Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, adres siedziby: ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań oraz Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, adres siedziby:Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa.
  • Pytania, wnioski i żądania w sprawach przetwarzania i ochrony danych osobowych może Pani/Pan kierować odpowiednio do Inspektorów Ochrony Danych na adresy mailowe inspektorodo@ijhars.gov.pl (dotyczy GIJHARS) oraz iod@wijhars.poznan.pl (dotyczy WIJHARS) lub na podane wyżej adresy pocztowe urzędów.
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowego procesu realizacji zadań Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wynikających z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz innych ustaw i aktów wykonawczych, tj. w szczególności na potrzeby postępowania administracyjnego, w sprawach o wykroczenia związanych z prowadzoną przez Pana/Panią działalnością podlegającą nadzorowi Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c i e rozporządzenia (UE) nr 2016/679.
  • Podanie danych osobowych w celu realizacji zadań ustawowych Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych jest niezbędne i wymagane przepisami prawa.
  • Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa w szczególności: GIJHARS/ WIJHARS, właściwe miejscowo sądy administracyjne.
  • Podane dane nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w celach innych niż realizacja zadań statutowych.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
  • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
  • Podane dane będą przechowywane przez Wojewódzkiego Inspektora oraz Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przez okres wynikający z odpowiednich przepisów prawnych w celu zapewnienia realizacji postępowań kontrolnych, administracyjnych, w sprawach o wykroczenia i sądowych.
Wytworzył:
Główny Inspektorat JHARS
(2018-05-25)
Udostępnił:
Roszewska Renata
(2018-05-25 14:45:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Roszewska Renata
(2024-01-12 13:23:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki