Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Sposób wniesienia sprawy

Podanie, wniosek lub inne pismo można złożyć w Sekretariacie, pokój 311 lub przesłać pocztą, na adres:

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
ul. Kazimierza Wielkiego 24/26
61-863 Poznań

Pismo można również przesłać za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP, adres: /WIJHARS-POZNAN/SkrytkaESP

W tym celu niezbędne jest posiadanie bezpłatnego indywidualnego konta użytkownika na platformie ePUAP oraz podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego.

Opłata skarbowa

Jeżeli ustawa przewiduje konieczność uiszczenia opłaty skarbowej, do podania lub wniosku należy dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo jego uwierzytelnioną kopię.

Wysokość opłaty skarbowej reguluje Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Szczegóły można znaleźć w zakładce Opłata skarbowa (informacja otwiera się w nowym oknie).

Przyjmowanie spraw

Korespondencja wpływająca do Inspektoratu rejestrowana jest w Sekretariacie, pokój 311, a następnie po zadekretowaniu przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora JHARS lub jego Zastępcę, lub pracownika upoważnionego przez Wojewódzkiego Inspektora, przekazywana jest do załatwienia według właściwości określonej komórce organizacyjnej.

Zasady podpisywania pism

Uprawnienia do podpisywania pism, wynikających z zakresu ustalonego obszarem działania Wojewódzkiego Inspektoratu posiadają Wojewódzki Inspektor oraz Zastępca Wojewódzkiego Inspektora lub pracownik upoważniony przez Wojewódzkiego Inspektora w granicach kompetencji określonych przez Wojewódzkiego Inspektora.

Pisma przedkładane do podpisu powinny być parafowane na kopiach przez prowadzących sprawy i bezpośredniego przełożonego, a w zakresie księgowości, przez głównego księgowego Wojewódzkiego Inspektoratu.

Podpisywanie pism dokonywane jest jednoosobowo, z wyjątkiem przypadków określonych odrębnymi przepisami.

Przelewy i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym, stanowiącym podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych Wojewódzkiego Inspektoratu podpisują jako dysponenci: Wojewódzki Inspektor oraz główny księgowy lub osoby pisemnie upoważnione przez Wojewódzkiego Inspektora.

Kolejność załatwiania spraw

Sprawy rozpatrywane są według kolejności wpływu oraz stopnia pilności, z zachowaniem terminów określonych w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Postępowanie administracyjne może również zostać wszczęte z urzędu.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski rozpatrywane są w oparciu o zasady zawarte w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Wojewódzki Inspektor lub Zastępca Wojewódzkiego Inspektora oraz kierownicy wydziałów lub upoważnieni przez nich pracownicy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 16.00.

W sytuacji, gdy w poniedziałek przypada dzień wolny od pracy, w sprawach skarg i wniosków interesantów przyjmuje się w następnym dniu roboczym w godz. od 10.00 do 14.00.

Pozostali pracownicy przyjmują w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy Wojewódzkiego Inspektoratu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

W celu złożenia skargi lub wniosku należy zgłosić się do Sekretariatu – pokój 311.

Szczegóły można znaleźć w zakładce Skargi i wnioski (informacja otwiera się w nowym oknie).

Wytworzył:
Maria Jaśkiewicz - p.o. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor JHARS
(2022-02-18)
Udostępnił:
Roszewska Renata
(2022-02-18 10:59:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Roszewska Renata
(2024-06-11 14:23:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki