Zadania i kompetencje

 1. nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych, a w szczególności:
 1. kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, w tym wywożonych za granicę,
 2. kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy,
 3. dokonywanie oceny i wydawanie świadectw jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
 4. powiadamianie podpunktu krajowego punktu kontaktowego w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (system RASFF) o podjętych decyzjach dotyczących niebezpiecznych artykułów rolno-spożywczych,
 5. kontrola artykułów rolno-spożywczych posiadających zarejestrowane, na podstawie odrębnych przepisów, chronione oznaczenia geograficzne, chronione nazwy pochodzenia, gwarantowaną tradycyjną specjalność, oraz współpraca z jednostkami sprawującymi taką kontrolę w innych państwach;
 6. kontrola artykułów rolno-spożywczych oznaczonych określeniem „produkt górski”;
 7. kontrola artykułów rolno-spożywczych oznaczonych określeniem „Produkt Polski”,
 8. kontrola żywności w rolniczym handlu detalicznym,
 9. kontrola oznakowania produktów genetycznie zmodyfikowanych (GMO),
 1. kontrola warunków składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych;
 2. kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji, dotycząca specyficznego sposobu żywienia i warunków chowu zwierząt; jeżeli informacja w tym zakresie została zadeklarowana przy wprowadzaniu artykułu rolno-spożywczego do obrotu;
 3. kontrola prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
 4. nadzór w zakresie jakości handlowej określonej przepisami Unii Europejskiej odnoszącymi się do: mięsa drobiowego, jaj, tusz wieprzowych, tusz wołowych, tusz innych zwierząt i mięsa pochodzącego z bydła poniżej 12 miesiąca życia;
 5. kontrola zgodności świeżych owoców i warzyw z przepisami Unii Europejskiej;
 6. kontrola w obrocie detalicznym pasz przeznaczonych dla zwierząt domowych;
 7. realizacja zadań objętych wspólną organizacją rynku wina na podstawie przepisów Unii Europejskiej;
 8. zwalnianie z obowiązku znakowania jaj przeznaczonych do przemysłu spożywczego;
 9. współpraca z właściwymi organami administracji rządowej w województwie, organami innych inspekcji, urzędami celno-skarbowymi, Policją, jednostkami samorządu terytorialnego oraz jednostkami organizacyjnymi realizującymi politykę rolną państwa;
 10. współpraca z jednostkami organizacyjnymi pełniącymi funkcję agencji płatniczych w zakresie realizacji Wspólnej Polityki Rolnej;
 11. prowadzenie rejestru rzeczoznawców i nadzór nad czynnościami wykonywanymi przez rzeczoznawców;
 12. wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności w ustawach:
 • z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej,
 • z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu,
 • z dnia 9 marca 2023 r. o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych.

Zadania i kompetencje plik odczytywany maszynowo (DOCX 23 KB)

Zadania i kompetencje plik odczytywany maszynowo (PDF 153 KB)

Informacja dla osób niesłyszących w PJM - link do filmu wideo

 

Wytworzył:
Maria Jaśkiewicz - p.o. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor JHARS
(2023-05-19)
Udostępnił:
Roszewska Renata
(2023-05-19 11:11:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Roszewska Renata
(2023-05-19 11:20:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki