Wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwolenia na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw

Handlowcy ubiegający się o zezwolenie na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań składają Wniosek o wydanie zezwolenia/przedłużenia zezwolenia na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw.

Formularz wniosku można pobrać ze strony Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułow Rolno-Spożywczych

Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru rzeczoznawców i wzór imiennej pieczęci, potwierdzające, że wnioskodawca zatrudnia rzeczoznawcę/ów w zakresie ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
  • oświadczenie handlowca o posiadaniu odpowiedniego sprzętu do przygotowywania i pakowania świeżych owoców i warzyw,
  • oświadczenie handlowca o systematycznym prowadzeniu wewnętrznej kontroli jakości handlowej owoców i warzyw na zgodność z wymaganiami określonymi w normach handlowych Unii Europejskich oraz prowadzeniu rejestracji wyników dokonanych działań kontrolnych w wersji elektronicznej lub papierowej,
  • oświadczenie handlowca o znajomości przepisów prawa dotyczących wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw w Unii Europejskiej oraz metod kontroli świeżych owoców i warzyw, a także wymagań określonych w normach handlowych dla owoców i warzyw będących przedmiotem prowadzonej działalności,
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

Sposób i miejsce przekazania wniosku

Wniosek opatrzony podpisem wraz z niezbędną dokumentacją należy:

  • dostarczyć do wojewódzkiego inspektoratu właściwego ze względu na siedzibę handlowca lub miejsce zamieszkania, albo miejsce prowadzenia działalności (jeżeli jest inne niż siedziba lub miejsce zamieszkania),
  • złożyć osobiście lub przesłać pocztą, faksem lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą właściwego WIJHARS.
Wytworzył:
Maria Jaśkiewicz
(2017-08-09)
Udostępnił:
Roszewska Renata
(2017-08-09 14:40:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Roszewska Renata
(2022-12-06 14:44:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki