Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
Herb Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu

Poniedziałek 26.02.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zgłoszenie działalności gospodarczej


Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2212) podejmujący działalność w zakresie:

- produkcji,

- składowania,

- konfekcjonowania,

- obrotu artykułami rolno-spożywczymi,

są zobowiązani do zgłoszenia prowadzenia działalności gospodarczej w ww. zakresie Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zgłaszającego.

Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej, nie później niż w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej, na formularzu opracowanym przez IJHARS.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, zgłoszenie działalności zawiera:

  • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę zgłaszającego,
  • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej,
  • określenie przedmiotu działalności, w tym informację o działalności eksportowej,
  • wskazanie miejsca produkcji, składowania lub konfekcjonowania artykułów rolno-spożywczych.

Zmianę danych określonych w art. 12 ust. 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2212), wymienionych powyżej, należy zgłosić do Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zgłaszającego, w terminie 7 dni od dnia jej dokonania (art. 12 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy).

W przypadku, gdy zgłaszający działalność w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi jest przedsiębiorcą podlegającym przepisom ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2168), to dane wskazane w niniejszym zgłoszeniu muszą być zgodne odpowiednio z danymi zawartymi w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2212) należy zgłosić wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w terminie 7 dni od dnia jej zaprzestania.

Zgłoszenie działalności nie dotyczy:

  • rolników, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w zakresie prowadzonej działalności rolniczej, z wyłączeniem działalności polegającej na znakowaniu i pakowaniu jaj,
  • producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 28 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 859, z późn. zm.),
  • podjęcia działalności gospodarczej w zakresie obrotu detalicznego artykułami rolno-spożywczymi,
  • artykułów rolno-spożywczych wytwarzanych na własny użytek,
  • materiału siewnego roślin rolniczych, ogrodniczych i zielarskich w rozumieniu przepisów o nasiennictwie,
  • owoców i warzyw, których wymagania jakości handlowej określają przepisy Unii Europejskiej.

Nie wywiązanie się z obowiązku nałożonego ustawą, podlega karze grzywny na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 2212).

Formularz zgłoszenia

 

 

Wytworzył:
Mirosława Mruk
(2003-10-30)
Udostępnił:
Renata Roszewska
(2003-10-30 12:14:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Renata Roszewska
(2017-12-01 09:38:35)
 
 
ilość odwiedzin: 596847

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X