☰ Menu
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
Herb Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu

Niedziela 31.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nabór na wolne stanowiska pracy

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu

 

Ogłoszenie o naborze nr 63441

 

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Inspektor

do spraw: kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

w Wydziale Kontroli

 

WYMIAR ETATU:

1

 

LICZBA STANOWISK PRACY PRZEZNACZONYCH DO OBSADZENIA W WYNIKU NABORU:

2

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Poznań i teren województwa wielkopolskiego

 

ADRES URZĘDU:

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu

ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań

 

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

- przeprowadzanie kontroli artykułów rolno-spożywczych na terenie województwa wielkopolskiego,

- praca w siedzibie urzędu,

- praca w terenie,

- wyjazdy służbowe,

- szkolenia.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

- siedziba urzędu - III piętro, brak windy,

- podróże służbowe z wykorzystaniem samochodu służbowego, prywatnego pojazdu używanego do celów służbowych lub transportu publicznego,

- praca przy komputerze.

 

Inne: brak.

 

ZAKRES ZADAŃ:

- Kontrola artykułów rolno-spożywczych w produkcji i w obrocie oraz warunków ich składowania i transportu

- Kontrola artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy

- Ocena i wydawanie świadectw w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych - na wniosek przedsiębiorcy

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

- Wykształcenie: średnie w zakresie towaroznawstwa i przetwórstwa żywności, technologii produkcji artykułów rolno-spożywczych lub pokrewne

- Znajomość ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

- Umiejętność działania w sytuacjach stresowych

- Prawo jazdy kat. B

- Posiadanie obywatelstwa polskiego

- Korzystanie z pełni praw publicznych

- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

- Wykształcenie: wyższe w zakresie towaroznawstwa i przetwórstwa żywności, technologii produkcji artykułów rolno-spożywczych lub pokrewne

- Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

- CV i list motywacyjny

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

- Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

- Dokumenty należy złożyć do: 05 czerwca 2020 r.

- Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

- Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu

ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

  • Administrator danych i kontakt do niego:

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań

wi_poznan@ijhars.gov.pl

  •  Kontakt do inspektora ochrony danych:

a.tomecki@wijhars.poznan.pl

  • Cel przetwarzania danych:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

  • Informacje o odbiorcach danych:

dane mogą być udostępniane tylko i wyłącznie uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa

  • Okres przechowywania danych:

czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

  • Uprawnienia:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  • Podstawa prawna przetwarzania danych:

1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

  • Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

 

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

 

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

  • Inne informacje:

podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Oświadczenia i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Oferty niekompletne, niespełniające wymagań formalnych lub dostarczone/przesłane po terminie składania dokumentów (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu) nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3000,00 zł.

Dodatkowe informacje: tel.: 61 851 03 45.

 

WZORY OŚWIADCZEŃ:

- Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej (https://nabory.kprm.gov.pl/uploads/owiadczenie-w-zwizku-z-ubieganiem-si-o-stanowisko-niebdce-wyszym-stanowiskiem-w-subie-cywilnej.pdf)


 

Wytworzył:
Mirosława Mruk
(2020-05-21)
Udostępnił:
Renata Roszewska
(2020-05-22 07:59:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Renata Roszewska
(2020-05-22 08:10:30)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X