Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
Herb Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu

Środa 20.06.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nabór na wolne stanowisko pracy

 

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

(nr ogłoszenia 28086 z dnia 01 czerwca 2018 r.)

 

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

Inspektor

do spraw: kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

w Wydziale Kontroli

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy/wyższy* niż 6% (*niepotrzebne skreślić).

Wymiar etatu:                           1

Liczba stanowisk pracy:        1

Miejsce wykonywania pracy:  Poznań i teren woj. wielkopolskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrola producentów i wprowadzających do obrotu artykuły rolno-spożywcze
 • Kontrola artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy
 • Ocena i wydawanie świadectw w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
  - na wniosek przedsiębiorcy

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Przeprowadzanie kontroli u producentów żywności na terenie województwa wielkopolskiego. Praca w siedzibie urzędu oraz w terenie, wyjazdy służbowe, szkolenia.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Podróże służbowe z wykorzystaniem samochodu i środków komunikacji publicznej. Praca przy komputerze.

Inne:

Brak.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

Niezbędne

 • Wykształcenie: średnie w zakresie towaroznawstwa i przetwórstwa żywności, technologii produkcji artykułów rolno-spożywczych lub pokrewne

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: wyższe w zakresie towaroznawstwa i przetwórstwa żywności, technologii produkcji artykułów rolno-spożywczych lub pokrewne
 • Znajomość procedury przygotowania i wydawania decyzji w oparciu o KPA

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin składania dokumentów: do 14.06.2018 r.

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu

ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań

 

Inne informacje:

Dane osobowe - klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu, ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań, adres e-mail: a.tomecki@wijhars.poznan.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: dane nie będą powierzane do przetwarzania innym podmiotom przetwarzającym
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:

      - prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

      - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2400,00 zł.

Oświadczenia oraz list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych lub dostarczone/przesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu) nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje pod nr telefonu 61 851 03 45.

 

 

Wytworzył:
Mirosława Mruk
(2018-06-01)
Udostępnił:
Renata Roszewska
(2018-06-01 07:54:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Renata Roszewska
(2018-06-01 08:03:23)
 
 
ilość odwiedzin: 618382

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X