☰ Menu
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
Herb Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu

Czwartek 06.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Regulamin WIJHARS

 

ZARZĄDZENIE NR 7/2008

 WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA  JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

z  dnia 28 maja  2008 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (Dz.U. Nr 154, poz. 1279 z późn. zm.)  zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółową organizację oraz tryb pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu, którą określa Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu jest częścią regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu i stanowi załącznik do tego Regulaminu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora oraz kierownikom komórek organizacyjnych Wielkopolskiego  Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Poznaniu.

§ 4. Traci moc Zarządzenie nr 5/ 2007  Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora z dnia 13 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Poznaniu.

 § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia Regulaminu przez Wojewodę Wielkopolskiego.

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WIJHARS w Poznaniu 

  

 
ZARZĄDZENIE NR 6/09
 
WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH
z dnia 20 października 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
 
 
 
 
Na podstawie art. 53 ust. 4 w związku z art. 71 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu wprowadzonym Zarządzeniem Nr 7/2008 z dnia 28 maja 2008 r. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 
„1. Wojewódzkiego Inspektora powołuje i odwołuje Wojewoda za zgodą Głównego Inspektora.”
 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego.

 

 

 

ZATWIERDZAM:

Wojewoda Wielkopolski

Piotr Florek

Poznań, dnia 5 maja 2011 r.

ZARZĄDZENIE  Nr 3/2011 

WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH 

z dnia   26 kwietnia 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej

Artykułów Rolno - Spożywczych w Poznaniu

 

Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 
      § 1.  W Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 7/2008 z dnia 28 maja 2008 r. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu, zmienionego zarządzeniem Nr 6/09 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z dnia 20 października 2009 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu, wprowadza się następujące zmiany:

       1)      w § 9 w ust. 1 po pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11  w brzmieniu:

  „11) zatwierdza dokumentację i nadzoruje wykonanie realizowanych zadań dotyczących pozamilitarnych przygotowań obronnych oraz przedsięwzięć zapewniających funkcjonowanie Inspektoratu w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny.”;

 2)      w § 14 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Kierownicy Wydziałów w zakresie swoich właściwości współpracują  z komórkami organizacyjnymi Inspektoratu w sprawach dotyczących zadań obronnych i zarządzania kryzysowego.

       3)      w § 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Do zakresu działania Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych należy w szczególności:

1)      zapewnienie warunków ochrony informacji niejawnych;

2)      zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;

3)      kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych  informacji;

4)      przeprowadzanie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;

5)      opracowanie i bieżąca aktualizacja dokumentacji obronnej na okres zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny;

6)    realizacja, w porozumieniu z kierownikami Wydziałów, zadań obronnych związanych z pozamilitarnymi przygotowaniami Inspektoratu do działań na czas wewnętrznego zagrożenia państwa, a także w czasie wojny”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego.

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 3/2013

WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

z dnia 13 lutego 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego WIJHARS w Poznaniu

str. 1

str. 2

str. 3

Załącznik do zarządzenia Nr 3/2013 – Schemat organizacyjny WIJHARS w Poznaniu

 

 

 

 

Wytworzył:
Mirosława Mruk
(2003-09-10)
Udostępnił:
Renata Roszewska
(2003-09-10 12:20:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Renata Roszewska
(2020-03-24 08:41:00)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X