☰ Menu
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
Herb Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu

Poniedziałek 13.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wyniki kontroli za 2011 rok

 

Informacja o działalności WIJHARS za rok 2011

 

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Poznaniu w 2011 roku przeprowadził ogółem 2222 kontroli, w tym:

 • 736 kontroli jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych i środków produkcji rolnej na rynku krajowym,
 • 1486 kontroli jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych w obrocie z zagranicą.

 

1.     Kontrole jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych i środków produkcji na rynku krajowym

W ramach kontroli jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych w obrocie krajowym, 708 kontroli zrealizowano w trybie planowym i 12 w trybie doraźnym zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych. Pozostałe 16 kontroli zostały przeprowadzone jako kontrole doraźne Wojewódzkiego Inspektora oraz w odpowiedzi na skargi konsumentów.

Zakres kontroli planowych (wybrane zagadnienia):

 • Prawidłowość znakowania wybranych artykułów rolno – spożywczych, z uwzględnieniem artykułów pochodzących z przetwórni ekologicznych

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości znakowania wybranych artykułów rolno – spożywczych: soków, napojów, herbatek owocowych, herbaty, kawy rozpuszczalnej, miodu pszczelego, makaronów, koncentratów spożywczych, majonezów, sosów, olejów w zakresie zgodności z obowiązującymi aktami prawnymi, w tym również dotyczącymi rolnictwa ekologicznego oraz produktów posiadających chronione nazwy oraz z deklaracją producenta.

 • Jakość handlowa artykułów mlecznych

Podczas kontroli przeprowadzanych w I i III kwartale 2011 roku sprawdzono jakość handlową mlecznych napojów fermentowanych, masła, przetworów mlecznych kozich oraz przetworów z dodatkiem mleka koziego na zgodność z obowiązującymi przepisami oraz deklaracjami producentów. Szczególny nacisk położono na ewentualne zafałszowania tych wyrobów tłuszczami niemlecznymi oraz przetworów deklarowanych jako kozie zafałszowanych mlekiem krowim. Badania laboratoryjne w zakresie mikroflory charakterystycznej wykazywały zaniżoną liczbę bakterii probiotycznych. Stwierdzono również liczne nieprawidłowości w oznakowaniu oraz tendencje do obniżania gęstości odżywczej artykułów mlecznych przy równoczesnym zawyżaniu zawartości wody.

 • Jakość handlowa przetworów owocowych i warzywnych 

Celem kontroli było zbadanie jakości handlowej przetworów owocowych i warzywnych ze szczególnym uwzględnieniem konfitur, powideł śliwkowych , marmolad, dżemów i warzyw marynowanych w zakresie zgodności z przepisami w sprawie szczegółowych wymagań dla tej grupy produktów oraz w zakresie zgodności z wymaganiami zadeklarowanymi przez producenta a także sprawdzenie prawidłowości znakowania przetworów będących produktami rolnictwa ekologicznego i znakowania produktów w zakresie przestrzegania przepisów rolnictwa ekologicznego .

Zastosowanie składników w ilości innej niż zadeklarowano, zaniżenie masy netto, nieprawidłowa obróbka surowca oraz zastosowanie surowców o niewłaściwej jakości są wynikiem zaniedbań, bądź zamierzonego działania przedsiębiorców, którego celem jest oszukanie konsumenta. Niepokojącym jest fakt wydłużania terminów ważności świadczący o nieuczciwości producentów.

 • Jakość handlowa przetworów z mięsa czerwonego

Kontrole w zakresie przetworów z mięsa czerwonego prowadzone były w II i IV kwartale 2011 r. Skontrolowano produkty z każdej grupy technologicznej takich wyrobów jak: kiełbasy grubo, średnio, drobnorozdrobnione i homogenizowane, wędliny podrobowe, wędliny suszone i podsuszane, wędzonki oraz posiadające przyznane znaki jakości, nagrody lub wyróżnienia.

Nieprawidłowości dotyczyły oznakowania i parametrów fizykochemicznych. Stwierdzono nieprecyzyjne oznaczanie wyrobu gotowego tj. brak rodzaju wyrobu, procesu technologicznego i sposobu obróbki termicznej, wprowadzanie konsumenta w błąd co do trwałości produktu poprzez bezpodstawne wydłużanie terminu przydatności do spożycia.

Dodatek niezadeklarowanych surowców, tj. mięsa drobiowego, MOM-u drobiowego, skrobi, karagenów oraz innych wielocukrów jest świadomym fałszowaniem przetworów z mięsa czerwonego. Zastosowanie w procesie produkcji karagenów lub innych wielocukrów zwiększa wodochłonność mięsa. Taka praktyka pozwala na wytworzenie produktu o większej masie przy jednoczesnym mniejszym wykorzystaniu droższego składnika jakim jest mięso. Rozpiętość deklarowanych parametrów przy produkcji asortymentu oferowanego do sprzedaży pod tą samą nazwą handlową jest bardzo szeroka. W konsekwencji konsumenci nabywający wędliny w różnych rejonach Polski nie mogą oczekiwać produktu o tej samej jakości, mimo że jest to produkt o tej samej nazwie handlowej. Regulacji wymagają przede wszystkim przepisy dotyczące tych artykułów.

 • Jakość handlowa przetworów rybnych

Zgodnie z planem w I kwartale 2011 r. przeprowadzono kontrolę jakości handlowej ryb wędzonych, konserw i marynat rybnych oraz ryb mrożonych.

Nieprawidłowości wykazano w zakresie parametrów fizyko – chemicznych i oznakowania, w mniejszym stopniu w zakresie cech organoleptycznych. Produkty rybne poddane w czasie produkcji złożonym procesom technologicznym, które mają na celu przedłużenie ich trwałości, umieszczone w szczelnych opakowaniach z dodatkiem warzyw, oleju, przypraw, wykazują większy procent nieprawidłowości w zakresie parametrów fizykochemicznych w porównaniu do ryb mrożonych czy wędzonych.

Zakres kontroli doraźnych, realizowanych przez Inspekcję na rynku krajowym był wynikiem oceny bieżącej sytuacji i analizy problemów występujących w tym okresie na poszczególnych rynkach artykułów rolno – spożywczych.

 

2.     Kontrole jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych w obrocie z zagranicą

W ramach urzędowej kontroli jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych w obrocie z zagranicą, przeprowadzono następujące czynności:

 • 1313 kontrole artykułów rolno – spożywczych przywożonych z krajów trzecich (w tym 278 kontroli wina),
 • 170 kontroli artykułów rolno – spożywczych wywożonych do krajów trzecich (wydano 169 świadectw zgodności na owoce i warzywa i 1 protokół niezgodności) oraz 4 świadectwa oceny jakości handlowej,
 • Wystawiono 2459 zaświadczeń w ramach nadzoru nad wołowiną pochodzącą od dorosłych osobników płci męskiej (eksport wołowiny). W roku 2010 wydano 1262 zaświadczenia.

Kontrole artykułów rolno – spożywczych w obrocie z zagranicą prowadzono na podstawie:

1)   Rozporządzenia Rady (WE) Nr 543/2011 w sprawie wspólnej organizacji rynków rolnych ustanawiającego przepisy wykonawcze w sprawie kontroli zgodności z normami handlowymi obowiązującymi dla świeżych owoców i warzyw; kontrolą objęto:

 • jakość handlową świeżych owoców i warzyw wywożonych do krajów trzecich, najczęściej eksportowano jabłka, cebulę i pomidory.

2)     Rozporządzenie Rady (WE) Nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. dotyczącego wspólnej organizacji rynku wina; kontrolą objęto wina importowane z Chile, Australii, RPA, USA, Mołdawii, Macedonii, Argentyny.

3)     Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie artykułów rolno – spożywczych sprowadzanych do kraju oraz minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej; kontrolą objęto głównie takie artykuły jak:

·         Przetwory owocowo – warzywne importowane z Tajlandii, Turcji, Chin, Peru i Chile

·         Przetwory zbożowe z Urugwaju

·         Kawę i herbatę importowaną z Brazylii, Kongo, Wietnamu, Ugandy, Tanzanii, Sri Lanki, Indii

·         Zioła i przyprawy z Indii, Indonezji, Turcji, Wietnamu, Chin , Egiptu

 

3.     Realizacja pozostałych czynności kontrolnych

W 2011 roku Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych przeprowadził czynności kontrolne wynikające z ustawowych kompetencji:

 

 • Kontrole „ex–post” przedsiębiorców otrzymujących płatności z UE, wypełniające postanowienia Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 4045 z dnia 21 grudnia 1989r. w sprawie kontroli przez Państwa Członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

W roku 2011 przeprowadzono w ramach poszczególnych mechanizmów WPR 27 kontroli: „ex–post”:

- 8 kontroli planowych w ramach mechanizmów: „Pomoc finansowa dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw”, „Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych”, „Interwencyjny zakup i sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku”,

- 19 kontroli krzyżowych krajowych w ramach mechanizmów: „Pomoc finansowa dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzy”, „Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych”, Interwencyjny zakup i sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku”.

 

 • Czynności związane z wydaniem certyfikatów dla plantatorów chmielu:

Dla 29 plantatorów produkujących chmiel na 132 plantacjach o powierzchni ogółem 165,46 ha wydano do chwili obecnej 92 certyfikaty na chmiel nieprzygotowany.

Wydano również 9 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie roślin nie spełniających warunki jednolitości odmianowej plantacji chmielu.

 • Czynności kontrolne związane z wydawaniem zaświadczeń potwierdzających pochodzenie mięsa wołowego z dorosłych osobników męskich, uprawniające do otrzymania refundacji wywozowych, których mowa w przepisach UE dotyczących warunków udzielania specjalnych refundacji wywozowych do niektórych rodzajów wołowiny bez kości oraz w przepisach UE dotyczących przyznawania specjalnych refundacji eksportowych w sektorze wołowiny i cielęciny.


W roku 2011 wydano 2459 zaświadczeń, w tym 335 na mięso odkostnione.

 • Nadzór nad klasyfikacją poubojową w systemie EUROP

W roku 2011 nadzorem objęto 54 ubojnie wieprzowiny i 7 ubojni wołowiny. W ramach nadzoru nad klasyfikacją poubojową wieprzowiny przeprowadzono 397 kontroli, w ramach klasyfikacji poubojowej wołowiny 52 kontrole.

 • Czynności związane z dokonaniem oceny polegające na sprawdzeniu czy artykuł rolno–spożywczy spełnia wymagania określone w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania deklarowane przez producenta.

W ramach oceny jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych wykonywanej na wniosek przedsiębiorcy, w 2011 roku wydano łącznie 146 świadectw jakości, w tym dla rolników na potrzeby kredytu „Nowe Technologie”- 50 świadectw, dla wojska na potrzeby zaopatrzenia - 6 świadectw.

 

Efektywność kontroli przeprowadzonych w 2011 roku.

1.     Wyniki kontroli

W wyniku kontroli, przeprowadzonych w zakresie jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych i środków produkcji rolnej na rynku krajowym, nieprawidłowości stwierdzono w przypadku 102 jednostek. Wydano 185 decyzji administracyjnych, od 45 decyzji strona się odwołała do II instancji, 21 decyzji zostało uchylonych.

Najwięcej decyzji wydano na podstawie art.29 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (60 decyzji) oraz na podstawie art. 40 a, ustalającego kary finansowe dla podmiotów w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami (77 decyzji).

Decyzje wydano także na podstawie innych ustaw, w tym ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (9 decyzji) i ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (5 decyzji).

Wydano także 17 decyzji zwalniających z obowiązku znakowania jaj oraz 26 decyzji dotyczących odstępstw od zasad produkcji w rolnictwie ekologicznym.

Decyzjami administracyjnymi wpisano także do rejestru 171 rzeczoznawców.

 

2.     Sankcje karne zastosowane w 2011 roku

Ustawa o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych daje możliwość nakładania kar pieniężnych w drodze decyzji. Ustalając wysokość kary wojewódzki inspektor uwzględnia stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno – spożywczych i wielkość jego obrotów.

Wydano 77 decyzji o karach finansowych na ogólną kwotę 232297,98 zł, głównie za wprowadzanie do obrotu artykułów rolno–spożywczych nie odpowiadających jakości handlowej określonej w przepisach lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów oraz za nie poddawanie klasyfikacji poubojowej tusz wieprzowych. Wydano także 15 decyzji za wprowadzanie do obrotu artykułów rolno–spożywczych zafałszowanych, 5 decyzji za niewykonanie zaleceń pokontrolnych.

Ponadto w 2011 roku inspektorzy WIJHARS w wyniku przeprowadzonych kontroli nałożyli ogółem 34 grzywny w drodze mandatu karnego na kwotę 6000 zł.

Podstawą prawną grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego była najczęściej ustawa o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych.

 

 

Wytworzył:
Mirosława Mruk
(2012-04-25)
Udostępnił:
Renata Roszewska
(2012-04-25 14:13:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Renata Roszewska
(2014-02-12 14:39:59)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X