Zapewnienie dostępności

Informacja o braku dostępności

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, każdy może poinformować urząd o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej tego urzędu.

Zgłoszenie ma charakter informacyjny.

Aby poinformować urząd o braku dostępności można posłużyć się formularzem.

Formularz do pobrania: Informacja o braku dostępności docx 17,0 KB.

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Do urzędu, w którym chce się załatwić sprawę można złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Wniosek powinien zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy;
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Aby poinformować urząd o braku dostępności można posłużyć się formularzem.

Formularz do pobrania: Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej docx 18,0 KB.

Kto może złożyć wniosek

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy. Osoba ta musi wykazać interes faktyczny, czyli wskazać realną potrzebę skorzystania z usług urzędu.

Złożenie wniosku

Wniosek można:

 • przesłać na adres:
  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
  , ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań,
 • złożyć w sekretariacie urzędu w godzinach pracy od 7:30 do 15:30,
 • przesłać za pośrednictwem ePUAP (www.epuap.gov.pl), na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /WIJHARS-POZNAN/SkrytkaESP
 • przesłać pocztą elektroniczną, na adres e-mail: dostepnosc@wijhars.poznan.pl

Termin realizacji wniosku

Zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, to urząd niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku, urząd jest zobowiązany zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.

Tryb odwoławczy

W przypadku gdy urząd nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:

 • w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub w sposób wskazany we wniosku, albo
 • w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym), albo
 • z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności

wnioskodawca ma prawo złożyć skargę na brak dostępności do Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Termin wniesienia skargi wynosi 30 dni od dnia, w którym upłynął termin zapewnienia dostępności przez urząd lub od dnia otrzymania od urzędu powiadomienia o powodach braku możliwości zapewnienia dostępności.

Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej

Zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo wystąpić do urzędu z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, albo o udostępnienie ich za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Co zawiera żądanie

Żądanie powinno zawierać następujące dane:

 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
 • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej urzędu, które mają być dostępne cyfrowo,
 • wskazanie w jaki sposób urząd może skontaktować się z osobą występującą z żądaniem,
 • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.

Aby złożyć żądanie można posłużyć się formularzem.

Formularz do pobrania: Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej docx 18,0 KB.

Złożenie żądania

Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej. lub ich elementów albo udostępnienie ich za pomocą alternatywnego sposobu dostępu można:

 • przesłać na adres:
  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu

ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań,

Termin realizacji żądania

Urząd realizuje żądanie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli urząd nie może zapewnić dostępności cyfrowej w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem, niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności cyfrowej.

Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli urząd nie może załatwić żądania, powiadamia osobę, która wystąpiła z żądaniem o przyczynach nie załatwienia i wskazuje alternatywny sposób dostępu wraz z uzasadnieniem.

Tryb odwoławczy

W przypadku gdy:

 • urząd odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, wskazanych w żądaniu, albo
 • osoba, która występuje z żądaniem odmówi skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu,

osobie występującej z żądaniem przysługuje prawo do złożenia skargi do urzędu.

Skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów rozpatruje się w oparciu o przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1966 r. – Kodeks postepowania administracyjnego.

Po wyczerpaniu wszelkich możliwości, skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej http://www.rpo.gov.pl

Formularze do pobrania (formularze otwierają się w nowym oknie):

Wytworzył:
Maria Jaśkiewicz p.o. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor JHARS
(2024-01-12)
Udostępnił:
Roszewska Renata
(2024-01-12 13:58:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Roszewska Renata
(2024-02-27 12:03:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki