Petycje

Podstawa prawna

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870).

Kto może złożyć petycję

Petycję może złożyć:

 • osoba fizyczna,
 • osoba prawna,
 • jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lub grupa tych podmiotów.

Petycja może być złożona w interesie:

 • publicznym,
 • podmiotu wnoszącego petycję,
 • podmiotu trzeciego, za jego pisemną zgodą.

Przedmiot petycji

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

 • zmiany przepisów prawa,
 • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję,
 • życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Forma i sposób złożenia petycji

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycje kierowane do Wojewódzkiego Inspektora JHARS w Poznaniu można przekazać w następujący sposób:

 • listownie pocztą tradycyjną, na adres:

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
ul. Kazimierza Wielkiego 24/26
61-863 Poznań
(z dopiskiem: „Petycja”),

 • poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie e-PUAP:/WIJHARS-POZNAN/SkrytkaESP
 • osobiście do Sekretariatu, pokój 311, w godzinach pracy Inspektoratu.

Wymagania formalne petycji

Petycja zgodnie z ustawą powinna zawierać:

 • imię i nazwisko (dotyczy osoby fizycznej) lub nazwę podmiotu wnoszącego petycję. Jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji. Jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,
 • oznaczenie adresata petycji,
 • wskazanie przedmiotu petycji,
 • podpis wnoszącego petycję lub osoby reprezentującej podmiot (dotyczy podmiotu nie będącego osobą fizyczną lub grupy podmiotów składających petycję),
 • dołączoną pisemną zgodę osoby trzeciej, w imieniu której składana jest petycja (dotyczy przypadku występowania w interesie innej osoby).

Ponadto, petycja może zawierać:

 • zgodę na ujawnienie na stronie internetowej WIJHARS w Poznaniu danych osobowych wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego w imieniu, którego składana jest petycja.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Petycja niezawierająca danych w zakresie imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu składającego petycję oraz adresu nie zostanie rozpatrzona.

Informacja o rozpatrzonych petycjach Docx.15.0 KB (plik otwiera się w nowym oknie).

Informacja o rozpatrzonych petycjach Pdf.70.0 KB (plik otwiera się w nowym oknie).

Wytworzył:
Maria Jaśkiewicz p.o. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor JHARS
(2022-02-16)
Udostępnił:
Roszewska Renata
(2022-02-16 12:26:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Roszewska Renata
(2024-02-29 14:37:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki