☰ Menu
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 21.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Regulamin organizacyjny WIJHARS w Poznaniu

Regulamin organizacyjny

Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne
Rozdział 2. Zadania Wojewódzkiego Inspektoratu
Rozdział 3. Organizacja wewnętrzna Wojewódzkiego Inspektoratu
Rozdział 4. Kierowanie i zarządzanie Wojewódzkim Inspektoratem
Rozdział 5. Uprawnienia i obowiązki pracowników
Rozdział 6. Zakresy działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy
Rozdział 7. Zasady podpisywania pism
Rozdział 8. Zasady planowania pracy
Rozdział 9. Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji
Rozdział 10. Postanowienia końcowe

Rozdział 1

Postanowienia ogólne


§ 1. Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu, zwany dalej „regulaminem”, określa organizację wewnętrzną, zadania komórek organizacyjnych oraz tryb i sposób kierowania pracą Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Głównym Inspektorze – należy przez to rozumieć Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
2) Głównym Inspektoracie – należy przez to rozumieć Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
3) Inspekcji – należy przez to rozumieć Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
4) Kierowniku – należy przez to rozumieć osobę odpowiedzialną za prawidłową organizację i realizację zadań wynikających z zakresu działania kierowanej przez nią komórki organizacyjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu;
5) Wojewodzie – należy przez to rozumieć Wojewodę Wielkopolskiego;
6) Wojewódzkiego Inspektora – należy przez to rozumieć Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
7) Wojewódzkim Inspektoracie – należy przez to rozumieć Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu;
8) zakresie działania – należy przez to rozumieć zadania nałożone na określoną komórkę organizacyjną i samodzielne stanowisko pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu.
§ 3. Wojewódzki Inspektorat działa na podstawie:
1)  ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie;
2)  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
3)  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.);
4)  statutu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu;
5)  statutu Wojewódzkiego Inspektoratu.
§ 4. 1. Zadania Inspekcji wykonuje Wojewoda przy pomocy Wojewódzkiego Inspektora.
2. Wojewódzki Inspektorat wykonuje w imieniu Wojewódzkiego Inspektora zadania i kompetencje określone w § 3 regulaminu oraz w odrębnych przepisach prawa.
3. Wojewódzki Inspektorat zapewnia realizację zadań ustawowych, kierunków działania Inspekcji zgodnie z zasadami określonymi przez Głównego Inspektora, a także poleceń Wojewody poprzez kontrole i nadzór przestrzegania przepisów o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w tym w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów finalnych.

Rozdział 2

Zadania Wojewódzkiego Inspektoratu


§ 5. Do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu należy:
1) nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych, a w szczególności:
a) kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, w tym wywożonych za granicę,
b) kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy,
c) dokonywanie oceny i wydawanie świadectw jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
d)  powiadamianie podpunktu krajowego punktu kontaktowego w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (system RASFF) o podjętych decyzjach dotyczących niebezpiecznych artykułów rolno-spożywczych,
e) kontrola artykułów rolno-spożywczych, wyrobów winiarskich i wyrobów spirytusowych posiadających zarejestrowane, na podstawie odrębnych przepisów, chronione oznaczenia geograficzne, chronione nazwy pochodzenia albo gwarantowaną tradycyjną specjalność,
f) kontrola oznakowania artykułu rolno-spożywczego informacją „produkt górski”,
g) kontrola oznakowania artykułu rolno-spożywczego informacją „Produkt Polski”,
h) kontrola żywności w rolniczym handlu detalicznym,
i) kontrola oznakowania produktów genetycznie zmodyfikowanych (GMO);
2) kontrola warunków składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych;
3) kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji, dotycząca specyficznego sposobu żywienia i warunków chowu zwierząt; jeżeli informacja w tym zakresie została zadeklarowana przy wprowadzaniu artykułu rolno-spożywczego do obrotu;
4) kontrola prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
5)  nadzór w zakresie jakości handlowej określonej przepisami Unii Europejskiej odnoszącymi się do: mięsa drobiowego, jaj, tusz wieprzowych, tusz wołowych, tusz innych zwierząt i mięsa pochodzącego z bydła poniżej 12 miesiąca życia;
6) kontrola zgodności świeżych owoców i warzyw  z przepisami Unii Europejskiej;
7) kontrola w obrocie detalicznym pasz przeznaczonych dla zwierząt domowych;
8) realizacja zadań objętych wspólną organizacją rynku wina na podstawie przepisów Unii Europejskiej;
9) zwalnianie z obowiązku znakowania jaj przeznaczonych do przemysłu spożywczego;
10) kontrola prawidłowości dokonanych transakcji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej;
11) współpraca z właściwymi organami administracji rządowej w województwie, organami innych inspekcji, urzędami celno-skarbowymi, Policją, jednostkami samorządu terytorialnego oraz jednostkami organizacyjnymi realizującymi politykę rolną państwa;
12) współpraca z jednostkami organizacyjnymi pełniącymi funkcję agencji płatniczych w zakresie realizacji Wspólnej Polityki Rolnej;
13) prowadzenie rejestru rzeczoznawców i nadzór nad rzeczoznawcami;
14) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności w ustawach: 
a) z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1324),
b) z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2019 r. poz. 935 oraz z 2020 r. poz. 285),
c) z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2019 r. poz. 1534 oraz z 2020 r. poz. 425),
d) z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 915 oraz z 2020 r. poz. 285).

Rozdział 3

Organizacja wewnętrzna Wojewódzkiego Inspektoratu


§ 6. 1. W skład Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy, posługujące się przy znakowaniu korespondencji następującymi symbolami literowymi:
1) Wydział Kontroli       KO;
2) Wydział Organizacyjno-Administracyjny     OA;
3) samodzielne stanowiska pracy:
a) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Kontroli Ex-Post     SE,
b) Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych           POIN,
c) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Ewidencji i Informacji Publicznej    EIP.
2. Przy Wojewódzkim Inspektoracie działają rzeczoznawcy wpisani do rejestru rzeczoznawców.
3. Wojewódzki Inspektor kieruje załatwianiem spraw i pracą podległych mu komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy zgodnie ze schematem organizacyjnym, określonym w załączniku do regulaminu.

Rozdział 4

Kierowanie i zarządzanie Wojewódzkim Inspektoratem


§ 7.1. Wojewódzkim Inspektoratem kieruje Wojewódzki Inspektor przy pomocy zastępcy Wojewódzkiego Inspektora i kierowników komórek organizacyjnych.
2. Wojewódzki Inspektor jest organem właściwym w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695 i 1298), w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Inspekcji na terenie województwa wielkopolskiego.
3. Wojewódzki Inspektor wykonuje funkcje przewidziane w odrębnych przepisach dla dyrektora generalnego urzędu, w tym wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Wojewódzkim Inspektoracie.
§ 8. 1. Wojewódzki Inspektor oraz zastępca Wojewódzkiego Inspektora są wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej.
2. Czynności wynikające ze stosunku pracy wobec Wojewódzkiego Inspektora oraz  zastępcy Wojewódzkiego Inspektora wykonuje Wojewoda w porozumieniu z Głównym Inspektorem.
§ 9. Wojewódzki Inspektor, zastępca Wojewódzkiego Inspektora, główny księgowy Wojewódzkiego Inspektoratu, kierownicy, pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy oraz pracownicy komórek organizacyjnych podejmują działania dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, zapewniając:
1) zgodność działalności komórki organizacyjnej z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
2) skuteczność i efektywność działań;
3) wiarygodność sprawozdań;
4) ochronę zasobów;
5) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania;
6) efektywność i skuteczność przepływu informacji;
7) zarządzanie ryzykiem.
§ 10. Wojewódzki Inspektor:
1) wykonuje zadania i kompetencje Inspekcji określone w przepisach, zgodnie z kierunkami działania Inspekcji ustalonymi przez Głównego Inspektora;
2) reprezentuje Wojewódzki Inspektorat wobec Głównego Inspektora, Wojewody, innych jednostek i organów kontroli państwowej, a także wobec osób fizycznych i prawnych w sprawach objętych zakresem działania Wojewódzkiego Inspektoratu;
3) określa strukturę organizacyjną Wojewódzkiego Inspektoratu;
4) zatwierdza plany pracy Wojewódzkiego Inspektoratu i nadzoruje ich wykonanie;
5) wydaje decyzje i postanowienia w sprawach należących do zakresu działania i kompetencji Wojewódzkiego Inspektoratu;
6) wydaje akty prawa wewnętrznego: regulaminy, instrukcje i zarządzenia;
7) zarządza kontrolę wewnętrzną w Wojewódzkim Inspektoracie i prowadzi nadzór nad jej przebiegiem;
8) odpowiada za zorganizowanie i prawidłowe funkcjonowanie kontroli zarządczej;
9) podejmuje decyzje w sprawach pracowniczych dotyczących: zatrudniania, wynagradzania, awansów, kar i rozwiązywania umów o pracę;
10) sprawuje nadzór nad zachowaniem tajemnicy państwowej i służbowej, ochroną danych osobowych i ochroną informacji niejawnych;
11) udostępnia dane dotyczące wyników kontroli oraz inne informacje z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i o ochronie danych osobowych.
§ 11. Wojewódzki Inspektor może udzielać upoważnień pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu spełniającym wymogi ustawowe do:
1) podejmowania określonych czynności w jego imieniu, w tym do wydawania decyzji administracyjnych;
2) reprezentowania Wojewódzkiego Inspektora w postępowaniu przed organami państwowymi i sądami.
§ 12. Zastępca Wojewódzkiego Inspektora:
1) realizuje zadania w zakresie wyznaczonym przez Wojewódzkiego Inspektora i jest odpowiedzialny za merytoryczną stronę podjętych decyzji, działań oraz wykonanie zadań;
2) pełni obowiązki służbowe Wojewódzkiego Inspektora w razie jego nieobecności z wyłączeniem prawa do ustanawiania bądź zmiany aktów prawa wewnętrznego oraz podejmowania decyzji kadrowych i finansowych; 
3) w czasie wakatu na stanowisku Wojewódzkiego Inspektora albo gdy Wojewódzki Inspektor nie może pełnić swojej funkcji, jego obowiązki pełni zastępca Wojewódzkiego Inspektora. W tej sytuacji zakres kompetencji zastępcy Wojewódzkiego Inspektora rozciąga się na wszystkie uprawnienia przysługujące Wojewódzkiemu Inspektorowi na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
§ 13. Wojewódzkiemu Inspektorowi podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Wydział Kontroli;
2) Wydział Organizacyjno-Administracyjny;
3) samodzielne stanowiska pracy:
a) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Kontroli Ex-Post, 
b) Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, 
c) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Ewidencji i Informacji Publicznej.
§ 14. 1. Główny księgowy Wojewódzkiego Inspektoratu jest kierownikiem Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego. Głównego księgowego podczas nieobecności zastępuje osoba pisemnie upoważniona przez Wojewódzkiego Inspektora.
2. Główny księgowy Wojewódzkiego Inspektoratu wykonuje swoje czynności zawodowe na postawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.).
3. Wydziałem Kontroli kieruje Kierownik przy pomocy zastępcy. Zakres zadań i obowiązków Kierownika i jego zastępcy wynika z zakresu działania kierowanej przez nich komórki organizacyjnej.
4. Kierownik odpowiada za:
1) planowanie, właściwą organizację i sprawne funkcjonowanie wydziału;
2) przydzielanie zadań podległym pracownikom;
3) sprawowanie nadzoru nad terminową realizacją zadań i rozstrzyganie o sposobie załatwienia spraw;
4) przygotowanie wyczerpujących danych w sprawach kierowanych do konsultacji lub podpisu Wojewódzkiego Inspektora lub zastępcy Wojewódzkiego Inspektora;
5) informowanie o problemach związanych z realizacją zadań i funkcjonowaniem podległej komórki;
6) podpisywanie korespondencji wynikającej z załatwianych spraw – w granicach udzielonych upoważnień;
7) sprawowanie nadzoru nad dyscypliną pracy, przestrzeganiem przez podległych pracowników obowiązujących przepisów w zakresie prowadzonych spraw, ochroną informacji niejawnych oraz nad bezpieczeństwem i higieną pracy, a także ochroną przeciwpożarową;
8) koordynację urlopów podległych pracowników;
9) występowanie do Wojewódzkiego Inspektora z wnioskami dotyczącymi spraw pracowniczych w zakresie:
a) awansowania, wyróżniania i karania pracownika,
b) zmiany warunków pracy i płacy,
c) obsadzania wolnych stanowisk pracy;
10) sprawowanie kontroli wewnętrznej w nadzorowanej komórce organizacyjnej;
11) nadzór nad przestrzeganiem procedur, utrzymaniem i doskonaleniem systemu zarządzania jakością;
12) składanie zapotrzebowań na materiały lub usługi niezbędne do realizacji planowych zadań komórek organizacyjnych;
13) sprawdzanie i zatwierdzanie pod względem merytorycznym delegacji pracowniczych.

Rozdział 5

Uprawnienia i obowiązki pracowników


§ 15. 1. Pracownik podlega bezpośrednio Kierownikowi.
2. Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania ustalonych procedur, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania jakością.
3. Zakres czynności pracowników wynika z zadań przydzielonych poszczególnym stanowiskom pracy, ustalanych przez bezpośredniego przełożonego i zatwierdzanych przez Wojewódzkiego Inspektora.
4. Pracownicy zobowiązani są do prawidłowej realizacji przydzielonych im zadań i poleceń służbowych, w tym:
1) gromadzenia wyczerpujących danych w zakresie rozpatrywanych spraw służbowych;
2) przedkładania propozycji ostatecznego załatwienia przydzielonej im sprawy;
3) terminowego opracowywania projektów dokumentów;
4) Obowiązki i prawa pracowników regulują odrębne przepisy, w szczególności ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265 i 285) i ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).

Rozdział 6

Zakresy działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy


§ 16. 1. Do zakresu działania Wydziału Kontroli należy:
1) opracowywanie projektów planów pracy Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie realizacji zadań ustawowych Inspekcji;
2) nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych, a w szczególności:
a) kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, w tym wywożonych za granicę,
b) kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy,
c) dokonywanie oceny i wydawanie świadectw jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, 
d) powiadamianie podpunktu krajowego punktu kontaktowego w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (system RASFF) o podjętych decyzjach dotyczących niebezpiecznych artykułów rolno-spożywczych,
e) kontrola artykułów rolno-spożywczych, wyrobów winiarskich i wyrobów spirytusowych posiadających zarejestrowane, na podstawie odrębnych przepisów, chronione oznaczenia geograficzne, chronione nazwy pochodzenia albo gwarantowaną tradycyjną specjalność,
f) kontrola oznakowania artykułu rolno-spożywczego informacją „produkt górski”,
g) kontrola oznakowania artykułu rolno-spożywczego informacją „Produkt Polski”,
h) kontrola żywności w rolniczym handlu detalicznym,
i) kontrola oznakowania produktów zmodyfikowanych genetycznie GMO;
3) kontrola warunków składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych;
4) kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji, dotycząca specyficznego sposobu żywienia i warunków chowu zwierząt, jeżeli informacja w tym zakresie została zadeklarowana przy wprowadzaniu artykułu rolno-spożywczego do obrotu;
5) kontrola prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
6) nadzór w zakresie jakości handlowej określonej przepisami Unii Europejskiej odnoszącymi się do: mięsa drobiowego, jaj, tusz wieprzowych, tusz wołowych, tusz innych zwierząt i mięsa pochodzącego z bydła poniżej 12 miesiąca życia;
7) kontrola zgodności świeżych owoców i warzyw z przepisami Unii Europejskiej;
8) kontrola w obrocie detalicznym pasz przeznaczonych dla zwierząt domowych;
9) realizacja zadań objętych wspólną organizacją rynku wina na podstawie przepisów Unii Europejskiej;
10) zwalnianie z obowiązku znakowania jaj przeznaczonych do przemysłu spożywczego;
11) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności w ustawach: 
a) rolnictwie ekologicznym,
b) organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu,
c) wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji,
d) rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych;
12) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych;
13) opracowywanie informacji o wynikach kontroli, okresowych sprawozdań statystycznych i zestawień z zakresu prac wydziału;
14) wykonywanie innych zadań zlecanych przez Wojewódzkiego Inspektora lub zastępcę Wojewódzkiego Inspektora.
2. Do zakresu działań Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego należy:
1) prowadzenie gospodarki finansowej;
2) opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych oraz zakupów inwestycyjnych;
3) sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych;
4) prowadzenie spraw rachunkowo-kasowych, operacji bankowych i księgowości;
5) prowadzenie spraw związanych z wynagradzaniem pracowników;
6) rozliczanie delegacji służbowych pracowników;
7) prowadzenie spraw związanych z obsługą sekretariatu, archiwum oraz samochodów służbowych;
8) prowadzenie rejestru skarg i wniosków;
9) prowadzenie spraw osobowych, socjalno-bytowych i związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników;
10) prowadzenie spraw szkolenia zawodowego pracowników;
11) prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi i zaopatrzeniem jednostki;
12) przygotowanie techniczne narad i szkoleń;
13) prowadzenie ewidencji środków trwałych;
14) przygotowywanie projektów zarządzeń, umów;
15) prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, porządku i dyscypliny pracy;
16) wykonywanie innych prac zlecanych przez Wojewódzkiego Inspektora lub zastępcę Wojewódzkiego Inspektora.
3. Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska Pracy do Spraw Kontroli Ex-Post należy kontrola płatności objętych systemem finansowania z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, z wyłączeniem refundacji eksportowych.
4. Do zakresu działania Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy:
1) ochrona informacji, które wymagają ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem jako stanowiące tajemnicę państwową lub służbową, niezależnie od formy i sposobu ich wyrażania, także w trakcie ich opracowania w tym zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
2) opracowanie i bieżąca aktualizacja dokumentacji obronnej na okres zewnętrznego zagrożenia i wojny, realizacja zadań obronnych związanych z pozamilitarnymi przygotowaniami Wojewódzkiego Inspektoratu do działań na czas wewnętrznego zagrożenia państwa, a także w czasie wojny;
3) wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych, w szczególności monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych w tym danych osobowych.
5. Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska Pracy do Spraw Ewidencji i Informacji Publicznej należy:
1) prowadzenie ewidencji podmiotów gospodarczych w zakresie objętym przepisami ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz handlowców wprowadzających do obrotu owoce i warzywa świeże;
2) prowadzenie rejestru rzeczoznawców i spraw związanych z nadawaniem uprawnień rzeczoznawcom w zakresie pobierania próbek i ustalania klas jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
3) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej oraz rejestru wniosków o udzielenie informacji publicznej i spraw z tym związanych;
4) prowadzenie ewidencji przepisów prawnych polskich i Unii Europejskiej;
5) wykonywanie innych prac zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora lub zastępcę Wojewódzkiego Inspektora.

Rozdział 7

Zasady podpisywania pism


§ 17. 1. Uprawnienia do podpisywania pism wynikających z zakresu ustalonego obszarem działania Wojewódzkiego Inspektoratu posiadają Wojewódzki Inspektor oraz Zastępca Wojewódzkiego Inspektora w granicach kompetencji określonych przez Wojewódzkiego Inspektora.
2. Pisma podpisywane przez Wojewódzkiego Inspektora lub zastępcę Wojewódzkiego Inspektora powinny być parafowane na kopiach przez prowadzących sprawy, bezpośredniego przełożonego, a w zakresie księgowości, przez głównego księgowego Wojewódzkiego Inspektoratu.
3. Podpisywanie pism dokonywane jest jednoosobowo, z wyjątkiem przypadków określonych odrębnymi przepisami.
4. Przelewy i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym stanowiącym podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych Wojewódzkiego Inspektoratu podpisują jako dysponenci: Wojewódzki Inspektor oraz główny księgowy lub osoby pisemnie upoważnione przez Wojewódzkiego Inspektora.
5. Z tytułu podpisywanej korespondencji Wojewódzki Inspektor odpowiada za zgodność załatwienia spraw ze stanem prawnym oraz terminowe i merytoryczne załatwienie spraw.

Rozdział 8

Zasady planowania pracy


§ 18. Zadania Wojewódzkiego Inspektoratu wykonywane są w oparciu o plany pracy, których integralną część stanową programy kontroli.
§ 19. Wojewódzki Inspektorat jako jednostka wchodząca w skład zespolonej administracji rządowej w województwie współdziała przy realizacji zadań kontrolnych z innymi jednostkami administracji rządowej oraz wydziałami Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
§ 20. W Wojewódzkim Inspektoracie sporządza się kwartalne plany pracy na podstawie wytycznych Głównego Inspektora.

Rozdział 9

Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji


§ 21. 1. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w Wojewódzkim Inspektoracie odbywa się na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. poz. 46).
2. Wojewódzki Inspektor lub zastępca Wojewódzkiego Inspektora oraz Kierownicy lub  upoważnieni przez nich pracownicy przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 16.00.
3. Pozostali pracownicy przyjmują obywateli w godzinach pracy Wojewódzkiego Inspektoratu; od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.30 do 15.30.
4. W sytuacji, gdy w poniedziałek przypada dzień wolny od pracy osoby, o których mowa w ust. 2, przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godz. od 10.00 do 14.00.
5. Informacja o dniach i godzinach przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków jest umieszczona w widocznym miejscu.
6. Skargi i wnioski wpływające do Wojewódzkiego Inspektoratu lub przyjęte osobiście przez pracowników podlegają ewidencji w rejestrze skarg i wniosków, prowadzonej przez Wydział Organizacyjno-Administracyjny.
7. Rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870).

Rozdział 10

Postanowienia końcowe


§ 22. 1.Wojewódzki Inspektorat używa pieczęci:
1) okrągłej z godłem państwowym z treścią w otoku:
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
2) nagłówkowej: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu.
2. W trybie zarządzenia wewnętrznego Wojewódzkiego Inspektora są ustalane:
1) polityka rachunkowości;
2) regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
3) inne sprawy istotne w działalności Wojewódzkiego Inspektoratu.
3. Informacji w sprawach dotyczących działalności Wojewódzkiego Inspektoratu dla przedstawicieli środków masowego przekazu udziela Wojewódzki Inspektor, zastępca Wojewódzkiego Inspektora lub osoby upoważnione przez Wojewódzkiego Inspektora.
 

Zarządzenie Nr 6/2020 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu

 

 

Wytworzył:
Mirosława Mruk - Wojewódzki Inspektor JHARS
(2020-09-14)
Udostępnił:
Roszewska Renata
(2020-09-18 14:02:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Roszewska Renata
(2021-02-26 14:03:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 864959