Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2003-09-03
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • dokumenty pochodzą z różnych źródeł,
 • dokumenty w większości zostały opublikowane przed 2018-09-23,
 • większość formularzy edytowalnych w formacie rtf, docx, doc, xls, xlsx, została przygotowana przez jednostkę nadrzędną w okresie przed 2018-09-23. Deklarujemy, że stopniowo formularze te będą dostosowywane do wymogów dostępności cyfrowej.
 • zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne w postaci załączników z zeskanowanymi dokumentami nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23,
 • informacje nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-07-31
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-07-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Renata Roszewska, e-mail: r.roszewska@wijhars.poznan.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 851 03 45. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostepnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu, ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań znajduje się w budynku wielokondygnacyjnym, na trzecim piętrze. Budynek nie jest wyposażony w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.
 • Przy budynku nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych kierujących pojazdami. Dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych są do dyspozycji na ul. św. Marii Magdaleny.
 • Parking w płatnej strefie znajduje się wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Cegielskiego, ul. św. Marii Magdaleny.
 • Wejście do budynku od strony ul. Mostowej. Do budynku wchodzi się po 2 stopniach. Nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 • Drzwi wejściowe posiadają mechanizm samozamykający. Otwarcie drzwi budynku może sprawiać trudność osobom na wózkach inwalidzkich.
 • Budynek nie posiada windy.
 • Schody prowadzące do Inspektoratu znajdują się naprzeciwko wejścia.
 • Drzwi wejściowe do siedziby Inspektoratu są zamykane. Dzwonek znajduje się po prawej stronie.
 • Nie ma przeciwskazań do wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Nie posługujemy się językiem migowym.
 • Istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego, po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta. Kontaktować się można w tej sprawie dzwoniąc pod numer telefonu 61 851 03 45, za pośrednictwem faksu nr 61 851 03 46 lub pisząc na adres:

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu

ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań

e-mail wi_poznan@ijhars.gov.pl

Szczegóły zamówienia usługi przedstawiono w zakładce: Obsługa osób niesłyszących.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu posiada następujące ułatwienia: 

 • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB,
 • w całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczanie aktywnego linka czy pola formularza,
 • dostępna jest wersja strony z podwyższonym kontrastem,
 • zastosowano przycisk A++ umożliwiający zmianę wielkości tekstu.

Inne informacje i oświadczenia

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy strony http://wijhars.poznan.ibip.pl mieli pełny dostęp do jej treści, mogli te treści zrozumieć. Staramy się usuwać stwierdzone bariery dostępności niniejszej strony internetowej.

Aplikacje mobilne

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu nie posiada i nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Wytworzył:
Mirosława Mruk - Wielkopolski Wojewódzki Inspektor JHARS
(2020-07-31)
Udostępnił:
Renata Roszewska
(2020-08-05 10:16:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Renata Roszewska
(2021-02-24 14:57:46)