Jakość handlowa makaronów Biuletyn Informacji Publicznej - Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu - Drukowanie


Informacja

z przeprowadzonych kontroli planowych w zakresie jakości handlowej makaronów.

 

Zgodnie z wytycznymi do planu pracy na III kwartał 2007 r. oraz programem kontroli, Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu w okresie od 08.08.2007 do 24.08.2007 r. przeprowadził kontrole w 5 firmach produkujących makaron.

 

1. Kontrola jakości handlowej makaronu

 • Przedsiębiorcy objęci kontrolą zadeklarowali, że makarony produkują w oparciu o wymagania Polskiej Normy PN-A-74131:1999. Makaron, lub w oparciu o normy zakładowe opracowane na założeniach wymienionej Polskiej Normy. Z uwagi na zastosowane do produkcji surowce, tj. mąka makaronowa zwyczajna typ 450, mąka pszenna Krupczatka typ 450 i mąka pszenna typ 400 z dodatkiem lub bez dodatku jaj i z naturalną przyprawą kurkuma, typ produkowanych makaronów określono jako „makaron popularny”. Nie stosowano do produkcji makaronów mąki makaronowej durum typ 950 lub semoliny.
 • W pięciu kontrolowanych zakładach ogółem pobrano 19 próbek makaronów reprezentujących partie wielkości 2015,1 kg. Próbki pobrano z asortymentów makaronów będących na stanie magazynowym kontrolowanych zakładów. W trakcie pobierania próbek przestrzegano zasad określonych w rozporządzeniu MRiRW z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych oraz zgodności z normą PN-93/A-74130. Makaron. Pobieranie próbek i metody badań.
 • W wyniku badań laboratoryjnych ustalono, że 6 asortymentów reprezentujących partie 520,5 kg nie spełnia wymagań w zakresie zawartości tłuszczu (zaniżona zawartość) do deklaracji dla makaronów z dodatkiem jaj.

       W dwóch przypadkach makaronu nazwanego przez producenta jako jednojajeczny i trzyjajeczny, laboratorium określiło zawartość tłuszczu z zapisem „nie normalizuje się’, wg deklarowanej Polskiej Normy PN-A-74131:1999. Makaron, na którą powoływał się producent.

        Wyniki analiz laboratoryjnych zestawiono w tabeli Nr 1 stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

 

2. Kontrola prawidłowości znakowania makaronu.

Oznakowanie makaronów sprawdzono w oparciu o wymagania obowiązujących przepisów.

Ogółem sprawdzono 19 asortymentów reprezentujących partie wielkości 2015,1 kg.

Za wyjątkiem jednego asortymentu, w pozostałych stwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu. W tabeli Nr 2 stanowiącej załącznik do niniejszej informacji przedstawiono wyniki ustaleń, z wyszczególnieniem nieprawidłowości.

 

3. Kontrola prawidłowości znakowania makaronu w sposób sugerujący, że artykuł jest produktem pochodzenia ekologicznego.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono w obrocie handlowym makaronów oznakowanych w sposób sugerujący, że są produktami pochodzenia ekologicznego.

 

Na opakowaniach i etykietach kontrolowanych produktów brak określeń „ekologiczny” lub skrótów typu „BIO”, „EKO”, itp. zarezerwowanych dla certyfikowanych produktów rolnictwa ekologicznego.

 

4. Kontrola jakości handlowej mąki i innych surowców przeznaczonych do produkcji makaronu oraz kontrola makaronu prowadzona przez przedsiębiorcę.

 

Przedsiębiorcy objęci kontrolą nie posiadają zakładowego laboratorium. Surowce przyjmowane były na podstawie atestów od dostawców, bez dodatkowych badań kontrolnych.

 

Producenci zlecają wykonanie pełnych badań laboratoryjnych makaronów do regionalnych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych z częstotliwością raz w roku.

We własnym zakresie w zakładach produkcyjnych prowadzono ocenę organoleptyczną każdej partii przed i po ugotowaniu makaronu.

Ponadto sprawdzane są: formy makaronu, kolor, wygląd, wilgotność oraz czas i temperatura suszenia makaronu.

Makaron nie spełniający wymagań jakościowych, o ile nie są możliwe działania korygujące, np. dosuszenie, to stanowi odpady wywożone na wysypisko komunalne.

 

5. Kontrola prawidłowości paczkowania wyrobów gotowych.

 

 • Przedsiębiorcy objęci kontrolą z wyjątkiem jednej wytwórni makaronu nie posiadają opracowanego systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego. Wytwórnia ta ewidencjonuje wyniki kontrolnych pomiarów ważenia. Producenci w oznakowaniu wyrobów gotowych nie umieszczają znaku ?.
 • Producenci w procesie paczkowania stosują ręczne naważanie każdej porcji na wagach przystosowanych pod względem metrologicznym do odważania minimalnej masy towaru paczkowanego.
 • W kontrolowanych zakładach sprawdzono zgodność ilości rzeczywistej z ilością nominalną deklarowaną przez producenta na opakowaniu makaronów poprzez przeważenie wybranych opakowań jednostkowych i nie stwierdzono nieprawidłowości. Również kontrola z Okręgowego Urzędu Miar potwierdziła, że proces paczkowania w kontrolowanych zakładach prowadzony jest rzetelnie.
 • Urządzenia pomiarowe stosowane podczas kontroli ilości towaru paczkowanego posiadały aktualne cechy legalizacji.

 

6. Kontrola rzeczoznawców w zakresie pobierania próbek.

Przedsiębiorcy nie zatrudniają rzeczoznawców do pobierania próbek.

 

7. Kontrola prawidłowości przechowywania oraz transportu surowców i produktów gotowych.

 • Przedsiębiorcy przechowują surowce i produkty gotowe w sposób zabezpieczający ich jakość zgodnie z wymaganiami deklarowanej normy na wyroby lub podanymi przez producenta na opakowaniu.
 • Stan techniczny i sanitarny pomieszczeń magazynowych nie budził zastrzeżeń kontrolujących.
 • Pomieszczenia były wyposażone w sprzęt do pomiaru temperatury i wilgotności,
  a wyniki pomiarów były ewidencjonowane.
 • Pomieszczenia były zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych.
 • Środki transportu do przewozu wyrobów są utrzymywane w czystości i spełniają określone wymagania dla przewozu środków spożywczych.
 • Podczas oględzin nie stwierdzono w magazynach surowców lub wyrobów gotowych przeterminowanych.

 

8. Kontrola przestrzegania przez przedsiębiorcę wymagań formalno-prawnych.

Producenci dopełnili obowiązku zgłoszenia podjęcia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania i obrotu Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu.

 

9. Sankcje.

W tabeli Nr 4 załączonej do niniejszej informacji zestawiono zastosowane wobec przedsiębiorców sankcje. Pięciu przedsiębiorców ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę 1250 zł za stwierdzone nieprawidłowości w oznakowaniu makaronów. Ponadto wobec trzech producentów wszczęto postępowanie administracyjne poprzedzające wydanie decyzji, a dwóm przedsiębiorcom poza mandatami udzielono pouczenia, w tym jeden z ukaranych usunął jeszcze w trakcie kontroli nieprawidłowości w oznakowaniu, co zaznaczono w protokóle kontroli.

W wyniku analiz laboratoryjnych, w 6 próbkach u dwóch producentów stwierdzono niezgodność jakości z deklaracją i w związku z tym, wobec przedsiębiorców wszczęto postępowanie administracyjne.

 

Załączniki:

Tabela 1

Tabela 2Tabela 4


Wytworzył:
Aleksy Paszkowski
(2007-09-24)
Udostępnił:
Renata Roszewska
(2007-09-24 09:22:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Renata Roszewska
(2014-02-13 09:13:54)