Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U.2023 r. poz.2303) Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Poznaniu informuje o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego, których szczegółowy wykaz znajduje się w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Wymienione składniki majątku ruchomego mogą być przedmiotem:

  1. Sprzedaży, na podstawie oferty złożonej na druku ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia.
  2. Nieodpłatnego przekazania, na pisemny wniosek jednostek wymienionych w § 38 Rozporządzenia (wzór druku stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia).
  3. Darowizny, na pisemny wniosek jednostek wymienionych w § 39 Rozporządzenia (wzór druku stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia).

Miejsce i termin składania wniosków bądź ofert

Wnioski/oferty, o których mowa powyżej, należy składać w terminie do 7 grudnia 2023r. na adres:

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań.

Za datę wpływu wniosku/oferty do Urzędu uznaje się datę stempla pocztowego.

Wnioski/oferty w postaci elektronicznej można składać:

za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu.
Wniosek składany elektronicznie należy podpisać przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
Za datę wpływu wniosku/oferty do Urzędu uznaje się datę wpływu na skrzynkę ePUAP. Oferta nie podlega zmianie po jej złożeniu.

Kolejność rozpatrywania wniosków

  1. Wnioski będą rozpatrywane według daty ich wpływu.
  2. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski dotyczące sprzedaży, następnie oferty dotyczące nieodpłatnego przekazania/darowizny.
  3. Rozpatrywanie wniosków o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę będzie się odbywało zgodnie z kolejnością ich składania. W przypadku wniosków z taką samą datą złożenia do Urzędu, wyboru jednostki, której przekazany zostanie zbędny składnik majątku, dokona Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, po przeprowadzeniu analizy potrzeb podmiotu wnioskującego.
  4. W przypadku wniosków, które nie są kompletne lub budzą wątpliwości, Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Poznaniu,  może zwrócić się o uzupełnienie wniosku we wskazanym terminie, z zastrzeżeniem, że wnioski te będą rozpatrywane jako ostatnie. Wnioski nieuzupełnione lub niepoprawione w terminie lub niespełniające innych wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrywania.
  5. W przypadku sprzedaży, cena zakupu stanowi wartość rynkową środka wskazaną w ogłoszeniu.
  6. Wnioski/oferty będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wpływu.
  7. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odwołania procedury zbycia składników rzeczowych majątku ruchomego bez podania przyczyny.

Dane kontaktowe

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /WIJHARS-POZNAN/SkrytkaESP
tel. 61 851 03 45

Załączniki:

Wytworzył:
Maria Jaśkiewicz - p.o. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor JHARS
(2023-11-23)
Udostępnił:
Roszewska Renata
(2023-11-23 13:25:49)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki