☰ Menu
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
Grafika zawierająca herb Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu

Poniedziałek 26.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Petycje

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 870).

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.

Petycja może być złożona w interesie:

 • publicznym,
 • podmiotu wnoszącego petycję,
 • podmiotu trzeciego, za jego pisemną zgodą.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycje kierowane do Wojewódzkiego Inspektora JHARS w Poznaniu można przekazać w następujący sposób:

 • pocztą tradycyjną na adres:

     Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
     ul. Kazimierza Wielkiego 24/26
     61-863 Poznań
    (z dopiskiem „Petycja”),

 • poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie e-PUAP:/WIJHARS-POZNAN/SkrytkaESP
 • osobiście, do Sekretariatu, pok. 311, w godzinach pracy Inspektoratu.

Petycja zgodnie z ww. ustawą powinna zawierać:

 • imię i nazwisko (dot. osoby fizycznej) lub nazwę podmiotu wnoszącego petycję. Jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji. Jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 • oznaczenie adresata petycji;
 • wskazanie przedmiotu petycji;
 • podpis wnoszącego petycję lub osoby reprezentującej podmiot (dot. podmiotu nie będącego osobą fizyczną lub grupy podmiotów składających petycję);
 • dołączoną pisemną zgodę osoby trzeciej, w imieniu której składana jest petycja (dot. przypadku występowania w interesie innej osoby).

Ponadto, petycja może zawierać:

 • zgodę na ujawnienie na stronie internetowej WIJHARS w Poznaniu danych osobowych wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego w imieniu, którego składana jest petycja.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Petycja niezawierająca danych w zakresie imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu składającego petycję oraz adresu nie zostanie rozpatrzona.

 

Informacje na temat petycji można znaleźć na stronie www.petycje.edu.pl

 

Informacja zbiorcza o rozpatrzonych petycjach

Rok

Liczba rozpatrzonych petycji

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia

2015

0

-

-

2016

0

-

-

2017

0

-

-

2018

0

-

-

2019

0

-

-

 

Wytworzył:
Mirosława Mruk
(2016-01-15)
Udostępnił:
Renata Roszewska
(2016-01-15 08:32:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Renata Roszewska
(2020-03-24 08:50:05)
 
liczba odwiedzin: 810461

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X