Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U.2023 r. poz.2303) Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Poznaniu informuje o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego, których szczegółowy wykaz znajduje się w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Wymienione składniki majątku ruchomego mogą być przedmiotem:

  • Sprzedaży, na podstawie oferty złożonej na druku ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia.
  • Nieodpłatnego przekazania, na pisemny wniosek jednostek wymienionych w § 38 Rozporządzenia (wzór druku stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia).
  • Darowizny, na pisemny wniosek jednostek wymienionych w § 39 Rozporządzenia (wzór druku stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia).

Miejsce i termin składania wniosków bądź ofert

Wnioski/oferty, o których mowa powyżej, należy składać w terminie do 22 listopada 2023r. na adres:

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań.

Za datę wpływu wniosku/oferty do Urzędu uznaje się datę stempla pocztowego.

Wnioski/oferty w postaci elektronicznej można składać:

za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu.
Wniosek składany elektronicznie należy podpisać przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
Za datę wpływu wniosku/oferty do Urzędu uznaje się datę wpływu na skrzynkę ePUAP. Oferta nie podlega zmianie po jej złożeniu.

Kolejność rozpatrywania wniosków

  • Wnioski będą rozpatrywane według daty ich wpływu.
  • W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski dotyczące sprzedaży, następnie oferty dotyczące nieodpłatnego przekazania/darowizny.
  • Rozpatrywanie wniosków o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę będzie się odbywało zgodnie z kolejnością ich składania. W przypadku wniosków z taką samą datą złożenia do Urzędu, wyboru jednostki, której przekazany zostanie zbędny składnik majątku, dokona Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, po przeprowadzeniu analizy potrzeb podmiotu wnioskującego.
  • W przypadku wniosków, które nie są kompletne lub budzą wątpliwości, Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Poznaniu,  może zwrócić się o uzupełnienie wniosku we wskazanym terminie, z zastrzeżeniem, że wnioski te będą rozpatrywane jako ostatnie. Wnioski nieuzupełnione lub niepoprawione w terminie lub niespełniające innych wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrywania.
  • W przypadku sprzedaży, cena zakupu stanowi wartość rynkową środka wskazaną w ogłoszeniu.
  • Wnioski/oferty będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wpływu.
  • Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odwołania procedury zbycia składników rzeczowych majątku ruchomego bez podania przyczyny.

Dane kontaktowe

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /WIJHARS-POZNAN/SkrytkaESP
tel. 61 851 03 45

Załączniki:

Załącznik nr 1. Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego PDF 261 KB

Załącznik nr 2. Formularz oferty DOCX 27 KB

Załącznik nr 2. Formularz oferty PDF 486 KB

Załącznik nr 3. Wzór wniosku o nieodpłatne przekazanie DOCX 19 KB

Załącznik nr 3. Wzór wniosku o nieodpłatne przekazanie PDF 485 KB

Załącznik nr 4. Wzór wniosku o dokonanie darowizny DOCX 20 KB

Załącznik nr 4. Wzór wniosku o dokonanie darowizny PDF 488 KB

Załącznik nr 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych DOCX 29 KB

Załącznik nr 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych PDF 507 KB

Ogłoszenie PDF 527 KB

Wytworzył:
Maria Jaśkiewicz - p.o. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor JHARS
(2023-11-08)
Udostępnił:
Roszewska Renata
(2023-11-08 11:15:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Roszewska Renata
(2023-11-08 11:52:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki