Kryteria jakie powinni spełnić handlowcy mający zamiar ubiegać się o zezwolenie na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania owoców i warzyw

 

Handlowcy ubiegający się o zezwolenie na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw, muszą spełniać następujące kryteria:

 1. wykazywać zgodność towaru z normami handlowymi w przypadku minimum 90% partii skontrolowanych przez wszystkie wojewódzkie inspektoraty, w ramach kontroli urzędowych świeżych owoców i warzyw przeprowadzonych na wszystkich etapach obrotu (rynek wewnętrzny, import, eksport), w okresie ostatnich 12 miesięcy,
 2. przekazać do wojewódzkiego inspektora, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę handlowca, informacje o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 roku o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu, na Formularzu przekazania informacji o rozpoczęciu lub zaprzestaniu prowadzenia działalności w zakresie obrotu świeżymi owocami i warzywami objętymi normami handlowymi oraz o ilości owoców i warzyw wprowadzonych do obrotu, udostępnionym na stronie internetowej Inspekcji.
 3. zatrudniać lub korzystać z usług rzeczoznawcy/ów w zakresie ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw, którzy przeprowadzają kontrole zgodności wszystkich partii towarów wysyłanych,
 4. prowadzić rejestr wszystkich przeprowadzanych kontroli wewnętrznych świeżych owoców i warzyw, w wersji elektronicznej lub papierowej,
 5. posiadać system wewnętrznej kontroli jakości świeżych owoców i warzyw, obejmujący między innymi:
 • systematyczne kontrole skupowanych, pakowanych i wysyłanych przez siebie świeżych owoców i warzyw, zgodnie z metodą opisaną w załączniku V do rozporządzenia nr 543/2011,
 • system identyfikacji wszystkich partii dostarczanych i wysyłanych przez danego handlowca, z możliwością identyfikacji pierwotnych dostawców,
 • plan pobierania próbek owoców i warzyw dostosowany do specyfiki handlowca,
 • sposób postępowania handlowca w przypadku, gdy wewnętrzna kontrola wykaże, że owoce i warzywa nie spełniają wymagań norm handlowych określonych w przepisach Unii Europejskiej, np.: zmiana oznakowania, przesortowanie do niższej klasy jakości, przeznaczenie do przetwórstwa, na paszę lub dla organizacji charytatywnych,
 1. znakować opakowania owoców i warzyw zgodnie z przepisami unijnymi oraz krajowymi,
 2. zamieszczać w dokumentach towarzyszących partii stosowne informacje, o których mowa w art. 5 ust. 4 rozporządzenia nr 543/2011,
 3. posiadać i nadzorować wyposażenie niezbędne do przeprowadzania kontroli jakości handlowej świeżych owoców i warzyw będących przedmiotem obrotu handlowego, np. kalibrownica do ustalania wielkości owoców i warzyw, penetrometr do oznaczania twardości, refraktometr do oznaczania zawartości ekstraktu refraktometrycznego, w zależności od gatunków owoców i warzyw, będących przedmiotem działalności handlowca,
 4. zapewniać właściwe przechowywanie, przygotowanie, ważenie (legalizowane wagi) i pakowanie świeżych owoców i warzyw, w zależności od gatunków owoców i warzyw, będących przedmiotem działalności handlowca.

Handlowcy spełniający powyższe kryteria mogą zostać zaliczeni przez Wojewódzkiego Inspektora do grupy najmniejszego ryzyka, zapewniającej wysoki stopień gwarancji zgodności z normami handlowymi świeżych owoców i warzyw.

 

Wytworzył:
Maria Jaśkiewicz
(2017-08-09)
Udostępnił:
Roszewska Renata
(2017-08-09 14:44:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Roszewska Renata
(2022-12-06 14:43:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki