Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu osobowego

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 poz. 998 ze zm.) ogłasza drugi przetarg publiczny na sprzedaż samochodu osobowego.

Przedmiot sprzedaży

Rodzaj pojazdu: samochód osobowy
Marka: PEUGEOT
Model: 407 2.0 HDI
Wersja: Premium 140
Rok produkcji: 2007
Nr VIN: VF 36DRHRH21617746
Nr rejestracyjny: PO 5FF43
Przebieg pojazdu: 215918 km
Cena wywoławcza: 2300 zł (słownie: dwa tysiące trzysta zł).

Warunki przystąpienia do przetargu

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej składnika rzeczowego majątku, tj. 230 zł (słownie : dwieście trzydzieści zł).

Wadium

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto sprzedającego w Narodowym Banku Polskim nr 08 1010 1469 0010 1022 3100 0000. W tytule przelewu zaznaczyć, iż wpłata dotyczy wadium kupno Peugeot 407 nr rejestracyjny PO 5FF43.

Wadium musi wpłynąć na konto Inspektoratu do dnia 8 grudnia 2022 r.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia wyboru lub odrzucenia oferty.
Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

Miejsce i termin składania ofert

Pisemne oferty należy składać do dnia 8 grudnia 2022 r. na adres:

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań

W przypadku przekazania oferty za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Inspektoratu.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta na zakup samochodu osobowego marki Peugeot 407 nr rejestracyjny PO 5FF43”.

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu

Otwarcie złożonych ofert odbędzie się w dniu 9 grudnia 2022 r o godz. 10.00 w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań.
Termin związania ofertą wynosi 21 dni liczone od dnia otwarcia ofert.

Wymagania dotyczące przygotowania oferty

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, musi ona zawierać:

 • imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub nazwę firmy i siedzibę oferenta,
 • oferowaną cenę,
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się za stanem składnika rzeczowego majątku ruchomego będącego przedmiotem przetargu publicznego lub że ponosi skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tego składnika,
 • potwierdzenie wpłaty wadium.

Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Oferta musi być podpisana przez oferenta lub osobę upoważnioną. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 • została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu,
 • została złożona przez oferenta który nie wniósł wadium,
 • nie spełnia wymagań określonych w ogłoszeniu.

Komisja przetargowa niezwłocznie zawiadamia oferenta e-mailem o odrzuceniu oferty.

Kryterium wyboru oferty

Komisja przetargowa wybiera ofertę, która zawiera najwyższą cenę.
W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów zaproponowało tę samą cenę, komisja przetargowa kontynuuje przetarg publiczny w formie aukcji.

W przypadku aukcji, komisja przetargowa zawiadamia e-mailem oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o miejscu i terminie przeprowadzenia aukcji.

Termin i miejsce udostępnienia do obejrzenia przedmiotu sprzedaży

Samochód można oglądać na parkingu przy Placu Wolności w Poznaniu, po uprzednim ustaleniu terminu pod nr telefonu 61 851 03 45.

Termin zawarcia umowy sprzedaży

Umowa z wybranym oferentem zostanie podpisana w terminie wyznaczonym przez Urząd jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni, licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po dokonaniu zapłaty przez nabywcę.
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Załączniki:

 1. Formularz oferty DOCX 28,0 KB, Formularz oferty PDF 424,0 KB
 2. Wzór umowy sprzedaży DOCX 24,0 KB, Wzór umowy sprzedaży PDF 431,0 KB
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych DOCX 31,0 KB, Zgoda na przetwarzanie danych osobowych PDF 427,0 KB
 4. Wycena rzeczoznawcy PDF 2261,0 KB
 5. Ogłoszenie PDF 700,0 KB
Wytworzył:
Maria Jaśkiewicz - p.o. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor JHARS
(2022-11-24)
Udostępnił:
Roszewska Renata
(2022-11-24 09:11:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Roszewska Renata
(2022-11-24 09:22:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki