Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Dokumenty pochodzą z różnych źródeł.
 • Niektóre dokumenty zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Deklarujemy ich stopniowe poprawianie.
 • Większość formularzy edytowalnych została przygotowana przez jednostkę nadrzędną w okresie przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Dokumenty są w trakcie dostosowywania.
 • Brak dostępności lub niepełna dostępność niektórych plików załączników w formacie PDF.
 • Serwis zawiera niedostępne pliki w postaci załączników w formacie PDF, będące skanami dokumentów.

Wyłączenia

 • Dokumenty archiwalne opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej nie wykorzystywane do bieżącej realizacji zadań.
 • Pliki w postaci załączników będące skanami dokumentów wytworzone przez inne podmioty.
 • Dokumenty nie wytworzone przez urząd.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Renata Roszewska.
 • E-mail: dostepnosc@wijhars.poznan.pl
 • Telefon: 61-851-03-45

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • Adres: ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań
 • E-mail: wi_poznan@ijhars.gov.pl
 • Telefon: 61-851-03-45

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu, ul. Kazimierza Wielkiego 24/25, 61-863 Poznań znajduje się w budynku wielokondygnacyjnym, na trzecim piętrze. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych kierujących pojazdami. Dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują na ul. św. Marii Magdaleny, ul. Cegielskiego, sąsiadujących z siedzibą Inspektoratu.

Parking w płatnej strefie znajduje się wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Cegielskiego , ul. św. Marii Magdaleny.

Wejście do budynku jest od ul. Mostowej. Do budynku wchodzi się po 2 stopniach. Nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Drzwi wejściowe posiadają mechanizm samozamykający. Otwarcie drzwi budynku może sprawiać trudność osobom na wózkach inwalidzkich lub poruszających się przy pomocy kul.

Budynek nie posiada windy.

Z prawej strony budynku jest zewnętrzna winda dla niepełnosprawnych klientów innego urzędu, która umożliwia wejście na parter budynku. Potrzebę skorzystania z windy zgłasza się przy pomocy dzwonka.

Dojście do Inspektoratu wyłącznie schodami. Schody znajdują się naprzeciwko wejścia do budynku.

Drzwi wejściowe do pomieszczeń Inspektoratu są zamykane. Wejście na dzwonek. Dzwonek znajduje się po prawej stronie drzwi.

Nie ma przeciwwskazań do wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Większość spraw w Inspektoracie można załatwić: listownie, telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP.

Obsługa klienta ze szczególnymi potrzebami chcącego załatwić sprawę urzędową w Inspektoracie jest możliwa w sposób alternatywny, poprzez zejście pracownika na parter lub na zewnątrz do klienta. W tym celu niezbędny jest kontakt telefoniczny z Sekretariatem Inspektoratu.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, systemów FM, systemów wspomagających słyszenie.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Nie posługujemy się językiem migowym.

Istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego, po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty. Kontaktować się można w tej sprawie za pomocą:

 • telefonu: 61-851-03-45
 • poczty elektronicznej: wi_poznan@ijhars.gov.pl
 • poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie e-PUAP: /WIJHARS-POZNAN/SkrytkaESP
 • listownie na adres: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu, ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań

Szczegóły zamówienia usługi tłumacza przedstawiono w zakładce: Obsługa osób niesłyszących

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu posiada następujące ułatwienia:

 • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB,
 • w całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczanie aktywnego linka czy pola formularza,
 • dostępna jest wersja strony z podwyższonym kontrastem,
 • zastosowano przyciski A+, A++ umożliwiające zmianę wielkości tekstu,
 • na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Inne informacje i oświadczenia

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy strony http://wijhars.poznan.ibip.pl mieli pełny dostęp do jej treści, mogli te treści zrozumieć. Staramy się usuwać stwierdzone bariery dostępności niniejszej strony internetowej.

Aplikacje mobilne

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu nie posiada i nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Wytworzył:
Mirosława Mruk - Wielkopolski Wojewódzki Inspektor JHARS
(2021-03-12)
Udostępnił:
Roszewska Renata
(2021-03-12 13:02:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Roszewska Renata
(2024-04-04 13:14:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki