Skargi i wnioski

Rozpatrywanie skarg i wniosków

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w Wojewódzkim Inspektoracie odbywa się na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Przedmiot skargi

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiot wniosku

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Przyjmowanie w sprawie skarg i wniosków

 • Wojewódzki Inspektor lub Zastępca Wojewódzkiego Inspektora oraz Kierownicy lub upoważnieni przez nich pracownicy przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków, w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 16.00.
  W sytuacji, gdy w poniedziałek przypada dzień wolny od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym, w godz. od 10.00 do 14.00.
 • Pozostali pracownicy przyjmują w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy Wojewódzkiego Inspektoratu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

W celu złożenia skargi należy zgłosić się do Sekretariatu, pokój 311.

Sposób złożenia skargi lub wniosku

Skargi lub wnioski mogą być wnoszone pisemnie:

 • pocztą tradycyjną, na adres:
  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
  ul. Kazimierza Wielkiego 24/26
  61-863 Poznań

Skargi lub wnioski można również złożyć osobiście do protokołu, podczas przyjęć interesantów przez przedstawiciela kierownictwa WIJHARS lub upoważnionego pracownika.

Dane niezbędne do przyjęcia skargi lub wniosku

Skargi i wnioski powinny zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko (nazwę) osoby wnoszącej skargę lub wniosek,
 • adres.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu mogą być pozostawione bez rozpoznania.

Wytworzył:
Maria Jaśkiewicz - p.o. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor JHARS
(2022-02-18)
Udostępnił:
Roszewska Renata
(2022-02-18 11:13:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Roszewska Renata
(2024-04-04 13:05:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki