☰ Menu
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 21.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA

 

REJESTRY I EWIDENCJE

PROWADZONE W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH W POZNANIU

 

Lp.

Nazwa rejestru/ewidencji

Podstawa prawna prowadzenia rejestru/ewidencji

Sposób i zasady udostępniania danych z rejestru/ewidencji

1.

Rejestr rzeczoznawców w zakresie pobierania próbek, ustalania klas jakości handlowej oraz ustalania sposobu produkcji artykułów rolno-spożywczych

Art. 35 ust. 3 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (jedn. tekst: Dz. U. z 2021 r. poz. 630).

Rejestr zawiera zbiór danych osobowych. Przetwarzanie w tym udostępnianie danych z rejestru odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (jedn. tekst: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119, str. 1, ze zm.

2.

Rejestr wydanych certyfikatów na chmiel

Art. 20 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (jedn. tekst: Dz. U. z 2021 r. poz. 618).

 

Informacje udostępniane na wniosek z ograniczeniami wynikającymi z art. 5 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (jedn. tekst: Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).

 

3.

Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi

Art. 12 Ustawy z 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (jedn. tekst: Dz. U. z 2021 r. poz. 630).

Informacje zawarte w rejestrze zgodnie z pismem Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych znak: GI-GNR-2-01/05 z dnia 7 stycznia 2005 r podlegają wyłączeniu jawności informacji publicznej.

 

 

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu gromadzi dokumenty archiwalne zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (jedn. tekst: Dz. U. z 2020 r. poz. 164).

Udostępnianie archiwów odbywa się na zasadach określonych w ww. ustawie.

Zasób archiwalny archiwum zakładowego stanowią materiały archiwalne powstałe i powstające w związku z działalnością WIJHARS w Poznaniu. Służy on potrzebom Inspektoratu. Do korzystania z tego zasobu przez osoby trzecie konieczne jest zezwolenie Wojewódzkiego Inspektora.

Akta poszczególnych spraw przechowywane są w ciągu roku kalendarzowego w poszczególnych wydziałach. Akta spraw zakończonych przechowywane są w komórkach organizacyjnych przez okres 2 lat, licząc od 1 stycznia roku następnego po zakończeniu sprawy. Po upływie tego terminu akta przekazywane są do archiwum zakładowego na podstawie spisu zdawczo-odbiorczego. Dokumentacja zakwalifikowana jest do właściwych kategorii archiwalnych.

 

Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w Archiwum Zakładowym WIJHARS w Poznaniu

(Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych - Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67, z późn. zm.).

 

  • Dokumentację udostępnia się na miejscu w archiwum zakładowym przez jej wypożyczenie lub w postaci kopii.
  • Nie wypożycza się poza archiwum zakładowe dokumentacji o znacznym stopniu uszkodzenia oraz środków ewidencyjnych archiwum zakładowego.
  • Udostępnienie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym odbywa się na podstawie wniosku zawierającego, co najmniej:

1) datę;

2) nazwę wnioskującego;

3) wskazanie dokumentacji będącej przedmiotem wnioskowania o udostępnienie, przez zamieszczenie we wniosku, co najmniej:

a) informacji o nazwie komórki organizacyjnej, która dokumentację wytworzyła i zgromadziła lub przekazała,

b) dat skrajnych dokumentacji;

4) informację o sposobie udostępnienia;

5) imię, nazwisko i podpis osoby, która wnosi o udostępnienie;

6) w przypadku osób spoza podmiotu:

a) cel udostępnienia,

b) uzasadnienie.

  • Do udostępnienia dokumentacji pracownikom WIJHARS w Poznaniu jest wymagana zgoda kierownika komórki organizacyjnej, która dokumentację wytworzyła i zgromadziła lub przekazała do archiwum zakładowego. W przypadku gdy nie ma takiej możliwości, zgodę wydaje Wojewódzki Inspektor.
  • Do udostępnienia dokumentacji osobom spoza Inspektoratu jest wymagane zezwolenie Wojewódzkiego Inspektora lub osoby przez niego upoważnionej.
  • Korzystający z dokumentacji ponosi pełną odpowiedzialność za stan udostępnianej dokumentacji.
  • Niedopuszczalne jest:

1) wyłączanie z udostępnianej dokumentacji pojedynczych przesyłek i pism;

2) przekazywanie dokumentacji innym osobom, komórkom organizacyjnym lub jednostkom organizacyjnym bez wiedzy archiwisty;

3) nanoszenie na dokumentacji na nośniku papierowym adnotacji i uwag.

 

 

 

Wytworzył:
Mirosława Mruk
(2003-10-30)
Udostępnił:
Roszewska Renata
(2003-10-30 12:26:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Roszewska Renata
(2021-05-18 12:18:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 864959