Ocena jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Ocena i wydawanie świadectw w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Ocena jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych dokonywana jest na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Ocena polega na sprawdzeniu, czy artykuł rolno-spożywczy spełnia wymagania w zakresie jakości handlowej określone w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

Przez umieszczenie informacji o treści: „deklarowane przez producenta lub wprowadzającego do obrotu” rozumie się informacje deklarowane na opakowaniu, cechy towaru określone w specyfikacji jakościowej, kontrakcie, ateście jakościowym lub innych dokumentach przedstawionych przez przedsiębiorcę w zakresie dotyczącym jakości handlowej.

Wniosek o dokonanie oceny jakości handlowej

Wniosek o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przedsiębiorca składa na formularzu opracowanym przez Inspekcję.

W przypadku oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w związku z realizacją przedsięwzięcia przy udziale kredytu z linii NT, przedsiębiorca składa wniosek o dokonanie oceny na innym formularzu.

Wzory formularzy są dostępne na stronie Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułow Rolno-Spożywczych. Link do strony

Obowiązki przedsiębiorcy występującego o ocenę jakości handlowej

Przedsiębiorca składający wniosek o dokonanie oceny jakości handlowej powinien:

  • przedstawić towar do oceny w ilości zgodnej z wnioskiem, w miejscu umożliwiającym jej przeprowadzenie, w szczególności: zabezpieczając możliwości techniczne, wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy inspektora,
  • wykonać czynności przygotowawcze niezbędne do dokonania oceny jakości handlowej,
  • przedłożyć do wglądu dokumenty potwierdzające tożsamość towaru,
  • udzielić pomocy niezbędnej do dokonania oceny jakości handlowej,
  • przed wydaniem świadectwa jakości wnieść stosowne opłaty zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw rynków rolnych.

Badania laboratoryjne

W celu dokonania oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych mogą być przeprowadzone badania laboratoryjne.

Badania laboratoryjne związane z oceną jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych przeprowadzane są w laboratoriach Inspekcji albo w innych laboratoriach posiadających akredytację. W uzasadnionych przypadkach badania laboratoryjne mogą być przeprowadzane na zlecenie właściwego organu Inspekcji przez inne wyspecjalizowane w  danym zakresie laboratoria.

Świadectwo jakości handlowej

Po dokonaniu oceny wojewódzki inspektor JHARS lub upoważniony przez niego inspektor wydaje Świadectwo jakości handlowej, którego wzór został określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości handlowej.

Opłaty

Za dokonanie oceny jakości handlowej oraz przeprowadzenie badań laboratoryjnych i wystawienie świadectwa jakości handlowej pobierane są opłaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat.

W przypadku artykułów rolno-spożywczych przewożonych jednym środkiem transportu, w jednej ładowni lub w jednym kontenerze opłatę pobiera się za jedno Świadectwo jakości handlowej oraz za jedną ocenę.

Do nie wniesionych w terminie opłat mają zastosowanie przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wytworzył:
Mirosława Mruk - Wielkopolski Wojewódzki Inspektor JHARS
(2020-11-18)
Udostępnił:
Roszewska Renata
(2020-11-18 15:09:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Roszewska Renata
(2022-12-06 14:14:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki