☰ Menu
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
Kłos zboża w literze Q oraz skrót IJHARS składający się z pierwszych liter nazwy urzędu Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Sobota 01.10.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja dla handlowców prowadzących działalność w zakresie obrotu świeżymi owocami i warzywami

 

Informacje dla handlowców owoców i warzyw świeżych

Baza danych

Państwa Członkowskie Unii Europejskiej zgodnie z art. 10 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz.U.UE L z dnia 15 czerwca 2011 r. Nr 157 str. 1), tworzą bazę danych o handlowcach, zajmujących się obrotem owocami i warzywami, w odniesieniu do których ustanowiono normy handlowe na podstawie art. 113 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

Definicje

Handlowiec - oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która posiada warzywa i owoce objęte normami handlowymi, w celu;

 • ich prezentowania lub wystawiania na sprzedaż,
 • sprzedaży lub obrotu nimi w jakiejkolwiek innej formie,
 • sprzedaży na odległość za pośrednictwem internetu lub w inny sposób
 • sprzedaży na własny rachunek lub w imieniu osoby trzeciej,
 • prowadzącą tego rodzaju działalność na terytorium Unii Europejskiej, poprzez wywóz do krajów trzecich lub przywóz z krajów trzecich.

Obrót - oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania.

Obowiązki handlowców owoców i warzyw świeżych

 

Zgłoszenie działalności oraz przekazanie informacji Wojewódzkiemu Inspektorowi JHARS

Handlowcy zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2021 r. poz. 618, z późn. zm.), zobowiązani są do przekazywania Wojewódzkiemu Inspektorowi następujących informacji:

 • o rozpoczęciu prowadzenia działalności w zakresie obrotu owocami lub warzywami objętymi normami handlowymi Unii Europejskiej - nie później niż w dniu rozpoczęcia prowadzenia tej działalności,
 • o wyrażonej w kilogramach ilości owoców lub warzyw objętych normami handlowymi Unii Europejskiej, wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym - w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego.

Zmiana danych oraz zaprzestanie prowadzenia działalności

Handlowiec zobowiązany jest również przekazać do właściwego wojewódzkiego inspektoratu następujące informacje:

 • o każdej zmianie danych, takich jak: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwa, siedziba i adres handlowca oraz rodzaj i zakres prowadzonej działalności - w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany,
 • o zaprzestaniu prowadzenia działalności - w terminie 7 dni od jej zaprzestania.

Sposób i miejsce przekazania informacji

Informacje o prowadzonej działalności, zmianie danych oraz o zaprzestaniu prowadzenia działalności należy przekazywać na opracowanym przez Inspekcję formularzu.

Formularz przekazania informacji.xlsx.0.02 MB

Formularz przekazania informacji (WCAG2.1)docx.0.03 MB

Wypełniony formularz, należy przekazać do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę handlowca wojewódzkiego inspektoratu.

Sankcje

Handlowiec, który nie wywiązuje się z obowiązku przekazywania wojewódzkiemu inspektorowi informacji, określonych przepisami ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu podlega karze grzywny.

Zwolnienie z obowiązku przekazywania informacji

Z obowiązku przekazywania wyżej wymienionych informacji, na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie handlowców zwolnionych z obowiązku przekazywania informacji wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz wpisywanych do bazy danych o handlowcach (Dz. U. z 2013 r. poz. 74), zwolnieni są handlowcy, którzy:

 • nie są zobowiązani do przestrzegania norm handlowych zgodnie z wyłączeniami określonymi w art. 4 rozporządzenia nr 543/2011, lub
 • prowadzą działalność w sektorze owoców i warzyw ograniczoną do ich przewozu, lub
 • w poprzednim roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu świeże owoce lub warzywa w ilości mniejszej niż 100 tys. kilogramów.

 

 

Wytworzył:
Mirosława Mruk - Wielkopolski Wojewódzki Inspektor JHARS
(2020-11-18)
Udostępnił:
Roszewska Renata
(2020-11-18 14:45:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Roszewska Renata
(2022-07-13 10:19:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 364180