Fundusz Ochrony Rolnictwa

Uprzejmie informujmy, że od 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa o Funduszu Ochrony Rolnictwa, której celem jest zagwarantowanie producentom rolnym rekompensaty z tytułu utraty przychodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej w przypadku upadłości nabywców produktów rolnych.

Do wpłat na Fundusz zobowiązane są podmioty skupujące, będące podatnikami podatku od towarów i usług. Wpłaty są naliczane w wysokości 0,125% wartości produktów rolnych bez podatku od towarów i usług, określonych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, nabytych od producentów rolnych w rozumieniu ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Wartość produktów rolnych bez podatku od towarów i usług nabytych od producenta rolnego powinna być ustalana na podstawie faktur VAT i faktur VAT RR uwzględnianych w deklaracjach podatkowych.

Podmioty skupujące bez wezwania naliczają i dokonują wpłat na Fundusz, na wskazany w deklaracji rachunek bankowy, za okresy kwartalne w terminie do ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału.

Ponadto podmiot skupujący składa dyrektorowi oddziału terenowego Krajowego Ośrodka właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu skupującego, kwartalne deklaracje o wysokości naliczonych wpłat na Fundusz w terminie do 26 dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału. Wobec powyższego, pierwsze wpłaty na Fundusz za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2024 r. powinny być dokonane do 30 kwietnia 2024 r., natomiast deklaracje o wysokości naliczonych wpłat za ww. okres należy złożyć do 26 kwietnia 2024 r.

Obowiązek dokonywania wpłat na Fundusz Ochrony Rolnictwa dotyczy podmiotów prowadzących skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo i nie może być przenoszony na producenta rolnego.

Informujemy, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa, podmiot skupujący, który nie przekaże kwartalnej deklaracji o wysokości naliczonych wpłat na Fundusz w terminie określonym w art. 5 ust. 1 uFOR , tj. do 26. dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału, podlega karze pieniężnej w wysokości 60 zł za każdy dzień opóźnienia, lecz nie wyższej niż 10 000 zł.

Deklaracja o wysokości naliczonych wpłat na Fundusz znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/kowr/podmioty-zobowiazane-do-wplat

Więcej informacji na temat Funduszu Ochrony Rolnictwa znajdą Państwo na stronie internetowej KOWR, pod adresem: https://www.gov.pl/web/kowr/fundusz-ochrony-rolnictwa

Materiały do pobrania:

Ulotka informacyjna dotycząca Funduszu Ochrony Rolnictwa PDF 712.0 KB

Wytworzył:
OT KOWR w Poznaniu
(2024-04-16)
Udostępnił:
Roszewska Renata
(2024-04-16 13:44:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Roszewska Renata
(2024-04-16 13:50:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki