Statut

Statut Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu

§ 1. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu, zwany dalej „Wojewódzkim Inspektoratem”, działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1688, z późn. zm.).

§ 2. Wojewódzki Inspektorat wchodzi w skład rządowej administracji zespolonej w województwie i jest aparatem pomocniczym Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zwanego dalej „Wojewódzkim Inspektorem”.

§ 3. Siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu jest miasto Poznań, obszarem działania Wojewódzkiego Inspektoratu jest województwo wielkopolskie.

§ 4. Wojewódzki Inspektorat zapewnia realizację zadań Wojewódzkiego Inspektora w zakresie nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych na podstawie przepisów wynikających z ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

§ 5. Wojewódzki Inspektorat jest państwową jednostką budżetową, a Wojewódzki Inspektor dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia.

§ 6. Wojewódzkim Inspektoratem kieruje Wojewódzki Inspektor przy pomocy zastępcy Wojewódzkiego Inspektora.

§ 7. W skład Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy:

  1. Wydział Kontroli;
  2. Wydział Organizacyjno-Administracyjny;
  3. samodzielne stanowiska pracy:
  1. uchylony
  2. Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
  3. Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Ewidencji i Informacji Publicznej.

§ 8. Szczegółową organizację, tryb pracy oraz zakres zadań Wojewódzkiego Inspektoratu określa regulamin organizacyjny.

Zarządzenie Nr 392/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu (PDF 464 KB)

Zarządzenie Nr 207/23 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 maja 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu (PDF 726 KB)

Wytworzył:
Wojewoda Wielkopolski
(2023-05-15)
Udostępnił:
Roszewska Renata
(2023-05-18 14:12:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Roszewska Renata
(2023-05-18 14:14:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki