☰ Menu
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
Grafika zawierająca herb Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu

Niedziela 25.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy

Zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2178 z późn. zm.) poza pracownikami IJHARS, uprawnione do pobierania próbek lub ustalania klas jakości handlowej określonych artykułów rolno-spożywczych na zlecenie zainteresowanych przedsiębiorców są osoby wpisane do rejestru rzeczoznawców, prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rzeczoznawcy. W przypadku osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – wpisu dokonuje wojewódzki inspektor właściwy dla województwa mazowieckiego.

Warunkiem wpisu do rejestru rzeczoznawców jest:

 1. w przypadku pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych, posiadanie wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych danego rodzaju, potwierdzoną egzaminem zadanym przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Głównego Inspektora JHARS. Uprawnienia są nabywane bezterminowo.
 2. w przypadku ustalania klas jakości tusz zwierząt rzeźnych, posiadanie wiedzy praktycznej i teoretycznej z tego zakresu, potwierdzoną egzaminem zdanym przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Głównego Inspektora JHARS. Egzamin jest zdawany co 3 lata,
 3. w przypadku ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw, odbycie szkolenia z tego zakresu, przeprowadzonego przez wojewódzkiego inspektora lub podmiot upoważniony przez Głównego Inspektora JHARS lub odbycie szkolenia o którym mowa w art. 12 ust. 3 lit. a) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 534/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (Dz. U. UE L 157 z 15.06.2011) w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw, zatwierdzonego przez właściwy organ innego państwa.

Do rejestru rzeczoznawców mogą być wpisane także osoby, wobec których decyzja o uznaniu kwalifikacji, wydana na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej stała się ostateczna.

Postępowanie Inspekcji w zakresie nadawania uprawnień rzeczoznawcom oraz zakres działania i obowiązki rzeczoznawców regulują następujące przepisy:

 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2178 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 444),
 • Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej poszczególnych asortymentów artykułów rolno-spożywczych.

Uprawnienia rzeczoznawcy w zakresie:

 • pobierania próbek,
 • ustalania klas jakości

można uzyskać w następujących specjalizacjach:  Wykaz specjalizacji

Zgodnie z art. 35a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2178 z późn. zm.), udział w ww. egzaminach oraz w szkoleniu dla rzeczoznawców podlega opłacie, która wynosi:

 • w przypadku egzaminu – 5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” za rok poprzedzający rok przeprowadzenia egzaminu;
 • w przypadku szkolenia – 1% przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedzający rok przeprowadzenia szkolenia – za godzinę szkolenia.

Opłaty te stanowią dochód budżetu państwa i są wpłacane na rachunek:

 • Głównego Inspektoratu JHARS – w przypadku egzaminów w zakresie pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych oraz ustalania klas jakości tusz zwierząt rzeźnych,
 • Wojewódzkiego Inspektoratu JHARS – w przypadku szkolenia w zakresie ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw.

W przypadku szkolenia prowadzonego przez podmiot upoważniony przez Głównego Inspektora JHARS, opłaty za udział w szkoleniu stanowią przychód tego podmiotu.

Osoby zainteresowane nabyciem uprawnień rzeczoznawcy zgłaszają chęć przystąpienia do egzaminu/szkolenia do Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu, ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań.

Formularz zgłoszenia na egzamin rzeczoznawcy

Formularz zgłoszenia na egzamin rzeczoznawcy w zakresie klasyfikacji tusz wołowych / wieprzowych

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu kwalifikacyjnego (dotyczy pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych oraz ustalania klas jakości tusz zwierząt rzeźnych) lub po odbyciu szkolenia (dotyczy ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw), osoby ubiegające się o uprawnienia rzeczoznawcy zobowiązane są do przesłania do Wojewódzkiego Inspektora właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rzeczoznawcy „Wniosku o wpis do Rejestru rzeczoznawców” oraz formularza "Oświadczenia".

Wniosek do pobrania

Oświadczenie do pobrania

Za wydanie decyzji w sprawie wpisu do rejestru rzeczoznawców zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1000, z późn. zm.) osoby zainteresowane uzyskaniem uprawnień rzeczoznawcy zobowiązane są dokonać opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł oraz dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się:

 • gotówką w kasie organu podatkowego, tj. Prezydenta Miasta Poznania,
 • bezgotówkowo na rachunek:

Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy

Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

PKO Bank Polski S.A.

Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

 

 

 

Wytworzył:
Mirosława Mruk
(2018-02-27)
Udostępnił:
Renata Roszewska
(2018-02-27 13:17:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Renata Roszewska
(2020-10-14 11:43:29)
 
liczba odwiedzin: 810333

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X