☰ Menu
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 21.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Opłata skarbowa

Opłacie skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.) podlega:

1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

 • dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
 • wydanie zaświadczenia na wniosek,
 • wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);

2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

 

 Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Przepis ustawy o opłacie skarbowej

Stawka opłaty skarbowej

Dokument

Podstawa prawna wydania dokumentu

Decyzje wydawane na wniosek zainteresowanego

art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a

10 zł

(część I pkt 53 załącznika ustawy)

 • Decyzja w sprawie zwolnienia ze znakowania jaj, o którym mowa w art. 11 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 589/2008

art. 17d ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz rozporządzenie (WE) nr 589/2008

 • Decyzja w sprawie wydania upoważnienia do przeprowadzenia szkoleń w zakresie zasad ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw

art. 35 ust. 2c ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

 • Decyzja w sprawie zatwierdzenia ośrodków certyfikujących w rozumieniu art. 2 lit. I rozporządzenia nr 1850/2006

art. 20 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu

 • Decyzja w sprawie wpisu do rejestru rzeczoznawców

art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego

art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b

17 zł

(część II pkt 21 załącznika ustawy)

 • Opinia o warunkach techniczno-technologicznych w zakresie wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich

art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

 • Certyfikat na:

- chmiel

- produkty chmielowe

- chmiel nieprzygotowany

art. 20 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu

5 zł

(część II pkt 4 załącznika ustawy)

 • Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy

ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Złożenie dokumentu

17 zł

(część IV załącznika ustawy)

 • Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa/prokury

ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 

Szczegółowy wykaz zwolnień od opłaty skarbowej zawiera kolumna 4 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się:

 • gotówką w kasie organu podatkowego,
 • bezgotówkowo na rachunek tego organu.

Organem podatkowym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, zgodnie z właściwością miejscową wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (art. 12 ustawy o jhars).

 

Rachunek bankowy do wpłat opłaty skarbowej:

Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy

Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych,

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

PKO Bank Polski S.A.

Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

 

Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

 

 

Wytworzył:
Mirosława Mruk - Wielkopolski Wojewódzki Inspektor JHARS
(2014-07-29)
Udostępnił:
Roszewska Renata
(2010-07-08 09:08:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Roszewska Renata
(2021-02-26 14:03:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 864959