Zmiany dotyczące zasad i trybu nabywania uprawnień rzeczoznawcy

W związku z wejściem w życie w dniu 30 listopada 2015 r. ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1505), zasady i tryb nabywania uprawnień do wykonywania zawodu rzeczoznawcy uległy istotnym zmianom.

Osoby, które nabyły uprawnienia w zakresie pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych oraz w zakresie ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw, wpisane do rejestru rzeczoznawców przed dniem 30 listopada 2015 r.,  nie mają obowiązku w celu ich odnowienia, zdawania egzaminu przed upływem 3 lat od dnia nabycia tych uprawnień. Uprawnienia takie ważne są bezterminowo. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności (Dz. U. z 2016 r. poz. 398), osoby zainteresowane otrzymają nowe Zaświadczenie o wpisie do rejestru rzeczoznawców, zgodne z aktualnie obowiązującym wzorem, określonym w ww. rozporządzeniu.   

Ponadto, likwidacji uległ zawód rzeczoznawcy w zakresie ustalania sposobu produkcji. Ułatwione zostało uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu rzeczoznawcy w zakresie ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw, poprzez zastąpienie wymogu zdania egzaminu, obowiązkiem odbycia szkolenia w tym zakresie.

Zniesiono również wymóg odnawiania uprawnień co 3 lata w przypadku uprawnień do wykonywania zawodu rzeczoznawcy w zakresie pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych oraz w zakresie ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw. Uprawnienia te nabywane są bezterminowo. Wymóg odnawiania uprawnień co 3 lata dotyczy wyłącznie rzeczoznawców w zakresie ustalania klas jakości tusz zwierząt rzeźnych.

Rzeczoznawcy wpisani do rejestru rzeczoznawców, którzy w myśl ww. ustawy posiadają uprawnienia w zakresie pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych oraz w zakresie ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw, będący zainteresowani otrzymaniem bezterminowego zaświadczenia, potwierdzającego niniejsze uprawnienia, powinni przesłać do Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu wniosek, sporządzony na formularzu opracowanym przez WIJHARS.

Wniosek do pobrania

Wytworzył:
Mirosława Mruk
(2018-02-27)
Udostępnił:
Roszewska Renata
(2018-02-27 13:09:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Roszewska Renata
(2020-03-25 12:44:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki