☰ Menu
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
Herb Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu

Czwartek 06.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydawanie zezwolenia na korzystanie przez handlowców ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw

 

Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w zakresie określonym przepisami UE, w drodze decyzji administracyjnej, wydaje i cofa zezwolenie na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw, dla których ustanowiono szczegółowe normy handlowe, wymienione w art. 3 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 roku ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworów owoców i warzyw oraz świeże owoce i warzywa objęte ogólną normą handlową, wymienione w części IX Załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007.

Wniosek o wydanie zezwolenia/o przedłużenie zezwolenia na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw, wraz z niezbędną dokumentacją, zainteresowany handlowiec składa do wojewódzkiego inspektora JHARS właściwego ze względu na siedzibę tego handlowca lub miejsce zamieszkania, albo miejsce prowadzenia działalności (jeżeli inne niż siedziba lub miejsce zamieszkania) osobiście lub przesyła pocztą, faksem lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą właściwego wojewódzkiego inspektoratu JHARS.

Wniosek do pobrania

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. kopię zaświadczenia o wpisie do rejestru rzeczoznawców oraz wzór imiennej pieczęci, potwierdzające, że wnioskodawca zatrudnia lub korzysta z usług rzeczoznawcy/ów w zakresie ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. , poz. 2178);
 2. oświadczenie handlowca o posiadaniu odpowiedniego sprzętu do przygotowywania i pakowania świeżych owoców i warzyw,
 3. oświadczenie handlowca o systematycznym prowadzeniu wewnętrznej kontroli jakości handlowej owoców i warzyw na zgodność z wymaganiami określonymi w normach handlowych UE oraz prowadzeniu rejestracji wyników dokonanych działań kontrolnych w wersji elektronicznej lub papierowej,
 4. oświadczenie handlowca o znajomości przepisów prawa dotyczących wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw w UE oraz metod kontroli świeżych owoców i warzyw, a także wymagań określonych w normach handlowych dla owoców i warzyw będących przedmiotem prowadzonej działalności,
 5. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

Handlowcy ubiegający się o korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw, muszą spełniać następujące kryteria:

 1. wykazywać zgodność towaru z normami handlowymi w przypadku minimum 90% partii skontrolowanych przez wszystkie wojewódzkie inspektoraty JHARS, w ramach kontroli urzędowych świeżych owoców i warzyw przeprowadzonych na wszystkich etapach obrotu (tj. rynek wewnętrzny, import, eksport), w okresie ostatnich 12 miesięcy, licząc od daty wpłynięcia Wniosku o wydanie zezwolenia/przedłużenia zezwolenia na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw (wzór F-1/BKJ-02-IR-02),
 2. przekazać do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę tego handlowca wojewódzkiego inspektora JHARS, informacje o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 roku o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2019 r., poz. 935) na Formularzu przekazania informacji o rozpoczęciu lub zaprzestaniu prowadzenia działalności w zakresie obrotu świeżymi owocami i warzywami objętymi normami handlowymi oraz o ilości owoców i warzyw wprowadzonych do obrotu (wzór F-9/BKJ-01-IR-04), udostępnionym na stronie internetowej: http://www.ijhars.gov.pl oraz stronach internetowych wszystkich WIJHARS,
 3. zatrudniać lub korzystać z usług rzeczoznawcy/ów w zakresie ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw, którzy przeprowadzają kontrole zgodności wszystkich partii towarów wysyłanych,
 4. prowadzić rejestr wszystkich przeprowadzanych kontroli wewnętrznych świeżych owoców i warzyw,  w wersji elektronicznej lub papierowej,
 5. posiadać system wewnętrznej kontroli jakości świeżych owoców i warzyw, obejmujący m.in.:
  1. systematyczne kontrole skupowanych, pakowanych i wysyłanych przez siebie świeżych owoców i warzyw, zgodnie z metodą opisaną w załączniku V do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011,
  2. system identyfikacji wszystkich partii dostarczanych i wysyłanych przez danego handlowca, z możliwością identyfikacji pierwotnych dostawców,
  3. plan pobierania próbek owoców i warzyw dostosowany do specyfiki handlowca,
  4. sposób postępowania handlowca w przypadku, gdy wewnętrzna kontrola wykaże, że owoce i warzywa nie spełniają wymagań norm handlowych określonych w przepisach UE, np.: zmiana oznakowania, przesortowanie do niższej klasy jakości, przeznaczenie do przetwórstwa, na paszę lub dla organizacji charytatywnych,
 6. znakować opakowania owoców i warzyw zgodnie z przepisami UE oraz zgodnie z przepisami krajowymi,
 7. zamieszczać w dokumentach towarzyszących partii stosowne informacje, o których mowa w art. 5 ust. 4 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 543/2011,
 8. posiadać i nadzorować wyposażenie niezbędne do przeprowadzania kontroli jakości handlowej świeżych owoców i warzyw będących przedmiotem obrotu handlowego, np. kalibrownica do ustalania wielkości owoców i warzyw, penetrometr do oznaczania twardości, refraktometr do oznaczania zawartości ekstraktu refraktometrycznego, itp., w zależności od gatunków owoców i warzyw, będących przedmiotem działalności handlowca,
 9. zapewniać właściwe przechowywanie, przygotowanie, ważenie (legalizowane wagi) i pakowanie świeżych owoców i warzyw, w zależności od gatunków owoców i warzyw, będących przedmiotem działalności handlowca.

W celu wydania zezwolenia na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw, inspektor JHARS przeprowadza kontrolę jakości handlowej wybranych partii świeżych owoców i warzyw.

Wyniki kontroli przeprowadzonej u wnioskodawcy w ramach wydawania zezwolenia na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw, nie mogą wykazywać uchybień, które w przyszłości mogłyby powodować obniżenie jakości handlowej świeżych owoców i warzy będących przedmiotem działalności danego handlowca.

Jeżeli po przeprowadzeniu czynności kontrolnych pracownik WIJHARS stwierdzi, że wnioskodawca spełnia wymienione powyżej kryteria, a kontrola potwierdzi właściwą jakość handlową świeżych owoców i warzyw, to wojewódzki inspektor JHARS wydaje decyzję zezwalającą na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw.

Zezwolenie wydaje się po raz pierwszy na okres 1 roku.

Handlowiec posiadający zezwolenie na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania owoców i warzyw zobowiązany jest do informowania wojewódzkiego inspektora JHARS o zamiarze wywozu do krajów trzecich każdej partii świeżych owoców i warzyw opatrzonych wzorem specjalnego oznakowania, w celu prowadzenia analizy ryzyka, na formularzu zgłoszenia zamiaru wywozu F-6/BKJ-01-IR-04 (druk do pobrania) lub F-7/BKJ-01-IR-04 (druk do pobrania), które dostępne są również na stronie Inspektoratu w zakładce „DRUKI”.

Handlowiec zainteresowany przedłużeniem zezwolenia, składa do właściwego, wojewódzkiego inspektora JHARS Wniosek o wydanie zezwolenia / przedłużenia zezwolenia na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw przed utratą prawa na korzystanie ze specjalnego oznakowania opakowań owoców i warzyw. Wskazany termin to około 30 dni.  

W przypadku, gdy handlowiec, który złoży wniosek o przedłużenie zezwolenia w terminie nie pozwalającym na przeprowadzenie postępowania administracyjnego przed utratą prawa na korzystanie ze specjalnego oznakowania opakowań owoców i warzyw, nie będzie mógł stosować specjalnego oznakowania opakowań do momentu wydania i uprawomocnienia się decyzji przedłużającej to zezwolenie.

Wojewódzki inspektor JHARS może przedłużyć takie zezwolenie w drodze decyzji na okres 3 lat, po wcześniejszym przeprowadzeniu ponownej kontroli, mającej na celu sprawdzenie, czy wnioskodawca spełnia nadal określone wyżej wymagania.

 

 

Wytworzył:
Maria Jaśkiewicz
(2017-08-09)
Udostępnił:
Renata Roszewska
(2017-08-09 14:47:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Renata Roszewska
(2019-11-14 10:19:26)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X