Informacja dla handlowców prowadzących działalność w zakresie obrotu świeżymi owocami i warzywami

 

Informacje dla handlowców owoców i warzyw świeżych

Baza danych

Państwa Członkowskie Unii Europejskiej zgodnie z art. 10 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz.U.UE L z dnia 15 czerwca 2011 r. Nr 157 str. 1), tworzą bazę danych o handlowcach, zajmujących się obrotem owocami i warzywami, w odniesieniu do których ustanowiono normy handlowe na podstawie art. 113 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

Definicje

Handlowiec - oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która posiada warzywa i owoce objęte normami handlowymi, w celu;

 • ich prezentowania lub wystawiania na sprzedaż,
 • sprzedaży lub obrotu nimi w jakiejkolwiek innej formie,
 • sprzedaży na odległość za pośrednictwem internetu lub w inny sposób
 • sprzedaży na własny rachunek lub w imieniu osoby trzeciej,
 • prowadzącą tego rodzaju działalność na terytorium Unii Europejskiej, poprzez wywóz do krajów trzecich lub przywóz z krajów trzecich.

Obrót - oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania.

Obowiązki handlowców owoców i warzyw świeżych

 

Zgłoszenie działalności oraz przekazanie informacji Wojewódzkiemu Inspektorowi JHARS

Handlowcy zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1318), zobowiązani są do przekazywania Wojewódzkiemu Inspektorowi następujących informacji:

 • o rozpoczęciu prowadzenia działalności w zakresie obrotu owocami lub warzywami objętymi normami handlowymi Unii Europejskiej - nie później niż w dniu rozpoczęcia prowadzenia tej działalności,
 • o wyrażonej w kilogramach ilości owoców lub warzyw objętych normami handlowymi Unii Europejskiej, wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym - w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego.

Zmiana danych oraz zaprzestanie prowadzenia działalności

Handlowiec zobowiązany jest również przekazać do właściwego wojewódzkiego inspektoratu następujące informacje:

 • o każdej zmianie danych, takich jak: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwa, siedziba i adres handlowca oraz rodzaj i zakres prowadzonej działalności - w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany,
 • o zaprzestaniu prowadzenia działalności - w terminie 7 dni od jej zaprzestania.

Sposób i miejsce przekazania informacji

Informacje o prowadzonej działalności, zmianie danych oraz o zaprzestaniu prowadzenia działalności należy przekazywać na opracowanym przez Inspekcję formularzu.

Formularze przekazania informacji można pobrać ze strony Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułow Rolno-Spożywczych (GIJHARS). Link do strony GIJHARS

Wypełniony formularz, należy przekazać do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę handlowca wojewódzkiego inspektoratu.

Sankcje

Handlowiec, który nie wywiązuje się z obowiązku przekazywania wojewódzkiemu inspektorowi informacji, określonych przepisami ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu podlega karze grzywny.

Zwolnienie z obowiązku przekazywania informacji

Z obowiązku przekazywania wyżej wymienionych informacji, na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie handlowców zwolnionych z obowiązku przekazywania informacji wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz wpisywanych do bazy danych o handlowcach (Dz. U. z 2013 r. poz. 74), zwolnieni są handlowcy, którzy:

 • nie są zobowiązani do przestrzegania norm handlowych zgodnie z wyłączeniami określonymi w art. 4 rozporządzenia nr 543/2011, lub
 • prowadzą działalność w sektorze owoców i warzyw ograniczoną do ich przewozu, lub
 • w poprzednim roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu świeże owoce lub warzywa w ilości mniejszej niż 100 tys. kilogramów.

 

 

Wytworzył:
Mirosława Mruk - Wielkopolski Wojewódzki Inspektor JHARS
(2020-11-18)
Udostępnił:
Roszewska Renata
(2020-11-18 14:45:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Roszewska Renata
(2024-03-06 08:54:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki