☰ Menu
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
Kłos zboża w literze Q oraz skrót IJHARS składający się z pierwszych liter nazwy urzędu Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Sobota 04.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

 

 1. Zasady ogólne.

Zasady i tryb udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania zostały unormowane w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1446).

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel dla którego informacja została wytworzona (Art. 2 ust. 2 ww. ustawy)

Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotów sektora publicznego (Art. 2 ust. 1 ww. ustawy).

Ponownemu wykorzystywaniu informacji sektora publicznego w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu podlega informacja publiczna:

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu (http://wijhars.poznan.ibip.pl);
 • udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej (np. zamieszczona w serwisie internetowym oraz w wydawnictwach wprowadzonych do obrotu zawierających informacje publiczne);
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
 1. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Jeżeli dla danej informacji publicznej udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące tę informację w celu jej ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

 • poinformowania o źródle, poprzez podanie nazwy Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczej w Poznaniu, adresu strony BIP- http://wijhars.poznan.ibip.pl, oraz do poinformowania o czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego;
 • udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie;
 • poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych nie może naruszać przepisów ustawy dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1231, z późn. zm.), a w przypadku informacji stanowiących bazę danych – ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.). Wykorzystujący daną informację zobowiązany jest do poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji, jaka została zamieszczona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej WIJHARS w Poznaniu lub została udostępniona na wniosek. Nie ponosi odpowiedzialności za:

 • ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny;
 • za rezultaty przetworzenia informacji sektora publicznego ponownie wykorzystywanej.

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w stosunku do informacji sektora publicznego, m.in.:

 • których wytwarzanie przez podmioty zobowiązane nie należy do zakresu ich zadań publicznych określonych prawem;
 • do których prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1231, z późn. zm.) przysługują innym podmiotom niż Inspektorat;
 • do których prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.) przysługują innym podmiotom niż Inspektorat;
 • do których prawa własności przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2309) lub prawa własności przemysłowej podlegającego ochronie na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów Unii Europejskiej przysługują podmiotom innym niż Inspektorat.
 1. Udostępnianie w trybie wnioskowym informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania.

Informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania udostępnia się na wniosek w przypadku, gdy:

 • informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu lub centralnym repozytorium, lub
 • została udostępniona w inny sposób i nie zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację sektora publicznego na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, zawiera w szczególności:

 • nazwę podmiotu zobowiązanego, tj. WIJHARS w Poznaniu
 • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub formie wskazanych we wniosku;
 • wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
 • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym.

Zainteresowany składając wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, może skorzystać z gotowego wzoru wniosku, opracowanego przez WIJHARS w Poznaniu.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W przypadku nie możności rozpatrzenia wniosku w tym terminie, wnioskodawca zostanie poinformowany o przyczynach opóźnienia oraz o terminie w jakim wniosek zostanie rozpatrzony, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Po rozpatrzeniu wniosku Inspektorat:

 • przekazuje informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
 • informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
 • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu określa ewentualne warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku, zachowując takie same zasady w porównywalnych sytuacjach i przekazuje je wnioskodawcy.

Wnioskodawca po otrzymaniu oferty,  w terminie 14 dni zawiadamia Inspektorat o przyjęciu oferty lub może złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. Brak zawiadomienia ze strony wnioskodawcy o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania jest bezpłatne,  jednak Inspektorat może nałożyć opłatę, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Ustalając opłatę uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w sposób i formie określonych we wniosku oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków, mogące mieć wpływ na koszt, czas przygotowania lub przekazania informacji, a w szczególności:

 • koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii;
 • koszty elektronicznych nośników danych;
 • koszty pracy dodatkowej, w tym koszty anonimizacji informacji;
 • koszty przekazania informacji publicznej (np. koszty przesyłki).

Wysokość opłaty nie przekroczy sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ww. ustawy Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu nie jest zobowiązany do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

 1. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania lub udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Sprzeciw nie przysługuje od oferty dotyczącej rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ww. ustawy.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.).

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 z późn. zm.), z tym że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

W zakresie nieobjętym powyższą regulacją, stosuje się przepisy ustawy z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1446).

 

Formularz wniosku

 

 

Wytworzył:
Mirosława Mruk
Udostępnił:
Roszewska Renata
(2016-09-28 11:36:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Roszewska Renata
(2019-11-27 09:36:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 372050