Informacje dla rzeczoznawców o przepisach prawnych

 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1980)– obowiązuje od dnia 01.01.2003 r.;
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2016r. w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności (Dz.U. z 2020 r. poz. 444, z późn. zm.)- obowiązuje od 26 marca 2016 r.;
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz.U. z 2015 r. poz. 1505) – obowiązuje od 30 listopada 2015 r.;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111) – obowiązuje od 1 stycznia 2007 r.;
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2003 r. Nr 59, poz. 526, z późn. zm.) – obowiązuje od 23 kwietnia 2003 r.
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2063) – obowiązuje od 1 stycznia 2003 r.
 • Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483) – obowiązuje od 1 stycznia 2003 r.
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2255) – obowiązuje od 30 czerwca 2009 r.
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1124, z późn. zm.) – obowiązuje od 17 października 2001 r.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie legalnych jednostek miar (Dz. U. z 2020 r. poz. 1024)- obowiązuje od 13 czerwca 2020 r.;
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1213, z późn. zm.) – 14 sierpnia 2008 r.;
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29, z późn. zm.) – 9 stycznia 2015 r.;
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 83, poz. 772) – 1 maja 2004 r.;
 • Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich (Dz. U. z 2023 r. poz. 550) – 7 marca 2022 r.;
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2023 r. poz. 1448) – obowiązuje od 28 października 2006 r.;
 • Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 roku o mikroorganizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2022 r. poz. 546) – 26 października 2001 r.,
 • Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 168) – obowiązuje od 25 lipca 2014 r.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2009 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 481) – obowiązuje od 12 sierpnia 2009 r.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 232, poz. 1525, z późn. zm.) – obowiązuje od 9 grudnia 2010 r.;
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221, z późn. zm.) – obowiązuje od 30 kwietnia 2018 r.;
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2022 r. poz. 541) – obowiązuje od 30 kwietnia 2018 r.;
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 1668) – obowiązuje od 18 października 2017 r.;
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 470) – obowiązuje od 30 kwietnia 2018 r.;
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. U. UE L 347 z 20.12.2013 r. str. 671, ze zm.) – obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.;
 • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/1182 z dnia 20 kwietnia 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do unijnych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania cen rynkowych niektórych kategorii tusz i żywych zwierząt (Dz. U. L 17 z 04.07.2017 r. str. 74) - obowiązuje od 11 lipca 2018 r.;
 • Decyzja Komisji Nr 2005/240/WE z 11 marca 2005 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Polsce (Dz. Urz. WE L 74 z dnia 19.03.2005 r.), zmieniona decyzją 2005/609/WE z 8 sierpnia 2005 r. (Dz. Urz. WE L 207 z dnia 10.08.2005 r.) oraz decyzją 2005/683/WE z 30 września 2005 r., (Dz. Urz. WE L 258 z dnia 04.10.2005 r.) oraz decyzją 2011/506/UE z dnia 16.08.2011 r. (Dz. U.UE L 209 z dnia 17.08.2011 r.) – obowiązuje od 19 marca 2005 r.;
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów formularzy służących do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych w poszczególnych klasach jakości (Dz. U. z 2020 r. poz. 49) – 13 grudnia 2014 r.;
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków ustalania i sposobu oznaczania klas jakości handlowej tusz wieprzowych oraz tusz wołowych (Dz. U. z 2018r. poz. 934) – obowiązuje od 11 lipca 2018 r.;
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2018 r w sprawie szczegółowego sposobu kontroli jakości handlowej tusz wieprzowych oraz wołowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1227) – obowiązuje od 11 lipca 2018 r.;
 • Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 lipca 2000 r., ustanawiające system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczące etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (Dz. U. L 204, z dnia 11 sierpnia 2000 roku, str. 1-10) – obowiązuje od 14 sierpnia 2000 r. , oraz przepisy zmieniające;
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1825/2000 z dnia 25.08.2000 r. określające szczegółowe przepisy stosowania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny (Dz. U. UE L 216 z 26.08.2000 r. str. 8)- obowiązuje od 29 sierpnia 2000 r. oraz przepisy zmieniające;
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 275/2007 z dnia 15 marca 2007 roku zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1825/2000 określające szczegółowe przepisy stosowania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny (Dz. U. L 76, z dnia 16 marca 2007 roku, str. 12-15) – obowiązuje od 23 sierpnia 2007 r.;
 • Rozporządzenie Komisji nr 543/2008 16 czerwca 2008 r. wprowadzające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego (Dz. Urz. WE, L 157 z 17.06.2008 r., s. 46) – obowiązuje od 1 lipca 2008 r. oraz przepisy zmieniające;
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1228) – obowiązuje od 1 maja 2004 r.;
 • Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod analiz niektórych rodzajów mleka zagęszczonego i mleka w proszku, przeznaczonego do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2024 r. poz. 28) – obowiązuje od 6 sierpnia 2004 r.;
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 445/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 roku ustanawiające niektóre szczegółowe zasady w celu stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2991/94 określające normy dla tłuszczów do smarowania oraz stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1898/87 w sprawie ochrony nazw stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi (Wersja skodyfikowana) (Dz. U. L 106 z 24.4.2007, str. 24) – obowiązuje od 14 maja 2007 r.;
 • Ustawa z dnia 18 października 2006 roku o wyrobie napojów spirytusowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1584) – obowiązuje od 22 grudnia 2006 r.;
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych, ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, wykorzystywania alkoholu etylowego i destylatów pochodzenia rolniczego w napojach alkoholowych, a także uchylające rozporządzenie (WE) nr 110/2008 (Dz. U. L 130 z 17.5.2019, str. 1)– obowiązuje od 24 maja 2019 r. oraz przepisy zmieniające;
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie środków aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz rozporządzenie (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE (Dz. U. UE L 354 z 31.12.2008 r., str. 34) – obowiązuje od 20 stycznia 2011 r. oraz przepisy zmieniające;
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2870/2000 z dnia 19 grudnia 2000 roku ustanawiające wspólnotowe metody referencyjne dla analizy napojów spirytusowych (Dz. Urz. WE L 333 z 29.12.2000, str. 20; Dz. Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 31, str. 124 z późniejszymi zmianami, Dz.U. UE L 322 z dnia 27.11.2002 r. str. 11 ze zm.) – obowiązuje od 1 stycznia 2001 r.;
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2003 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków (Dz. U. z 2020 r. poz. 371) – obowiązuje od 4 grudnia 2003 r.;
 • Zalecenie Komisji Nr 2004/787/WE z dnia 4 października 2004 roku w sprawie wytycznych technicznych w zakresie pobierania próbek i wykrywania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz materiałów produkowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie lub w składzie produktów w kontekście rozporządzenia (WE) Nr 1830/2003 (Dz. Urz. UE L 348 z 24.11.2004 roku, str. 18 – 26) – obowiązuje od 4 października 2004 r.;
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 401/2006 z dnia 23 lutego 2006 roku ustanawiające metody pobierania próbek i analizy do celów kontroli poziomów mikotoksyn w środkach spożywczych (Dz.U. UE L 70 z 09.03.2006 r. str. 12, ze zm.) – obowiązuje od 1 lipca 2006 r.;
 • Rozporządzenie Komisji (WE) 1221/2008 z dnia 5 grudnia 2008 roku zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw w zakresie norm handlowych (Dz.U.UE L 336 z dnia 13.12.2008 r. str. 1-80) – obowiązuje od 1 lipca 2009 r.
 • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 1333/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku ustanawiające normy handlowe dotyczące bananów, zasady weryfikacji zgodności z tymi normami handlowymi i wymogi dotyczące powiadomień w sektorze bananów (Dz.U.UE L 336 z 20.12.2011 r., str. 23) – obowiązuje od 9 stycznia 2012 r. oraz przepisy zmieniające;
 • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 roku ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworów owoców i warzyw (Dz.U.UE L 157 z 15.06.2011 r., str. 1) – obowiązuje od 22 czerwca 2011 r. oraz przepisy zmieniające;
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1318) – obowiązuje od 1 stycznia 2004 r.;
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie handlowców zwolnionych z obowiązku przekazywania informacji wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz wpisywanych do bazy danych o handlowcach (Dz. U. z 2013 r. poz. 74) – obowiązuje od 1 lutego 2013 r.;
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 143, poz. 1398, z późn. zm.) – obowiązuje od 29 sierpnia 2003 r.;
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz. U. z 2023 r., poz. 2513) – obowiązuje od 8 listopada 2003 r.;
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie metod analiz związanych z dokonywaniem oceny miodu (Dz. U. z 2009 r. Nr 17, poz. 94, z późn. zm.) – obowiązuje od 17 lutego 2009 r.;
 • Dyrektywa Rady 2001/110/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnosząca się do miodu (Dz.U.UE L 10 z dnia 22.01.2002 r., str. 47) – obowiązuje od 1 lutego 2002 r. oraz przepisy zmieniające;
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 roku ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz.U.UE L 163 z dnia 24.06.2008 r., str. 6) – obowiązuje od 1 lipca 2008 r. oraz przepisy zmieniające;
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie metod analiz jaj kurzych (Dz. U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2309) – obowiązuje od 15 stycznia 2004 r.;
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1813, z późn. zm.) – obowiązuje od 1 stycznia 2003 r.;
 • Rozporządzenie (WE) Nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz.U. UE L 404 z 30.12.2006 r., str. 9) – obowiązuje od 19 stycznia 2007 r. oraz przepisy zmieniające;
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz.U. UE L 354 z dnia 28.12.2013 r., str. 1) – obowiązuje od 29 grudnia 2013 r. oraz przepisy zmieniające;
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 2406/96 z dnia 26 listopada 1996 r. ustanawiające wspólne normy handlowe w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa (Dz.U.UE L 334 z dnia 23.12.1996 r., str. 1) – obowiązuje od 1 stycznia 1997 r. oraz przepisy zmieniające;
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2074/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiające środki wykonawcze w odniesieniu do niektórych produktów objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 i do organizacji urzędowych kontroli na mocy rozporządzeń (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004 ustanawiające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 852/2004 i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004 (Dz.U.UE L 338 z dnia 22.12.2005 r., str. 27) – obowiązuje od 1 stycznia 2006 r. oraz przepisy zmieniające.

Normy

Ziarno zbóż, rośliny strączkowe i przetwory zbożowe

 • PN-R-74013: 2012 Ziarno zbóż. Wstępna kontrola jakości i badanie cech organoleptycznych.
 • PN-EN ISO 24333:2012 Ziarno zbóż i przetwory zbożowe. Pobieranie próbek.
 • PN-70/R-74010 Ziarno zbóż i nasiona strączkowe jadalne. Pobieranie próbek.
 • PN-ISO 13690:2007 Ziarno zbóż, roślin strączkowych i przetwory zbożowe. Pobieranie próbek z partii statycznych.
 • PN-ISO 6644:2007 Ziarno zbóż i przetwory zbożowe w przepływie. Pobieranie próbek za pomocą urządzeń mechanicznych.
 • PN-72/A-74001 Przetwory zbożowe. Pobieranie próbek.
 • PN-A-74013 Badanie organoleptyczne mąki i kaszy.
 • PN-74/C-60008 Próbniki do pobierania próbek produktów bezkształtnych.

Nasiona oleiste

 • PN-EN ISO 21294:2017 Nasiona roślin oleistych – Ręczne lub automatyczne nieciągłe pobieranie próbek.
 • PN-76/R-66146 Ziarno roślin oleistych. Pobieranie próbek i przygotowanie próbki laboratoryjnej.
 • PN-EN ISO 542:1997 Nasiona oleiste. Pobieranie próbek.
 • PN–ISO 5500:1999 Śruta nasion oleistych. Pobieranie próbek.

Makaron

 • PN-93/A-74130 Makaron. Pobieranie próbek i metody badań.

Mleko i przetwory mleczne

 • PN-A-86040:1998 Mleko surowe do skupu. Pobieranie próbek.
 • PN-86/A-86041 Mleko i przetwory mleczne. Pobieranie próbek.
 • PN-86/A-86041/Az1: 2000 Mleko i przetwory mleczne. Pobieranie próbek.
 • PN-ISO 5538:2008 Mleko i przetwory mleczne. Pobieranie próbek. Kontrola metodą alternatywną.
 • PN-EN ISO 707:2009 Mleko i przetwory mleczne. Wytyczne do pobierania próbek.

Napoje spirytusowe

 • PN-A-79527:2004 Produkty i półprodukty spirytusowe. Pobieranie próbek.

Ziemniaki i przetwory ziemniaczane

 • PN-R-74452:1999 Rośliny okopowe. Pobieranie próbek ziemniaków.
 • PN-76/A-74704 Przetwory ziemniaczane i skrobiowe. Pobieranie próbek.
 • PN-A-74703 Spożywcze przetwory ziemniaczane i skrobiowe oraz skrobie naturalne. Pobieranie próbek i metody badań mikrobiologicznych.

Mięso i jego przetwory

 • PN-ISO 3100-1:1999 Mięso i przetwory mięsne. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań. Pobieranie próbek.
 • PN-71/A-82105 Wędliny i wyroby wędliniarskie. Wstępna ocena partii i pobieranie próbek.
 • PN-72/A-82052 Przetwory mięsne. Konserwy. Pobieranie próbek.
 • PN-A-75043:1998 Przetwory dla dzieci. Konserwy. Pobieranie próbek i metody badań.

Wyroby garmażeryjne

 • PN-92/A-82102 Wyroby garmażeryjne. Pobieranie i przygotowywanie próbek.

Zioła i przyprawy

 • PN-R-87019 Surowce zielarskie. Pobieranie próbek i metody badań,
 • PN-ISO 948 Przyprawy. Pobieranie próbek.
 • PN-ISO 948:2001 Przyprawy. Pobieranie próbek.

Cukier

 • PN-85/A-74856 Cukier. Pobieranie i przygotowanie próbek.

Owoce i warzywa świeże

 • PN-69/R-75021 Owoce świeże. Badanie jakości.
 • PN-71/R-75356 Warzywa świeże. Badanie jakości.

Przetwory owocowo-warzywne

 • PN-72/A-75050 Przetwory owocowe, warzywne, wina i miody pitne. Pobieranie próbek.
 • PN-90/A-75051 Mrożone owoce i warzywa. Pobieranie próbek i metody badań.

Miód

 • PN-88/A-77626 Miód pszczeli.

Jaja i ich przetwory

 • PN-A-86503 Produkty drobiarskie. Jaja spożywcze,
 • PN-91/A-86506 Przetwory jajowe. Pobieranie i przygotowanie próbek.

Pieczywo

 • PN-A-74102:1999 Wyroby i półprodukty piekarskie. Pobieranie próbek i metody badań mikrobiologicznych.
 • PN-86/A-74104 Pieczywo. Pobieranie próbek i kontrola jakości.
 • PN-A-79004:1998 Drożdże. Pobieranie próbek.

Wyroby cukiernicze

 • PN-78/A-74250 Wyroby i półprodukty ciastkarskie. Pobieranie próbek i kontrola jakości.
 • PN-A-74134-1:1998 Wyroby i półprodukty ciastkarskie. Badania mikrobiologiczne. Pobieranie próbek.
 • PN-73/A-74858 Wyroby cukiernicze trwałe. Pobieranie próbek.
 • PN-A-74252:1998 Wyroby i półprodukty ciastkarskie – Metody badań.

Ryby i ich przetwory

 • PN-72/A-86731 Konserwy i prezerwy rybne. Pobieranie próbek.
 • PN-85/A-86771 Ryby wędzone. Pobieranie próbek.
 • PN-85/A-86752 Ryby i inne zwierzęta wodne świeże i mrożone. Pobieranie próbek.
 • PN-A-86710 Ryby żywe. Pobieranie próbek.
 • PN-87/A-86781 Przetwory rybne marynowane. Pobieranie próbek.
 • PN-A-86765: 1999 Przetwory rybne – Prezerwy.

Koncentraty spożywcze

 • PN-A-79008:1996 Koncentraty spożywcze. Pobieranie i przygotowywanie próbek.

Oleje i tłuszcze zwierzęce

 • PN-EN ISO 5555:2002 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Pobieranie próbek.
 • PN-A-86929:1996 „Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Pobieranie i przygotowanie próbek margaryn do badań chemicznych i fizykochemicznych.

Piwo i surowce browarnicze

 • PN-67/A-79083 Słód browarowy i słód diastatyczny. Pobieranie próbek i metody badań.
 • PN-A-79095:2000 Piwo. Pobieranie i przygotowywanie próbek.

Inne

 • PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki.
 • PN-85/A-79033 Napoje bezalkoholowe. Pobieranie próbek i metody badań.
 • PN-ISO 1839:1996 Herbata. Pobieranie próbek.
 • PN-A-76101:1998 Ziarno kakaowe. Pobieranie próbek i metody badań.
 • PN-ISO 4072:1998 Kawa zielona w workach. Pobieranie próbek.
 • PN-A-82350:1996 Mrożone wyroby kulinarne. Pobieranie próbek i metody badań.
Wytworzył:
Maria Jaśkiewicz - p.o. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor JHARS
(2022-08-17)
Udostępnił:
Roszewska Renata
(2022-08-17 12:20:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Roszewska Renata
(2024-01-10 09:27:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki