Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 1. Zasady ogólne.

Zasady i tryb udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania zostały unormowane w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1641).

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego w jakimkolowiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego miedzy podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych. Jest to każdy sposób dalszego wykorzystywania informacji sektora publicznego, np. w produktach, usługach czy aplikacjach, przez przedsiębiorców, organizacje pozarządowe lub każdą zainteresowaną osobę.

Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, tj. instytucji publicznej.

Ponownemu wykorzystywaniu informacji sektora publicznego w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu podlega informacja publiczna:

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu (http://wijhars.poznan.ibip.pl);
 • udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej (np. zamieszczona w serwisie internetowym oraz w wydawnictwach wprowadzonych do obrotu zawierających informacje publiczne);
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
 1. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Jeżeli dla danej informacji publicznej udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące tę informację w celu jej ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

 • poinformowania o źródle, poprzez podanie nazwy Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczej w Poznaniu, adresu strony BIP- http://wijhars.poznan.ibip.pl, oraz do poinformowania o czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego;
 • udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie;
 • poinformowania o przetworzeniu informacji sektora publicznego ponownie wykorzystywanej.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych nie może naruszać przepisów ustawy dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w przypadku informacji stanowiących bazę danych – ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Wykorzystujący daną informację zobowiązany jest do poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji, jaka została zamieszczona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej WIJHARS w Poznaniu lub została udostępniona na wniosek. Nie ponosi odpowiedzialności za:

 • ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny;
 • za rezultaty przetworzenia informacji sektora publicznego ponownie wykorzystywanej.

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w stosunku do informacji sektora publicznego, m.in.:

 • których wytwarzanie przez podmioty zobowiązane nie należy do zakresu ich zadań publicznych określonych prawem;
 • do których prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych przysługują innym podmiotom niż Inspektorat;
 • do których prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych przysługują innym podmiotom niż Inspektorat;
 • do których prawa własności przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej lub prawa własności przemysłowej podlegającego ochronie na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów Unii Europejskiej przysługują podmiotom innym niż Inspektorat.
 1. Udostępnianie w trybie wnioskowym informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania.

Informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania udostępnia się na wniosek w przypadku, gdy:

 • informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu lub portalu danych, lub
 • została udostępniona w inny sposób i nie zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację sektora publicznego na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, zawiera w szczególności:

 • nazwę podmiotu zobowiązanego, tj. WIJHARS w Poznaniu
 • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub formie wskazanych we wniosku;
 • wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
 • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym.

Wniosek wnosi się w formie papierowej lub elektronicznej.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W przypadku nie możności rozpatrzenia wniosku w tym terminie, wnioskodawca zostanie poinformowany o przyczynach opóźnienia oraz o terminie w jakim wniosek zostanie rozpatrzony, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Po rozpatrzeniu wniosku Inspektorat:

 • przekazuje informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
 • informuje o braku informacji sektora publicznego wskazanych we wniosku;
 • informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, lub w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, informację o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazanie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacje mogą zostać przekazane;
 • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu określa ewentualne warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku, zachowując takie same zasady w porównywalnych sytuacjach i przekazuje je wnioskodawcy.

Wnioskodawca po otrzymaniu oferty,  w terminie 14 dni zawiadamia Inspektorat o przyjęciu oferty lub może złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. Brak zawiadomienia ze strony wnioskodawcy o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania jest bezpłatne,  jednak Inspektorat może nałożyć opłatę, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Ustalając opłatę uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w sposób i formie określonych we wniosku oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków, mogące mieć wpływ na koszt, czas przygotowania lub przekazania informacji, a w szczególności:

 • koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii;
 • koszty elektronicznych nośników danych;
 • koszty pracy dodatkowej, w tym koszty anonimizacji informacji;
 • koszty przekazania informacji publicznej (np. koszty przesyłki).

Wysokość opłaty nie przekroczy sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Zgodnie z art. 10 ust. 4 ww. ustawy Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu nie jest zobowiązany do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

 1. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania lub udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

W zakresie nieobjętym powyższą regulacją, stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

 

 

 

 

Wytworzył:
Mirosława Mruk
Udostępnił:
Roszewska Renata
(2016-09-28 11:36:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Roszewska Renata
(2023-03-02 13:38:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki