Odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej

Pozwolenie na odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej w przypadkach określonych w rozporządzeniu nr 889/2008, na podstawie art. 11 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1324) udziela Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno_Spożywczych lub Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, po zapoznaniu się z opinią w tej sprawie jednostki certyfikującej, kontrolującej danego producenta. 

Wydawanie pozwoleń na odstępstwo, ich zmiana, cofnięcie lub odmowa wydania, odbywa się w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek producenta skierowany bezpośrednio lub za pośrednictwem jednostki certyfikującej do wojewódzkiego inspektora JHARS właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności lub Głównego Inspektora JHARS.

Formularze wniosków dostępne są na stronie Głównego Inspektoratu JHARS.

 

Wytworzył:
Renata Roszewska
(2009-08-18)
Udostępnił:
Renata Roszewska
(2009-08-18 08:24:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Renata Roszewska
(2020-08-10 09:23:58)