☰ Menu
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
Grafika zawierająca herb Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu

Poniedziałek 26.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja dla handlowców prowadzących działalność w zakresie obrotu świeżymi owocami i warzywami

Zgodnie z art. 10 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) NR 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz.U.UE L z dnia 15 czerwca 2011 r. Nr 157 str. 1), Państwa Członkowskie tworzą bazę danych o handlowcach, zajmujących się obrotem owocami i warzywami, w odniesieniu do których ustanowiono normy na podstawie art. 113 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

„Handlowiec” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, posiadającą warzywa i owoce objęte normami handlowymi, w celu ich prezentowania lub wystawiania na sprzedaż, sprzedaży lub obrotu nimi w jakiejkolwiek innej formie obrotu lub prowadzącą działalność obejmującą sprzedaż na odległość za pośrednictwem internetu lub w inny sposób, na własny rachunek lub w imieniu osoby trzeciej oraz prowadzącą tego rodzaju działalność na terytorium Wspólnoty, poprzez wywóz do krajów trzecich lub przywóz z krajów trzecich.

Zgodnie z powyższym i art. 17 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 935), handlowcy zobowiązani są do przekazywania Wojewódzkiemu Inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę handlowca, na formularzu opracowanym przez Głównego Inspektora następujące informacje:

  • o rozpoczęciu prowadzenia działalności w zakresie obrotu owocami lub warzywami objętymi normami jakości handlowej, przekazanej nie później niż w dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności, a zawierającej w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres lub nazwę, siedzibę i adres handlowca oraz rodzaj i zakres działalności.

Do powyższej informacji, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, należy dołączyć informację o numerze w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - informację o numerze identyfikacji podatkowej NIP.

O każdej zmianie danych, oraz o zaprzestaniu prowadzenia działalności handlowiec jest zobowiązany informować Wojewódzkiego Inspektora w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany lub zaprzestania działalności. 

  • o wyrażonej w kilogramach ilości owoców i warzyw objętych normami handlowymi, wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym z podziałem na gatunki oraz obrót hurtowy i detaliczny, w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego.

Formularz

Nie wywiązanie się z tego obowiązku podlega karze grzywny (podstawa prawna art. 40, ust. 4b, pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 935).

 

Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 lutego 2013 r. Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie handlowców zwolnionych z obowiązku przekazywania informacji wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz wpisywanych do bazy danych o handlowcach (Dz. U. z dnia 17 stycznia 2013 r., poz. 74), handlowcy, którzy:

  • zgodnie z art. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2011, str. 1, z późn. zm.), nie są zobowiązani do przestrzegania norm handlowych lub
  • prowadzą działalność w sektorze owoców i warzyw ograniczoną do ich przewozu, lub
  • w poprzednim roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu świeże owoce lub warzywa w ilości mniejszej niż 100 tys. kilogramów,

są zwolnieni z obowiązku przekazywania wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych informacji, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2019 r., poz. 935).

 

Wytworzył:
Mirosława Mruk
(2005-07-29)
Udostępnił:
Renata Roszewska
(2017-08-10 08:57:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Renata Roszewska
(2019-05-30 09:21:21)
 
liczba odwiedzin: 810504

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X