Informacja o urzędzie

Rys historyczny

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych powstała 1 stycznia 2003 roku, w wyniku połączenia dwóch jednostek: Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych oraz Centralnego Inspektoratu Standaryzacji.

Charakterystyka urzędu

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) jest jednostką administracji rządowej, podległą ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych.

Inspekcja chroni interesy konsumentów poprzez:

 • wykrywanie artykułów rolno-spożywczych o niewłaściwej jakości, w tym zafałszowanych,
 • zapobieganie nieuczciwej konkurencji oraz
 • zapewnienie żywności odpowiedniej jakości.

Zadania Inspekcji wykonują następujące organy:

 • Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przy pomocy Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
 • wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Zakres działania

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych jest jedną z inspekcji, które prowadzą urzędowe kontrole żywności.

Inspekcja sprawuje:

 • nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, w tym wywożonych za granicę,
 • kontrolę jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy, w tym kontrolę graniczną tych artykułów.

Ponadto, Inspekcja dokonuje oceny i wydaje świadectwa w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Jakość handlowa obejmuje:

 • cechy organoleptyczne,
 • parametry fizykochemiczne i znakowanie (z wyłączeniem wymagań sanitarnych, weterynaryjnych i fitosanitarnych).

Celem prowadzonych kontroli jest sprawdzenie, czy produkty spełniają wymagania określone w przepisach prawa oraz dodatkowe, zadeklarowane przez producenta.

Oprócz nadzoru nad jakością handlową, Inspekcja realizuje również zadania związane z następującymi obszarami:

 • kontroli warunków składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych,
 • certyfikacji chmielu i produktów chmielowych,
 • klasyfikacji tusz wołowych i wieprzowych w systemie EUROP,
 • certyfikacji win z określonego rocznika oraz określonej odmiany winorośli,
 • nadzoru nad gospodarstwami ekologicznymi i jednostkami certyfikującymi,
 • nadzoru  nad systemem ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych.

Od 1 lipca 2020 r. Inspekcja przejęła następujące zadania:

 • nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w obrocie detalicznym,
 • kontrolę artykułów rolno-spożywczych w gastronomii,
 • nadzór nad obrotem detalicznym paszami przeznaczonymi dla zwierząt domowych,
 • kontrolę prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Szczegóły na temat zakresu działania inspekcji można znaleźć na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (GIJHARS). Strona otwiera sie w nowym oknie.

Informacja o realizowanych zadaniach dla osób niesłyszących (link do filmu wideo w PJM - otwiera się w nowym oknie).  

Struktura Inspekcji

Inspekcję tworzą:

 • Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie (GIJHARS), kierowany przez Głównego Inspektora
 • oraz 16 wojewódzkich inspektoratów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (WIJHARS), kierowanych przez Wojewódzkich Inspektorów.

Główny Inspektor jest centralnym organem administracji rządowej i podlega ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych.
Główny Inspektor koordynuje i nadzoruje działalność Inspekcji.

Wojewódzki Inspektor kieruje wojewódzkim inspektoratem jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (WIJHARS).

WIJHARS jest aparatem pomocniczym wojewódzkiego inspektora i wchodzi w skład rządowej administracji zespolonej w województwie.

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu (WIJHARS w Poznaniu)

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu jest aparatem pomocniczym Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Inspektorat zapewnia realizację zadań Wojewódzkiego Inspektora w zakresie nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych.

Siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu jest miasto Poznań.

WIJHARS w Poznaniu działa na obszarze województwa wielkopolskiego.

Organizację, strukturę, tryb pracy oraz zadania WIJHARS w Poznaniu określa Regulamin organizacyjny oraz Statut.

Wytworzył:
Maria Jaśkiewicz - Z-ca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora JHARS
(2021-02-16)
Udostępnił:
Roszewska Renata
(2021-02-16 13:36:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Roszewska Renata
(2022-09-12 09:41:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki