Jakość przetworów zbożowych

 

Informacja
z przeprowadzonych kontroli w zakresie jakości handlowej przetworów zbożowych.
 
Zgodnie z wytycznymi do planu pracy na IV kwartał 2009 r. oraz programem kontroli numer
GI-BKJ-403-14/09 z września 2009 r., Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu w okresie od 12.10.2009 r. do 19.11.2009 r., przeprowadził kontrole
w 5 podmiotach gospodarczych.
 
1.                  Jakość handlowa surowców stosowanych w przetwórstwie.
W zakładach objętych kontrolą: 3 młyny zbożowe pszenne, 1 kaszarnia, 1 przedsiębiorca konfekcjonujący kaszę jęczmienną, surowcami do dalszego przerobu było ziarno pszenicy
i jęczmienia. W dwóch młynach pobrano próbki zbóż przeznaczonych bezpośrednio do produkcji mąki pszennej i kaszy manny. Łącznie pobrano 2 próbki ziarna pszenicy z partii 41830 kg. Wyniki kontroli były prawidłowe.
 
2.                  Kontrola jakości handlowej mąk i kasz na podstawie badań laboratoryjnych.
Przedsiębiorcy objęci kontrolą zadeklarowali, że jakość produkowanych przetworów zbożowych odpowiada wymaganiom polskich norm tj.: PN-A-74022 „Przetwory zbożowe. Mąka pszenna”, PN-88/A-74036 „Przetwory zbożowe. Kasza manna.”, PN-87-A-74203 „Przetwory zbożowe. Kasza jęczmienna.” oraz wymaganiom zakładowych dokumentów normalizacyjnych
lub „Specyfikacji wyrobu”, będących wewnętrznymi dokumentami producenta.
W 5 kontrolowanych zakładach pobrano 11 prób przetworów zbożowych, w tym:
·        6 próbek mąki pszennej z partii 35700 kg,
·        4 próbki kasz jęczmiennych z partii 6200 kg
·        1 próbkę kaszy manny z partii 6000 kg
Przy pobieraniu próbek przestrzegano zasad określonych w rozporządzeniu MR i RW z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno- spożywczych oraz zgodności z normą PN-72-A-74001 „Przetwory zbożowe. Pobieranie próbek.”
 
2.1.    Przekazanie próbek mąk i kasz do badań laboratoryjnych.
Próbki zostały natychmiast po pobraniu przekazane do badań w Centralnym Laboratorium GIJHARS w Poznaniu, a wtórniki próbek pozostawiono zabezpieczone u producenta.
Do „Protokołów pobrania próbek” dołączono deklaracje jakościowe producenta.
 
2.2.    Badania laboratoryjne.
Laboratorium GIJHARS w Poznaniu wykonało badania, oznaczając parametry przetworów według deklaracji producenta w normach zakładowych lub specyfikacji produktów, a w przypadku polskich norm na zgodność z Polską Normą na te produkty.
W wyniku badań laboratoryjnych ustalono, że dwie próbki mąki pszennej reprezentujące partie 14000 kg były niezgodne z deklaracją producenta w zakresie następujących parametrów:
- dotyczy partii wielkości 8000 kg
·        wilgotność przekroczona o 0,11% (po uwzględnieniu niepewności pomiaru),
·        popiół całkowity mniejszy od wymagań normy dla mąki pszennej typ 650 o 0,01% (po uwzględnieniu niepewności pomiaru).
- dotyczy partii wielkości 6000 kg
·        stopień rozdrobnienia mąki pszennej typ 450 tortowej wynosił 70%, zamiast wymaganego minimum 90%, odchylenie od wymagań po uwzględnieniu niepewności pomiaru wynosi 18,62.
Pozostałe 4 próbki mąki reprezentujące partie wielkości 21700 kg oraz kasze jęczmienne 4 próby reprezentujące partie 6200 kg i kasza manna wielkość partii 6000 kg, w zakresie badań organoleptycznych i fizykochemicznych były zgodne z wymaganiami.
 
3.          Kontrola prawidłowości znakowania mąk i kasz.
W trakcie kontroli w 5 zakładach pobrano łącznie 11 próbek przetworów zbożowych reprezentujących partie wielkości 47900 kg w celu sprawdzenia oznakowania, pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami.
Nieprawidłowości w oznakowaniu kasz stwierdzono w jednej firmie. Nieprawidłowości dotyczyły 3 kasz jęczmiennych w opakowaniach jednostkowych, łączna wielkość partii 5500 kg.
 
4.     SANKCJE.
Jednego przedsiębiorcę ukarano mandatem karnym w kwocie 200 zł, za brak zgłoszenia do Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu o podjęciu i prowadzeniu działalności w zakresie produkcji i konfekcjonowania kasz jęczmiennych.
Wobec dwóch przedsiębiorców zastosowano sankcje wydając w wyniku postępowania administracyjnego następujące decyzje:
1.      Decyzja o wymierzeniu kary pieniężnej w wysokości 500 złotych z art. 40a ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
za nieprawidłowości w oznakowaniu kasz wprowadzanych do obrotu handlowego takich jak:
·          brak informacji o warunkach przechowywania,
·          brak informacji dotyczącej identyfikacji partii produkcyjnej,
·          brak podania w tym samym polu widzenia nazwy produktu, daty minimalnej trwałości
i zawartości netto,
·          datę minimalnej trwałości określoną datą dzienną, poprzedzono zapisem „Najlepiej spożyć przed końcem” zamiast „Najlepiej spożyć przed”,
·          w tabeli wartości odżywczej nieprawidłowo wymieniono składniki w kolejności według grupy I, zamiast według grupy II.
2.      Decyzja z ustawy o cenach z art. 11 ust. 4 w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, określająca stopień pogorszenia produktu-mąki pszennej typ 450 tortowej, z uwagi na niezgodność w wyniku analizy laboratoryjnej parametru „stopień rozdrobnienia” w stosunku do wymagań deklarowanej normy. W decyzji ustalono stopień pogorszenia produktu na 19,5 %, stosując do wyliczenia metodę podwójnej proporcji.
Łącznie wydano zalecenia pokontrolne dwom firmom.
W wyniku ustaleń nieprawidłowości w oznakowaniu kasz jęczmiennych, jednemu przedsiębiorcy wydano zalecenia pokontrolne w zakresie objętym decyzją o ukaraniu.
Innej firmie w związku z nieznacznymi odchyleniami parametrów jakościowych (wilgotność i popiół) w wyniku analiz laboratoryjnych mąki pszennej typ 650, wydano zalecenia pokontrolne wzywając producenta do przestrzegania reżimu produkcyjnego przy przemiale. Przedsiębiorca poinformował naszą Inspekcję o usunięciu nieprawidłowości.
 
 
 
Wytworzył:
Aleksy Paszkowski
(2010-09-15)
Udostępnił:
Renata Roszewska
(2010-09-15 13:49:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Renata Roszewska
(2014-02-12 14:43:53)