Zwolnienie z obowiązku znakowania jaj

Podmioty dostarczające jaja bezpośrednio z miejsca produkcji do przemysłu spożywczego mogą ubiegać się o zwolnienie z obowiązku znakowania jaj, zgodnie z art. 17 d ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz art. 11 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady WE nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. Urz. UE L 163 z 24.06.2008, str. 6, z późn. zm.).

Aby uzyskać zwolnienie z obowiązku znakowania jaj, zainteresowany podmiot zobowiązany jest złożyć wniosek o zwolnienie do Wojewódzkiego Inspektora JHARS, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta. Wniosek należy złożyć przed wysyłką jaj, oddzielnie dla każdego zakładu przemysłu spożywczego, do którego będą kierowane jaja.

W przypadku braku we wniosku informacji wymaganych ustawą, wniosek zostanie zwrócony wnioskodawcy, celem uzupełnienia lub zostanie odrzucony.

Zwolnienie z obowiązku znakowania jaj następuje w drodze decyzji. Wojewódzki Inspektor na podstawie uzyskanych informacji od wnioskodawcy ustala czy wydanie decyzji, następuje po przeprowadzeniu przez IJHARS czynności kontrolnych, czy bez przeprowadzenia kontroli.

Przed wydaniem decyzji należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł, a potwierdzenie jej wpłaty albo uwierzytelnioną kopię przesłać do Inspektoratu. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się:

 • gotówką w kasie organu podatkowego,
 • bezgotówkowo na rachunek tego organu.

Organem podatkowym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, zgodnie z właściwością miejscową wojewódzkiego inspektora.

Rachunek bankowy do wpłat opłaty skarbowej:

Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy

Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych,

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

PKO Bank Polski S.A.

Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

 

Podmiot, który uzyskał zwolnienie w ww. zakresie jest zobowiązany do:

 • prowadzenia ewidencji jaj nieoznakowanych, zawierającą następujące dane:
  • nazwę albo imię i nazwisko i adres odbiorcy jaj,
  •  miejsce przeznaczenia jaj,
  • liczbę lub masę jaj z podaniem daty ich wysłania
 • przekazywania właściwemu Wojewódzkiemu Inspektorowi w terminie 14 dni przed  każdą wysyłką jaj nieoznakowanych do odbiorców w innych krajach UE pisemnych informacji dotyczących:
  • nazwy albo imienia i nazwiska i adresu odbiorcy jaj,
  • miejsca przeznaczenia jaj,
  • liczby lub masy jaj z podaniem daty ich wysłania.

 

W przypadku nie wypełniania ww. obowiązków, zgodnie z art. 17 d ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Wojewódzki Inspektor JHARS w drodze decyzji cofa podmiotowi wydane zwolnienie.
 
 
Wniosek o zwolnienie podmiotu z obowiązku znakowania jaj kierowanych do przemysłu spożywczego z miejsca produkcji można pobrać ze strony Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułow Rolno-Spożywczych (GIJHARS). Link do strony GIJHARS.
 
Wytworzył:
Renata Roszewska
(2010-02-16)
Udostępnił:
Roszewska Renata
(2010-02-16 10:49:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Roszewska Renata
(2022-12-06 14:27:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki