Wydawanie zezwolenia na korzystanie przez handlowców ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw

 

Zezwolenie na stosowanie specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw

Wojewódzki Inspektor JHARS może zezwolić handlowcom świeżymi owocami i warzywami, na stosowanie specjalnego wzoru oznakowania opakowań, przedstawionego w załączniku II do rozporządzenia nr 543/2011.

Stosowanie specjalnego wzoru oznakowania opakowań daje handlowcom możliwość wywozu świeżych owoców i warzyw do krajów trzecich bez Świadectwa zgodności z normami handlowymi Unii Europejskiej dla świeżych owoców i warzyw.

Szczegółowe wymagania jakie muszą spełniać handlowcy, aby uzyskać zezwolenie na korzystanie ze wzoru specjalnego oznakowania opakowań świeżych owoców i warzyw

Handlowcy ubiegający się o korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw, muszą spełniać następujące kryteria:

 1. wykazywać zgodność towaru z normami handlowymi w przypadku minimum 90% partii skontrolowanych przez wszystkie wojewódzkie inspektoraty, w ramach kontroli urzędowych świeżych owoców i warzyw przeprowadzonych na wszystkich etapach obrotu (rynek wewnętrzny, import, eksport), w okresie ostatnich 12 miesięcy,
 2. przekazać do wojewódzkiego inspektora, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę handlowca, informacje o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 roku o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu, na Formularzu przekazania informacji o rozpoczęciu lub zaprzestaniu prowadzenia działalności w zakresie obrotu świeżymi owocami i warzywami objętymi normami handlowymi oraz o ilości owoców i warzyw wprowadzonych do obrotu, udostępnionym na stronie internetowej Inspekcji.
 3. zatrudniać lub korzystać z usług rzeczoznawcy/ów w zakresie ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw, którzy przeprowadzają kontrole zgodności wszystkich partii towarów wysyłanych,
 4. prowadzić rejestr wszystkich przeprowadzanych kontroli wewnętrznych świeżych owoców i warzyw, w wersji elektronicznej lub papierowej,
 5. posiadać system wewnętrznej kontroli jakości świeżych owoców i warzyw, obejmujący między innymi:
 • systematyczne kontrole skupowanych, pakowanych i wysyłanych przez siebie świeżych owoców i warzyw, zgodnie z metodą opisaną w załączniku V do rozporządzenia nr 543/2011,
 • system identyfikacji wszystkich partii dostarczanych i wysyłanych przez danego handlowca, z możliwością identyfikacji pierwotnych dostawców,
 • plan pobierania próbek owoców i warzyw dostosowany do specyfiki handlowca,
 • sposób postępowania handlowca w przypadku, gdy wewnętrzna kontrola wykaże, że owoce i warzywa nie spełniają wymagań norm handlowych określonych w przepisach Unii Europejskiej, np.: zmiana oznakowania, przesortowanie do niższej klasy jakości, przeznaczenie do przetwórstwa, na paszę lub dla organizacji charytatywnych,
 1. znakować opakowania owoców i warzyw zgodnie z przepisami unijnymi oraz krajowymi,
 2. zamieszczać w dokumentach towarzyszących partii stosowne informacje, o których mowa w art. 5 ust. 4 rozporządzenia nr 543/2011,
 3. posiadać i nadzorować wyposażenie niezbędne do przeprowadzania kontroli jakości handlowej świeżych owoców i warzyw będących przedmiotem obrotu handlowego, np. kalibrownica do ustalania wielkości owoców i warzyw, penetrometr do oznaczania twardości, refraktometr do oznaczania zawartości ekstraktu refraktometrycznego, w zależności od gatunków owoców i warzyw, będących przedmiotem działalności handlowca,
 4. zapewniać właściwe przechowywanie, przygotowanie, ważenie (legalizowane wagi) i pakowanie świeżych owoców i warzyw, w zależności od gatunków owoców i warzyw, będących przedmiotem działalności handlowca.

Handlowcy spełniający powyższe kryteria mogą zostać zaliczeni przez Wojewódzkiego Inspektora do grupy najmniejszego ryzyka, zapewniającej wysoki stopień gwarancji zgodności z normami handlowymi świeżych owoców i warzyw.

Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na korzystanie ze specjalnego wzoru opakowań

Handlowcy ubiegający się o zezwolenie na korzystanie ze wzoru specjalnego oznakowania opakowań składają Wniosek o wydanie zezwolenia/przedłużenia zezwolenia na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw.

Formularz wniosku mpżna pobrać ze strony Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru rzeczoznawców i wzór imiennej pieczęci, potwierdzające, że wnioskodawca zatrudnia rzeczoznawcę/ów w zakresie ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
 • oświadczenie handlowca o posiadaniu odpowiedniego sprzętu do przygotowywania i pakowania świeżych owoców i warzyw,
 • oświadczenie handlowca o systematycznym prowadzeniu wewnętrznej kontroli jakości handlowej owoców i warzyw na zgodność z wymaganiami określonymi w normach handlowych Unii Europejskich oraz prowadzeniu rejestracji wyników dokonanych działań kontrolnych w wersji elektronicznej lub papierowej,
 • oświadczenie handlowca o znajomości przepisów prawa dotyczących wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw w Unii Europejskiej oraz metod kontroli świeżych owoców i warzyw, a także wymagań określonych w normach handlowych dla owoców i warzyw będących przedmiotem prowadzonej działalności,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 82 zł.

Sposób i miejsce przekazania wniosku

Wniosek opatrzony podpisem wraz z niezbędną dokumentacją należy:

 • dostarczyć do wojewódzkiego inspektoratu właściwego ze względu na siedzibę handlowca lub miejsce zamieszkania, albo miejsce prowadzenia działalności (jeżeli jest inne niż siedziba lub miejsce zamieszkania),
 • złożyć osobiście lub przesłać pocztą, faksem lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą właściwego WIJHARS.

Kontrola i wydanie decyzji administracyjnej

 • Postępowanie kontrolne polega na sprawdzeniu spełniania przez wnioskodawcę określonych kryteriów.
 • W celu wydania zezwolenia na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw przeprowadza się również kontrolę jakości handlowej wybranych partii świeżych owoców i warzyw.
 • Wyniki kontroli przeprowadzonej u wnioskodawcy nie mogą wykazywać uchybień, które w przyszłości mogłyby powodować obniżenie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw będących przedmiotem działalności danego handlowca.
 • Zezwolenie wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej.
 • Okres na jaki udziela się zezwolenia po raz pierwszy wynosi 1 rok.

Obowiązki i uprawnienia handlowców korzystających ze specjalnego wzoru oznakowania

Handlowcy posiadający zezwolenie na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw:

 • zobowiązani są do informowania Wojewódzkiego Inspektora JHARS o zamiarze wywozu do krajów trzecich każdej partii świeżych owoców i warzyw opatrzonych wzorem specjalnego oznakowania,
 • uprawnieni są do wywozu świeżych owoców i warzyw, oznakowanych wzorem specjalnego oznakowania, wyłącznie na podstawie numeru decyzji zezwalającej na stosowanie wzoru, bez konieczności otrzymania Świadectwa zgodności z normami handlowymi Unii Europejskiej dla świeżych owoców i warzyw,
 • podlegają kontrolom wyrywkowym w miejscu prowadzenia działalności, w zakresie spełniania kryteriów warunkujących posiadanie zezwolenia na stosowanie wzoru specjalnego oznakowania.

Na etapie eksportu prowadzone będą kontrole wyrywkowe partii świeżych owoców i warzyw opatrzonych wzorem specjalnego oznakowania, w zakresie zgodności z wymaganiami norm handlowych.

Wzór specjalnego oznakowania opakowań owoców i warzyw

Wzór specjalnego oznakowania opakowań owoców i warzyw musi być zgodny ze wzorem podanym w załączniku II do rozporządzenia nr 543/2011.

Rozporządzenie nie określa wielkości ani kolorystyki oraz grafiki oznakowania.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw, sam określa wielkość, kolorystykę oraz grafikę stosowanego przez siebie znaku.

Przedłużenie wydanego zezwolenia

Wojewódzki Inspektor może przedłużyć zezwolenie na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowania owoców i warzyw, po wcześniejszym przeprowadzeniu ponownej kontroli mającej na celu sprawdzenie, czy wnioskodawca nadal spełnia ściśle określone kryteria.

Okres, na jaki może być przedłużone zezwolenie wynosi 3 lata.

Handlowiec zainteresowany przedłużeniem zezwolenia składa Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw.

Termin złożenia wniosku

Wniosek powinien być złożony 30 dni przed utratą prawa na korzystanie ze specjalnego oznakowania opakowań owoców i warzyw.

Kontrole wyrywkowe i cofnięcie wydanego zezwolenia

Handlowcy, który korzystają ze wzoru specjalnego oznakowania, podlegają wyrywkowym kontrolom Wojewódzkiego Inspektora w miejscu prowadzenia działalności.

Wojewódzki Inspektor cofa w drodze decyzji administracyjnej wcześniej wydane zezwolenie jeżeli:

 • wyrywkowa kontrola wykaże, że podmiot posiadający zezwolenie nie spełnia określonych kryteriów, lub
 • kontrola wykaże, że świeże owoce i warzywa nie odpowiadają wymaganiom jakości handlowej zawartym w normach handlowych Unii Europejskiej,
 • lub kontrole wewnętrzne nie są przeprowadzane prawidłowo.

 

Wytworzył:
Maria Jaśkiewicz
(2017-08-09)
Udostępnił:
Roszewska Renata
(2017-08-09 14:47:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Roszewska Renata
(2022-12-06 14:41:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki