Zapewnienie dostępności

Informacja o braku dostępności

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, każdy może poinformować urząd o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej tego urzędu.

Zgłoszenie ma charakter informacyjny.

Aby poinformować urząd o braku dostępności można posłużyć się formularzem.

Formularz do pobrania: Informacja o braku dostępności docx 21,0 KB (formularz otworzy się w nowym oknie).

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Do urzędu, w którym chce się załatwić sprawę można złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Wniosek powinien zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy;
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Aby złożyć wniosek można posłużyć się formularzem.

Formularz do pobrania: Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej docx 21,9 KB (formularz otworzy się w nowym oknie).

Kto może złożyć wniosek

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy. Osoba ta musi wykazać interes faktyczny, czyli wskazać realną potrzebę skorzystania z usług urzędu.

Złożenie wniosku

Wniosek można:

 • przesłać na adres:
  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu, ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań,
 • złożyć w sekretariacie urzędu w godzinach pracy od 7:30 do 15:30,
 • przesłać za pośrednictwem ePUAP (https://epuap.gov.pl), na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /WIJHARS-POZNAN/SkrytkaESP
 • przesłać pocztą elektroniczną, na adres e-mail: dostepnosc@wijhars.poznan.pl

Termin realizacji wniosku

Zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, to urząd niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku, urząd jest zobowiązany zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.

Tryb odwoławczy

W przypadku gdy urząd nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:

 • w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub w sposób wskazany we wniosku, albo
 • w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym), albo
 • z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności

wnioskodawca ma prawo złożyć skargę na brak dostępności do Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Termin wniesienia skargi wynosi 30 dni od dnia, w którym upłynął termin zapewnienia dostępności przez urząd lub od dnia otrzymania od urzędu powiadomienia o powodach braku możliwości zapewnienia dostępności.

Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej

Zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo wystąpić do urzędu z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, albo o udostępnienie ich za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Co zawiera żądanie

Żądanie powinno zawierać następujące dane:

 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
 • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej urzędu, które mają być dostępne cyfrowo,
 • wskazanie w jaki sposób urząd może skontaktować się z osobą występującą z żądaniem,
 • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.

Złożenie żądania

Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej. lub ich elementów albo udostępnienie ich za pomocą alternatywnego sposobu dostępu można:

 • przesłać na adres:
  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu, ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań,
 • złożyć w sekretariacie urzędu w godzinach pracy od 7:30 do 15:30,
 • przesłać za pośrednictwem ePUAP (https://epuap.gov.pl), na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /WIJHARS-POZNAN/SkrytkaESP
 • przesłać pocztą elektroniczną, na adres e-mail: dostepnosc@wijhars.poznan.pl

Termin realizacji żądania

Urząd realizuje żądanie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli urząd nie może zapewnić dostępności cyfrowej w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem, niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności cyfrowej.

Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli urząd nie może załatwić żądania, powiadamia osobę, która wystąpiła z żądaniem o przyczynach nie załatwienia i wskazuje alternatywny sposób dostępu wraz z uzasadnieniem.

Tryb odwoławczy

W przypadku gdy:

 • urząd odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, wskazanych w żądaniu, albo
 • osoba, która występuje z żądaniem odmówi skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu,

osobie występującej z żądaniem przysługuje prawo do złożenia skargi do urzędu.

Skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów rozpatruje się w oparciu o przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1966 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Po wyczerpaniu wszelkich możliwości, skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej http://www.rpo.gov.pl

Formularze do pobrania (formularze otwierają się w nowym oknie):

Wytworzył:
Mirosława Mruk - Wielkopolski Wojewódzki Inspektor JHARS
(2022-01-20)
Udostępnił:
Roszewska Renata
(2022-01-20 12:15:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Roszewska Renata
(2022-07-15 15:02:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki