Regulamin organizacyjny WIJHARS w Poznaniu

Spis treści

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 2. Zadania Wojewódzkiego Inspektoratu

Rozdział 3. Organizacja wewnętrzna Wojewódzkiego Inspektoratu

Rozdział 4. Kierowanie i zarządzanie Wojewódzkim Inspektoratem

Rozdział 5. Uprawnienia i obowiązki pracowników

Rozdział 6. Zakresy działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy

Rozdział 7. Zasady podpisywania pism

Rozdział 8. Zasady planowania pracy

Rozdział 9. Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji

Rozdział 10. Postanowienia końcowe

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu, zwany dalej „regulaminem”, określa organizację wewnętrzną, zadania komórek organizacyjnych oraz tryb i sposób kierowania pracą Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 • Głównym Inspektorze – należy przez to rozumieć Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
 • Głównym Inspektoracie – należy przez to rozumieć Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
 • Inspekcji – należy przez to rozumieć Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
 • Kierowniku – należy przez to rozumieć osobę odpowiedzialną za prawidłową organizację i realizację zadań wynikających z zakresu działania kierowanej przez nią komórki organizacyjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu;
 • Wojewodzie – należy przez to rozumieć Wojewodę Wielkopolskiego;
 • Wojewódzkiego Inspektora – należy przez to rozumieć Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
 • Wojewódzkim Inspektoracie – należy przez to rozumieć Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu;
 • zakresie działania – należy przez to rozumieć zadania nałożone na określoną komórkę organizacyjną i samodzielne stanowisko pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu.

§ 3. Wojewódzki Inspektorat działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie;
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • statutu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu;
 • statutu Wojewódzkiego Inspektoratu.

§ 4.1. Zadania Inspekcji wykonuje Wojewoda przy pomocy Wojewódzkiego Inspektora.

2. Wojewódzki Inspektorat wykonuje w imieniu Wojewódzkiego Inspektora zadania i kompetencje określone w § 3 regulaminu oraz w odrębnych przepisach prawa.

3. Wojewódzki Inspektorat zapewnia realizację zadań ustawowych, kierunków działania Inspekcji zgodnie z zasadami określonymi przez Głównego Inspektora, a także poleceń Wojewody poprzez kontrole i nadzór przestrzegania przepisów o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w tym w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów finalnych.

Rozdział 2. Zadania Wojewódzkiego Inspektoratu

§ 5. Do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu należy:

 • nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych, a w szczególności:
 1. kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, w tym wywożonych za granicę,
 2. kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy,
 3. dokonywanie oceny i wydawanie świadectw jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
 4. powiadamianie podpunktu krajowego punktu kontaktowego w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (system RASFF) o podjętych decyzjach dotyczących niebezpiecznych artykułów rolno-spożywczych,
 5. kontrola artykułów rolno-spożywczych, wyrobów winiarskich i wyrobów spirytusowych posiadających zarejestrowane, na podstawie odrębnych przepisów, chronione oznaczenia geograficzne, chronione nazwy pochodzenia albo gwarantowaną tradycyjną specjalność,
 6. kontrola oznakowania artykułu rolno-spożywczego informacją „produkt górski”,
 7. kontrola oznakowania artykułu rolno-spożywczego informacją „Produkt Polski”,
 8. kontrola żywności w rolniczym handlu detalicznym,
 9. kontrola oznakowania produktów genetycznie zmodyfikowanych (GMO),
 • kontrola warunków składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych;
 • kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji, dotycząca specyficznego sposobu żywienia i warunków chowu zwierząt; jeżeli informacja w tym zakresie została zadeklarowana przy wprowadzaniu artykułu rolno-spożywczego do obrotu;
 • kontrola prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
 • nadzór w zakresie jakości handlowej określonej przepisami Unii Europejskiej odnoszącymi się do: mięsa drobiowego, jaj, tusz wieprzowych, tusz wołowych, tusz innych zwierząt i mięsa pochodzącego z bydła poniżej 12 miesiąca życia;
 • kontrola zgodności świeżych owoców i warzyw  z przepisami Unii Europejskiej;
 • kontrola w obrocie detalicznym pasz przeznaczonych dla zwierząt domowych;
 • realizacja zadań objętych wspólną organizacją rynku wina na podstawie przepisów Unii Europejskiej;
 • zwalnianie z obowiązku znakowania jaj przeznaczonych do przemysłu spożywczego;
 •  kontrola prawidłowości dokonanych transakcji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej;
 •  współpraca z właściwymi organami administracji rządowej w województwie, organami innych inspekcji, urzędami celno-skarbowymi, Policją, jednostkami samorządu terytorialnego oraz jednostkami organizacyjnymi realizującymi politykę rolną państwa;
 •  współpraca z jednostkami organizacyjnymi pełniącymi funkcję agencji płatniczych w zakresie realizacji Wspólnej Polityki Rolnej;
 •  prowadzenie rejestru rzeczoznawców i nadzór nad rzeczoznawcami;
 •  wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności w ustawach:
 1. z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1324),
 2. z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2019 r. poz. 935 oraz z 2020 r. poz. 285),
 3. z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2019 r. poz. 1534 oraz z 2020 r. poz. 425),
 4. z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 915 oraz z 2020 r. poz. 285).

Rozdział 3. Organizacja wewnętrzna Wojewódzkiego Inspektoratu

§ 6. 1. W skład Wojewódzkiego Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy, posługujące się przy znakowaniu korespondencji następującymi symbolami literowymi:

 • Wydział Kontroli (KO);
 • Wydział Organizacyjno-Administracyjny (OA);
 • samodzielne stanowiska pracy:
 1. Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Kontroli Ex-Post (SE),
 2. Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych (POIN),
 3. Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Ewidencji i Informacji Publicznej (EIP).
 1. Przy Wojewódzkim Inspektoracie działają rzeczoznawcy wpisani do rejestru rzeczoznawców.
 2. Wojewódzki Inspektor kieruje załatwianiem spraw i pracą podległych mu komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy zgodnie ze schematem organizacyjnym, określonym w załączniku do regulaminu.

Rozdział 4. Kierowanie i zarządzanie Wojewódzkim Inspektoratem

§ 7.1. Wojewódzkim Inspektoratem kieruje Wojewódzki Inspektor przy pomocy zastępcy Wojewódzkiego Inspektora i kierowników komórek organizacyjnych.

 1. Wojewódzki Inspektor jest organem właściwym w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Inspekcji na terenie województwa wielkopolskiego.
 2. Wojewódzki Inspektor wykonuje funkcje przewidziane w odrębnych przepisach dla dyrektora generalnego urzędu, w tym wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Wojewódzkim Inspektoracie.

§ 8.1. Wojewódzki Inspektor oraz zastępca Wojewódzkiego Inspektora są wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej.

 1. Czynności wynikające ze stosunku pracy wobec Wojewódzkiego Inspektora oraz zastępcy Wojewódzkiego Inspektora wykonuje Wojewoda w porozumieniu z Głównym Inspektorem.

§ 9. Wojewódzki Inspektor, zastępca Wojewódzkiego Inspektora, główny księgowy Wojewódzkiego Inspektoratu, kierownicy, pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy oraz pracownicy komórek organizacyjnych podejmują działania dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, zapewniając:

 • zgodność działalności komórki organizacyjnej z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
 • skuteczność i efektywność działań;
 • wiarygodność sprawozdań;
 • ochronę zasobów;
 • przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania;
 • efektywność i skuteczność przepływu informacji;
 • zarządzanie ryzykiem.

§ 10. Wojewódzki Inspektor:

 • wykonuje zadania i kompetencje Inspekcji określone w przepisach, zgodnie z kierunkami działania Inspekcji ustalonymi przez Głównego Inspektora;
 • reprezentuje Wojewódzki Inspektorat wobec Głównego Inspektora, Wojewody, innych jednostek i organów kontroli państwowej, a także wobec osób fizycznych i prawnych w sprawach objętych zakresem działania Wojewódzkiego Inspektoratu;
 • określa strukturę organizacyjną Wojewódzkiego Inspektoratu;
 • zatwierdza plany pracy Wojewódzkiego Inspektoratu i nadzoruje ich wykonanie;
 • wydaje decyzje i postanowienia w sprawach należących do zakresu działania i kompetencji Wojewódzkiego Inspektoratu;
 • wydaje akty prawa wewnętrznego: regulaminy, instrukcje i zarządzenia;
 • zarządza kontrolę wewnętrzną w Wojewódzkim Inspektoracie i prowadzi nadzór nad jej przebiegiem;
 • odpowiada za zorganizowanie i prawidłowe funkcjonowanie kontroli zarządczej;
 • podejmuje decyzje w sprawach pracowniczych dotyczących: zatrudniania, wynagradzania, awansów, kar i rozwiązywania umów o pracę;
 •  sprawuje nadzór nad zachowaniem tajemnicy państwowej i służbowej, ochroną danych osobowych i ochroną informacji niejawnych;
 •  udostępnia dane dotyczące wyników kontroli oraz inne informacje z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i o ochronie danych osobowych.

§ 11. Wojewódzki Inspektor może udzielać upoważnień pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu spełniającym wymogi ustawowe do:

 • podejmowania określonych czynności w jego imieniu, w tym do wydawania decyzji administracyjnych;
 • reprezentowania Wojewódzkiego Inspektora w postępowaniu przed organami państwowymi i sądami.

§ 12. Zastępca Wojewódzkiego Inspektora:

 • realizuje zadania w zakresie wyznaczonym przez Wojewódzkiego Inspektora i jest odpowiedzialny za merytoryczną stronę podjętych decyzji, działań oraz wykonanie zadań;
 • pełni obowiązki służbowe Wojewódzkiego Inspektora w razie jego nieobecności z wyłączeniem prawa do ustanawiania bądź zmiany aktów prawa wewnętrznego oraz podejmowania decyzji kadrowych i finansowych;
 • w czasie wakatu na stanowisku Wojewódzkiego Inspektora albo gdy Wojewódzki Inspektor nie może pełnić swojej funkcji, jego obowiązki pełni zastępca Wojewódzkiego Inspektora. W tej sytuacji zakres kompetencji zastępcy Wojewódzkiego Inspektora rozciąga się na wszystkie uprawnienia przysługujące Wojewódzkiemu Inspektorowi na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§ 13. Wojewódzkiemu Inspektorowi podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

 • Wydział Kontroli;
 • Wydział Organizacyjno-Administracyjny;
 • samodzielne stanowiska pracy:
 1. Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Kontroli Ex-Post,
 2. Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
 3. Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Ewidencji i Informacji Publicznej.

§ 14.1. Główny księgowy Wojewódzkiego Inspektoratu jest kierownikiem Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego. Głównego księgowego podczas nieobecności zastępuje osoba pisemnie upoważniona przez Wojewódzkiego Inspektora.

 1. Główny księgowy Wojewódzkiego Inspektoratu wykonuje swoje czynności zawodowe na postawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 2. Wydziałem Kontroli kieruje Kierownik przy pomocy zastępcy. Zakres zadań i obowiązków Kierownika i jego zastępcy wynika z zakresu działania kierowanej przez nich komórki organizacyjnej.
 3. Kierownik odpowiada za:
 • planowanie, właściwą organizację i sprawne funkcjonowanie wydziału;
 • przydzielanie zadań podległym pracownikom;
 • sprawowanie nadzoru nad terminową realizacją zadań i rozstrzyganie o sposobie załatwienia spraw;
 • przygotowanie wyczerpujących danych w sprawach kierowanych do konsultacji lub podpisu Wojewódzkiego Inspektora lub zastępcy Wojewódzkiego Inspektora;
 • informowanie o problemach związanych z realizacją zadań i funkcjonowaniem podległej komórki;
 • podpisywanie korespondencji wynikającej z załatwianych spraw – w granicach udzielonych upoważnień;
 • sprawowanie nadzoru nad dyscypliną pracy, przestrzeganiem przez podległych pracowników obowiązujących przepisów w zakresie prowadzonych spraw, ochroną informacji niejawnych oraz nad bezpieczeństwem i higieną pracy, a także ochroną przeciwpożarową;
 • koordynację urlopów podległych pracowników;
 • występowanie do Wojewódzkiego Inspektora z wnioskami dotyczącymi spraw pracowniczych w zakresie:
 1. awansowania, wyróżniania i karania pracownika,
 2. zmiany warunków pracy i płacy,
 3. obsadzania wolnych stanowisk pracy;
 •  sprawowanie kontroli wewnętrznej w nadzorowanej komórce organizacyjnej;
 •  nadzór nad przestrzeganiem procedur, utrzymaniem i doskonaleniem systemu zarządzania jakością;
 •  składanie zapotrzebowań na materiały lub usługi niezbędne do realizacji planowych zadań komórek organizacyjnych;
 •  sprawdzanie i zatwierdzanie pod względem merytorycznym delegacji pracowniczych.

Rozdział 5. Uprawnienia i obowiązki pracowników

§ 15. 1. Pracownik podlega bezpośrednio Kierownikowi.

 1. Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania ustalonych procedur, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania jakością.
 2. Zakres czynności pracowników wynika z zadań przydzielonych poszczególnym stanowiskom pracy, ustalanych przez bezpośredniego przełożonego i zatwierdzanych przez Wojewódzkiego Inspektora.
 3. Pracownicy zobowiązani są do prawidłowej realizacji przydzielonych im zadań i poleceń służbowych, w tym:
 • gromadzenia wyczerpujących danych w zakresie rozpatrywanych spraw służbowych;
 • przedkładania propozycji ostatecznego załatwienia przydzielonej im sprawy;
 • terminowego opracowywania projektów dokumentów;
 • Obowiązki i prawa pracowników regulują odrębne przepisy, w szczególności ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej i ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Rozdział 6. Zakresy działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy

§ 16. 1. Do zakresu działania Wydziału Kontroli należy:

 • opracowywanie projektów planów pracy Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie realizacji zadań ustawowych Inspekcji;
 • nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych, a w szczególności:
 1. kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, w tym wywożonych za granicę,
 2. kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy,
 3. dokonywanie oceny i wydawanie świadectw jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
 4. powiadamianie podpunktu krajowego punktu kontaktowego w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (system RASFF) o podjętych decyzjach dotyczących niebezpiecznych artykułów rolno-spożywczych,
 5. kontrola artykułów rolno-spożywczych, wyrobów winiarskich i wyrobów spirytusowych posiadających zarejestrowane, na podstawie odrębnych przepisów, chronione oznaczenia geograficzne, chronione nazwy pochodzenia albo gwarantowaną tradycyjną specjalność,
 6. kontrola oznakowania artykułu rolno-spożywczego informacją „produkt górski”,
 7. kontrola oznakowania artykułu rolno-spożywczego informacją „Produkt Polski”,
 8. kontrola żywności w rolniczym handlu detalicznym,
 9. kontrola oznakowania produktów zmodyfikowanych genetycznie GMO;
 • kontrola warunków składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych;
 • kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji, dotycząca specyficznego sposobu żywienia i warunków chowu zwierząt, jeżeli informacja w tym zakresie została zadeklarowana przy wprowadzaniu artykułu rolno-spożywczego do obrotu;
 • kontrola prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
 • nadzór w zakresie jakości handlowej określonej przepisami Unii Europejskiej odnoszącymi się do: mięsa drobiowego, jaj, tusz wieprzowych, tusz wołowych, tusz innych zwierząt i mięsa pochodzącego z bydła poniżej 12 miesiąca życia;
 • kontrola zgodności świeżych owoców i warzyw z przepisami Unii Europejskiej;
 • kontrola w obrocie detalicznym pasz przeznaczonych dla zwierząt domowych;
 • realizacja zadań objętych wspólną organizacją rynku wina na podstawie przepisów Unii Europejskiej;
 •  zwalnianie z obowiązku znakowania jaj przeznaczonych do przemysłu spożywczego;
 •  wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności w ustawach:
 1. o rolnictwie ekologicznym,
 2. organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu,
 3. wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji,
 4. rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych;
 •  przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych;
 •  opracowywanie informacji o wynikach kontroli, okresowych sprawozdań statystycznych i zestawień z zakresu prac wydziału;
 •  wykonywanie innych zadań zlecanych przez Wojewódzkiego Inspektora lub zastępcę Wojewódzkiego Inspektora.
 1. Do zakresu działań Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego należy:
 • prowadzenie gospodarki finansowej;
 • opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych oraz zakupów inwestycyjnych;
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych;
 • prowadzenie spraw rachunkowo-kasowych, operacji bankowych i księgowości;
 • prowadzenie spraw związanych z wynagradzaniem pracowników;
 • rozliczanie delegacji służbowych pracowników;
 • prowadzenie spraw związanych z obsługą sekretariatu, archiwum oraz samochodów służbowych;
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków;
 • prowadzenie spraw osobowych, socjalno-bytowych i związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników;
 •  prowadzenie spraw szkolenia zawodowego pracowników;
 •  prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi i zaopatrzeniem jednostki;
 •  przygotowanie techniczne narad i szkoleń;
 •  prowadzenie ewidencji środków trwałych;
 •  przygotowywanie projektów zarządzeń, umów;
 •  prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, porządku i dyscypliny pracy;
 •  wykonywanie innych prac zlecanych przez Wojewódzkiego Inspektora lub zastępcę Wojewódzkiego Inspektora.
 1. Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska Pracy do Spraw Kontroli Ex-Post należy kontrola płatności objętych systemem finansowania z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, realizowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, z wyłączeniem refundacji eksportowych.
 2. Do zakresu działania Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy:
 • ochrona informacji, które wymagają ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem jako stanowiące tajemnicę państwową lub służbową, niezależnie od formy i sposobu ich wyrażania, także w trakcie ich opracowania w tym zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
 • opracowanie i bieżąca aktualizacja dokumentacji obronnej na okres zewnętrznego zagrożenia i wojny, realizacja zadań obronnych związanych z pozamilitarnymi przygotowaniami Wojewódzkiego Inspektoratu do działań na czas wewnętrznego zagrożenia państwa, a także w czasie wojny;
 • wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych, w szczególności monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych w tym danych osobowych.
 1. Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska Pracy do Spraw Ewidencji i Informacji Publicznej należy:
 • prowadzenie ewidencji podmiotów gospodarczych w zakresie objętym przepisami ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz handlowców wprowadzających do obrotu owoce i warzywa świeże;
 • prowadzenie rejestru rzeczoznawców i spraw związanych z nadawaniem uprawnień rzeczoznawcom w zakresie pobierania próbek i ustalania klas jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
 • prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej oraz rejestru wniosków o udzielenie informacji publicznej i spraw z tym związanych;
 • prowadzenie ewidencji przepisów prawnych polskich i Unii Europejskiej;
 • wykonywanie innych prac zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora lub zastępcę Wojewódzkiego Inspektora.

Rozdział 7. Zasady podpisywania pism

§ 17.1. Uprawnienia do podpisywania pism wynikających z zakresu ustalonego obszarem działania Wojewódzkiego Inspektoratu posiadają Wojewódzki Inspektor oraz Zastępca Wojewódzkiego Inspektora w granicach kompetencji określonych przez Wojewódzkiego Inspektora.

 1. Pisma podpisywane przez Wojewódzkiego Inspektora lub zastępcę Wojewódzkiego Inspektora powinny być parafowane na kopiach przez prowadzących sprawy, bezpośredniego przełożonego, a w zakresie księgowości, przez głównego księgowego Wojewódzkiego Inspektoratu.
 2. Podpisywanie pism dokonywane jest jednoosobowo, z wyjątkiem przypadków określonych odrębnymi przepisami.
 3. Przelewy i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym stanowiącym podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych Wojewódzkiego Inspektoratu podpisują jako dysponenci: Wojewódzki Inspektor oraz główny księgowy lub osoby pisemnie upoważnione przez Wojewódzkiego Inspektora.
 4. Z tytułu podpisywanej korespondencji Wojewódzki Inspektor odpowiada za zgodność załatwienia spraw ze stanem prawnym oraz terminowe i merytoryczne załatwienie spraw.

Rozdział 8. Zasady planowania pracy

§ 18. Zadania Wojewódzkiego Inspektoratu wykonywane są w oparciu o plany pracy, których integralną część stanową programy kontroli.

§ 19. Wojewódzki Inspektorat jako jednostka wchodząca w skład zespolonej administracji rządowej w województwie współdziała przy realizacji zadań kontrolnych z innymi jednostkami administracji rządowej oraz wydziałami Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

§ 20. W Wojewódzkim Inspektoracie sporządza się kwartalne plany pracy na podstawie wytycznych Głównego Inspektora.

Rozdział 9. Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji

§ 21.1. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w Wojewódzkim Inspektoracie odbywa się na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. poz. 46).

 1. Wojewódzki Inspektor lub zastępca Wojewódzkiego Inspektora oraz Kierownicy lub upoważnieni przez nich pracownicy przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 16.00.
 2. Pozostali pracownicy przyjmują obywateli w godzinach pracy Wojewódzkiego Inspektoratu; od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.30 do 15.30.
 3. W sytuacji, gdy w poniedziałek przypada dzień wolny od pracy osoby, o których mowa w ust. 2, przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godz. od 10.00 do 14.00.
 4. Informacja o dniach i godzinach przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków jest umieszczona w widocznym miejscu.
 5. Skargi i wnioski wpływające do Wojewódzkiego Inspektoratu lub przyjęte osobiście przez pracowników podlegają ewidencji w rejestrze skarg i wniosków, prowadzonej przez Wydział Organizacyjno-Administracyjny.
 6. Rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870).

Rozdział 10. Postanowienia końcowe

§ 22. 1.Wojewódzki Inspektorat używa pieczęci:

 • okrągłej z godłem państwowym z treścią w otoku:
  Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • nagłówkowej: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu.
 1. W trybie zarządzenia wewnętrznego Wojewódzkiego Inspektora są ustalane:
 • polityka rachunkowości;
 • regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • inne sprawy istotne w działalności Wojewódzkiego Inspektoratu.
 1. Informacji w sprawach dotyczących działalności Wojewódzkiego Inspektoratu dla przedstawicieli środków masowego przekazu udziela Wojewódzki Inspektor, zastępca Wojewódzkiego Inspektora lub osoby upoważnione przez Wojewódzkiego Inspektora.

Zarządzenie Nr 6/2020 Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu (PDF 2,99 MB)

Dokumenty dostępne:

Zarządzenie Nr 6/2020 (PDF 106 KB)

Załącznik do zarządzenia Nr 6/2020 - Regulamin organizacyjny WIJHARS w Poznaniu (PDF 171 KB)

Schemat organizacyjny WIJHARS w Poznaniu (PDF 396 KB)

Wytworzył:
Mirosława Mruk - Wojewódzki Inspektor JHARS od 01.01.2003 r. do 28.01.2022 r.
(2020-09-14)
Udostępnił:
Roszewska Renata
(2020-09-18 14:04:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Roszewska Renata
(2023-01-11 12:11:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki