Opłata skarbowa

Opłacie skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111) podlega:

  1. w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
  • dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
  • wydanie zaświadczenia na wniosek,
  • wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
  1. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Sposób dokonania opłaty skarbowej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się:

  • gotówką w kasie organu podatkowego,
  • bezgotówkowo na rachunek tego organu.

Organem podatkowym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, zgodnie z właściwością miejscową wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (art. 12 ustawy o jhars).

Rachunek bankowy do wpłat opłaty skarbowej:

Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
PKO Bank Polski S.A.

Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej:

Przepis ustawy o opłacie skarbowej

Stawka opłaty skarbowej

Wydawany dokument

Podstawa prawna wydania dokumentu

Decyzje wydawane na wniosek zainteresowanego
art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a

10 zł
(zgodnie z częścią I pkt 53 załącznika ustawy)

Decyzja w sprawie zwolnienia ze znakowania jaj, o którym mowa w art. 11 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008

art. 17d ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz rozporządzenie (WE) nr 589/2008

Decyzje wydawane na wniosek zainteresowanego
art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a

10 zł
(zgodnie z częścią I pkt 53 załącznika ustawy)

Decyzja w sprawie wydania upoważnienia do przeprowadzenia szkoleń w zakresie zasad ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw

art. 35 ust. 2c ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Decyzje wydawane na wniosek zainteresowanego
art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a

10 zł
(zgodnie z częścią I pkt 53 załącznika ustawy)

Decyzja w sprawie zatwierdzenia ośrodków certyfikujących w rozumieniu art. 2 lit. I rozporządzenia nr 1850/2006

art. 20 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu

Decyzje wydawane na wniosek zainteresowanego
art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a

10 zł
(zgodnie z częścią I pkt 53 załącznika ustawy)

Decyzja w sprawie wpisu do rejestru rzeczoznawców

art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego
art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b

17 zł
(zgodnie z częścią II pkt 21 załącznika ustawy)

Certyfikat na:

  • chmiel
  • produkty chmielowe
  • chmiel nieprzygotowany

art. 20 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu

Zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego
art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b

17 zł
(zgodnie z częścią II pkt 21 załącznika ustawy)

Zaświadczenie o braku GMO w produkcie

ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego
art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b

5 zł
(zgodnie z częścią II pkt 4 załącznika ustawy)

Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy

ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c

 

82 zł
(zgodnie z częścią III ust. 44 pkt 2) załącznika ustawy

Decyzja w sprawie zezwolenie na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw

art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu

Wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c

41 zł
(zgodnie z częścią III ust. 46 pkt 1 załącznika ustawy)

Decyzja w sprawie przedłużenia zezwolenia na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw

art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu

Złożenie dokumentu
art. 1 ust. 1 pkt 2

17 zł
(zgodnie z częścią IV załącznika ustawy)

Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa/prokury

ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tabela 1 Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej

Szczegółowy wykaz zwolnień od opłaty skarbowej zawiera kolumna 4 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.

Wytworzył:
Maria Jaśkiewicz - p.o. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor JHARS
(2022-12-06)
Udostępnił:
Roszewska Renata
(2022-12-06 12:06:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Roszewska Renata
(2024-02-29 14:40:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki