Zgłoszenie działalności gospodarczej

Obowiązek dokonania zgłoszenia

Zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, ten kto podejmuje działalność w zakresie:

 • produkcji,
 • składowania,
 • konfekcjonowania
 • obrotu artykułami rolno-spożywczymi,

zobowiązany jest zgłosić tego rodzaju działalność do Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (WIJHARS), właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (w przypadku osób fizycznych) lub siedzibę zgłaszającego.

Obowiązek zgłoszenia działalności do WIJHARS dotyczy:

 • przedsiębiorców,
 • rolników pakujących i znakujących jaja,
 • osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami, którzy prowadzą tzw. działalność nieewidencjonowaną.

Działalność nieewidencjonowana, według przepisów ustawy z 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców, odnosi się do działalności wykonywanej przez osoby fizyczne, które w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywały działalności gospodarczej, a przychód z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, wynikającego z ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Kto nie podlega zgłoszeniu

Zgłoszenie działalności nie dotyczy:

 • rolników, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w zakresie prowadzonej działalności rolniczej, z wyłączeniem działalności polegającej na znakowaniu i pakowaniu jaj - którą należy zgłosić do WIJHARS,
 • producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w ustawie z 12 maja 2011 roku o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina,
 • obrotu detalicznego artykułami rolno-spożywczymi,
 • artykułów rolno-spożywczych wytwarzanych na własny użytek,
 • owoców i warzyw, których wymagania jakości handlowej określają przepisy Unii Europejskiej,
 • materiału siewnego roślin rolniczych, ogrodniczych i zielarskich w rozumieniu przepisów o nasiennictwie,
 • rolniczego handlu detalicznego.

Zakres przekazywanych danych

Zgłoszenie powinno być sporządzone w formie pisemnej i zawierać co najmniej:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę zgłaszającego,
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), o ile zgłaszający taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • określenie przedmiotu działalności gospodarczej, w tym informację o działalności eksportowej,
 • wskazanie miejsca produkcji, składowania lub konfekcjonowania artykułów rolno-spożywczych.

Aby zgłosić rozpoczęcie działalności, zmianę danych oraz zaprzestanie prowadzenia działalności można posłużyć się formularzem opracowanym przez Inspekcję.

Formularz  "Zgłoszenie działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi" jest dostępny na stronie Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

 

Terminy

 • Zgłoszenia działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi należy dokonać najpóźniej w dniu rozpoczęcia działalności.
 • Każdą zmianę danych należy zgłosić właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w terminie 7 dni od dnia jej dokonania.
 • Podmiot, który zaprzestał prowadzenia działalności w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi powiadamia o tym fakcie wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w terminie 7 dni od dnia jej zaprzestania.

Sankcje

Kto, nie zgłosi wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych podjęcia, prowadzenia lub zaprzestania działalności podlega karze grzywny w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

 

Wytworzył:
Mirosława Mruk - Wielkopolski Wojewódzki Inspektor JHARS
(2020-11-17)
Udostępnił:
Roszewska Renata
(2020-11-17 14:29:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Roszewska Renata
(2022-12-06 14:05:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki