw, w tym najczęściej ustawy o cenach (15 decyzji), a także ustawy o rynku owoców, warzyw, chmielu i tytoniu (10 decyzji) i ustawy o nawozach i nawożeniu (3 decyzje).

Wydano także 18 decyzji zwalniających z obowiązku znakowania jaj oraz 13 decyzji na wniosek o odstępstwa w produkcji ekologicznej.

Decyzjami administracyjnymi wpisano także do rejestru 117 rzeczoznawców.

 2.      Zastosowane sankcje karne

Nowelizacja ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych dała możliwość nakładania kar pieniężnych w drodze decyzji. Ustalając wysokość kary Wojewódzki Inspektor uwzględnia stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych i wielkość obrotów.

Wydano 85 decyzji o karach finansowych na ogólną kwotę 218500 zł, głównie za wprowadzanie do obrotu artykułów rolno-spożywczych nie odpowiadających jakości handlowej określonej w przepisach lub deklarowanej przez producenta, w oznakowaniu tych artykułów oraz za nie poddawanie klasyfikacji poubojowej tusz wieprzowych. Wydano także 4 decyzje za wprowadzanie do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych.

 Ponadto inspektorzy WIJHARS w wyniku przeprowadzonych kontroli, nałożyli ogółem 41 kar w drodze mandatu karnego na ogólną kwotę 7900 zł.

 

Wytworzył:
Mirosława Mruk
(2011-07-21)
Udostępnił:
Renata Roszewska
(2011-07-21 09:53:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Renata Roszewska
(2014-02-12 14:40:38)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X