Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
Herb Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu

Piątek 25.05.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Jakość wyrobów garmażeryjnych

 

Informacja z kontroli planowych
w zakresie jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych
 
Zgodnie z Programem kontroli planowej nr GI-GNK-403-4/09 z czerwca 2009 r., Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu przeprowadził w okresie od 21 - 31 lipca 2009 r. kontrole planowe w 7 firmach.
 
W ewidencji WIJHARS w Poznaniu znajduje się 25 podmiotów zajmujących się produkcją wyrobów garmażeryjnych, w tym pierogów mięsnych, pierogów niemięsnych oraz drugich dań.
Przy typowaniu podmiotów do kontroli wojewódzki inspektor JHARS, wziął pod uwagę następujące kryteria:
·        wyniki z poprzednich kontroli
·        jednostki w których nie przeprowadzano jeszcze kontroli
·        wielkość produkcji i znaczenie podmiotów na rynku lokalnym
 
1. Kontrola jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych
 
1.1. Pobieranie próbek
 
W kontrolowanych podmiotach pobrano do badań laboratoryjnych obejmujących ocenę organoleptyczną i parametry fizykochemiczne ogółem 20 próbek wyrobów garmażeryjnych o łącznej masie partii 89596,24 kg, w tym:
 • pierogi mięsne - 2 próbki o masie partii 9570 kg
 • pierogi niemięsne - 2 próbki o masie partii 8085 kg
 • dania drugie – 16 próbek o masie partii 71941,24 kg
Podczas pobierania próbek bezwzględnie przestrzegano przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno – spożywczych.
Próbki pobrano zgodnie z Polską Normą:
 • PN–A–82350: 1996 „Mrożone wyroby kulinarne. Pobieranie próbek i metody badań”,
 • PN-92/A-82102 „Wyroby garmażeryjne. Pobieranie i przygotowanie próbek”.
Dla celów odwoławczych, w kontrolowanych jednostkach zabezpieczono i pozostawiono wtórniki pobranych do badań laboratoryjnych próbek.
 
1.2. Badania laboratoryjne
 
Producenci, u których pobrano próbki zadeklarowali jakość zgodną z Polską Normą, opisami produktu, specyfikacją producenta, deklaracją producenta, normą zakładową.
W przekazanych do laboratorium GIJHARS w Poznaniu próbkach wykonanoanalizy laboratoryjne, z uwzględnieniem oceny organoleptycznej oraz parametrów fizykochemicznych, których zakres dostosowano do parametrów określonych w deklarowanych przez producentów dokumentach.
 
W wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono nieprawidłową jakość 9 partii wyrobów garmażeryjnych o łącznej masie 37687,2 kg, w tym:
 • pierogi mięsne - 1 próbka o masie partii 9520 kg
 • pierogi niemięsne - 2 próbki o masie partii 8085 kg
 • dania drugie – 6 próbek o masie partii 20082,2 kg.
 
W przypadku „Pierogów z serem” masa partii 180 kg wyprodukowanych przez Zakład 2, stwierdzono zaniżoną zawartość nadzienia w stosunku do deklarowanej w opisie produktu producenta. Otrzymany w wyniku analizy wynik to 26,10 %, natomiast w opisie produktu producenta jest 45 %.
 
W 3 próbkach wymienionych wyrobów garmażeryjnych firmy 3 stwierdzono niespełnienie wymagań Specyfikacji Producenta pod względem wartości energetycznej Kcal/100 g i KJ/100 g oraz zawartości tłuszczu %, zawartości białka %, zawartości węglowodanów %:
 • Pierogi z mięsem mrożone – masa partii 9520 kg
 • Pierogi z truskawkami mrożone – masa partii 7905 kg
 • Kopytka mrożone – masa partii 5650 kg.
 
W próbce „Galaretka drobiowa” masa partii 100 kg firmy 5 w wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono zaniżoną zawartość soli i suszu warzyw w stosunku do deklaracji producenta. Otrzymane wyniki zawartość soli to 1,5 %, suszu warzyw 1,54 %, natomiast wynikające z deklaracji to sól min 2 %, susz warzyw min 5 %.
Także w próbce „Flaczki wołowe w rosole” masa partii 440 kg firmy 5, w wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono zaniżoną zawartość soli i suszu warzyw w stosunku do deklaracji producenta. Otrzymane wyniki zawartość soli to 1,52 %, suszu warzyw 5,16 %, natomiast wynikające z deklaracji to sól min 2 %, susz warzyw min 10 %.
 
W 3 próbkach niżej wymienionych wyrobów garmażeryjnych firmy 6, stwierdzono niespełnienie wymagań Specyfikacji Producenta pod względem wartości energetycznej Kcal/100 g i KJ/100 g oraz zawartości tłuszczu %, zawartości białka %, zawartości węglowodanów %:
 • Zupa pomidorowa z mięsem z indyka – masa partii 7383 kg
 • Fasolka po bretońsku z kiełbasą wieprzową – masa partii 6043 kg
 • Danie dnia – gulasz wołowy – masa partii 466,2 kg.
 
2. Znakowanie wyrobów garmażeryjnych
 
Podczas kontroli prawidłowości znakowania wyrobów garmażeryjnych sprawdzono, czy produkty te są oznakowane zgodnie z zapisami zawartymi w obowiązujących przepisach prawa.
 
Łącznie skontrolowano 20 partii wyrobów garmażeryjnych o łącznej masie partii 89596,24 kg, w tym:
 • pierogi mięsne - 2 próbki o masie partii 9570 kg
 • pierogi niemięsne - 2 próbki o masie partii 8085 kg
 • dania drugie – 16 próbek o masie partii 71941,24 kg
 
Nieprawidłowości w oznakowaniu stwierdzono w przypadku 5 partii wyrobów garmażeryjnych o łącznej masie 3428 kg, w tym:
 • pierogi mięsne - 0 próbek o masie partii 0 kg
 • pierogi niemięsne - 1 próbka o masie partii 180 kg
 • dania drugie – 4 próbki o masie partii 3248 kg.
 
W wyniku kontroli znakowania w wyrobach firmy 1 stwierdzono następujące nieprawidłowości:
1. Golonka z grochem słoik a’500 g, masa partii 650 kg
- nieprawidłowa kolejność wartości odżywczej, co jest niezgodne z § 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą2 (Dz. U. z dnia 31 lipca 2007 r.),
- brak odstępu pomiędzy wartością liczbową, a oznaczeniem jednostki miary, co jest niezgodne z § 16 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek miar1) (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2006 r.),
- w wykazie składników nie podano funkcji technologicznej „peklosoli” (składnik złożony z NaCl + Azotyn sodu NaNO2), co jest niezgodne z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych2 (Dz. U. z dnia 31 lipca 2007 r.),
- nie podano procentowej zawartości grochu, co jest niezgodne z § 9 ust. 1.  pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych2 (Dz. U. z dnia 31 lipca 2007 r.),
- nieprawidłowa wielkość liter w oznakowaniu ilości nominalnej towaru, co jest niezgodne z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. Nr 211, poz. 1760),
- nieprawidłowe użycie wyrażeniem “waga netto” na wieczku, co to niezgodne z § 2 ust.4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. Nr 211, poz. 1760),
- nieczytelne podanie informacji na wieczku o nr partii produkcyjnej, co jest niezgodne z art.7a ust. 1 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., nr 187, poz. 1577 ze zm.)
 
2. Klopsiki w sosie pomidorowym, słoik a’680 g masa partii 1224 kg
- podano niewłaściwą kolejność wartości odżywczej, co jest niezgodne z § 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą2 (Dz. U.z dnia 31 lipca 2007 r.),
- brak odstępu pomiędzy wartością liczbową, a oznaczeniem jednostki miary, co jest niezgodne z § 16 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek miar 1) (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2006 r.);
- nieprawidłowa wielkość liter w oznakowaniu ilości nominalnej towaru, co jest niezgodne z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. Nr 211, poz. 1760),
- nieprawidłowe użycie wyrażeniem “waga netto” na wieczku, co to niezgodne z § 2 ust.4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. Nr 211, poz. 1760),
- inna wartość nominalna opakowania jednostkowego na etykiecie, inna na wieczku, co jest niezgodne z art. 46 ust. 1 pkt 1a Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.),
 
3. Zupa grochowa z wkładką, słoik a’680 g masa partii 1224 kg:
- podano niewłaściwą kolejność wartości odżywczej, co jest niezgodne z § 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą2 (Dz. U.z dnia 31 lipca 2007 r.),
- brak odstępu pomiędzy wartością liczbową, a oznaczeniem jednostki miary, co jest niezgodne z § 16 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek miar 1) (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2006 r.);
- nie wymieniono w wykazie składników soli, co jest niezgodne z § 2 ust.1 pkt.2 oraz § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych2 (Dz. U. z dnia 31 lipca 2007 r.)
- nie podano procentowej zawartości grochu, co jest niezgodne z § 9 ust. 1.  pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych2 (Dz. U. z dnia 31 lipca 2007 r.) nieprawidłowa wielkość liter w oznakowaniu ilości nominalnej towaru, co jest niezgodne z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. Nr 211, poz. 1760),
- nieprawidłowe użycie wyrażeniem “waga netto” na wieczku, co to niezgodne z § 2 ust.4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. Nr 211, poz. 1760).
 
W wyniku kontroli znakowania „Pierogów z serem” a 400 g wielkość partii 180 kg wyprodukowanych przez firmę 2, stwierdzono następujące nieprawidłowości:
- w wykazie składników nie wymieniono „wody”, co jest niezgodne z § 5 ust. 1 i ust. 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych2 (Dz. U. z dnia 31 lipca 2007 r.),
- w wykazie składników nie wskazano z jakiego rodzaju zboża pochodzi mąka, co jest niezgodne z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych2 (Dz. U. z dnia 31 lipca 2007 r.).
 
Natomiast w wyniku kontroli znakowania „Gołąbków zamrożonych” wielkość partii 150 kg wyprodukowanych przez firmę 7, stwierdzono nie podanie w wykazie składników stosowanej „słoniny” co jest niezgodne z § 5 ust. 1 i ust. 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych2 (Dz. U. z dnia 31 lipca 2007 r.).
 
3. Wymagania formalno-prawne
 
W trakcie kontroli sprawdzono, że wszyscy producenci dopełnili obowiązku zgłoszenia podjęcia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu, wojewódzkiemu inspektorowi JHARS właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zgłaszającego – zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
 
Sankcje
 
W przypadku firmy 1, wydano 2 decyzje zakazujące wprowadzenia do obrotu i nakazujące prawidłowe oznakowanie wyrobów kwestionowanych z  art. 29 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Wszczęto także postępowanie o nałożenie kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu wyrobów garmażeryjnych nieprawidłowo oznakowanych. Wydano zalecenia pokontrolne.
 
Firma 2, otrzymała 1 decyzję o ustaleniu stopnia wad produktu wynikającą z ustawy o cenach. Ustalono stopień pogorszenia jakości na 58 %. Wszczęto także postępowanie o nałożenie kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu wyrobów garmażeryjnych nieprawidłowo oznakowanych i jakości niezgodnej z deklarowaną. Wydano zalecenia pokontrolne.
 
Sprawę niespełnienia deklarowanych wymagań przez firmę 3, przekazano ze względu na właściwość rzeczową postanowieniem do Inspekcji Sanitarnej.
 
Firma 5, otrzymała 2 decyzje o ustaleniu stopnia wad produktu wynikającą z ustawy o cenach. Ustalono stopień pogorszenia jakości odpowiednio na 48,4 % i 69,2 %. Wszczęto także postępowanie o nałożenie kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu wyrobów garmażeryjnych o jakości niezgodnej z deklarowaną. Wydano zalecenia pokontrolne.
 
Firma 6, otrzymała karę pieniężną nałożoną w drodze decyzji administracyjnej z tytułu utrudniania kontroli w kwocie 9556, 83 zł. Firma w trakcie kontroli odmówiła przedstawienia do wglądu receptur na produkty objęte kontrolą.
 
W przypadku firmy 7, wydano 1 decyzję o nałożeniu karu pieniężnej w kwocie 500 zł i zalecenia pokontrolne.
 
Wytworzył:
Aleksy Paszkowski
(2010-09-15)
Udostępnił:
Renata Roszewska
(2010-09-15 14:05:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Renata Roszewska
(2014-02-13 08:37:24)
 
 
ilość odwiedzin: 614181

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X