Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w WIJHARS w Poznaniu - archiwum

Rok 2019

 Lp.

Data kontroli

Przeprowadzający kontrolę

Zakres kontroli

1.

07.06.2019

Archiwum Państwowe w Poznaniu

Postępowanie z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną, powstałą i zgromadzoną w jednostce

2.

21.10.2019 - 25.10.2019

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Ocena organizacji kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych na rynku krajowym oraz prawidłowość dokumentowania ustaleń kontroli

3.

27.11.2019

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Prawidłowość postępowania WIJHARS w zakresie certyfikacji chmielu nieprzygotowanego

 

Rok 2018

 Lp.

Data kontroli

Przeprowadzający kontrolę

Zakres kontroli

1.

12.04.2018 - 23.04.2018

Wojewoda Wielkopolski

Ocena przygotowania WIJHARS do wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.Urz.UE L Nr 119 str. 1.

2.

23.11.2018

Główny Inspektorat Jakości  Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

 1. Tryb i zasady postępowania podczas certyfikacji chmielu nieprzygotowanego oraz przyjmowanie danych raportowanych przez producentów chmielu albo uznaną grupę producentów/ uznaną organizację producentów chmielu.
 2. Sporządzanie dokumentacji zgodnie z Instrukcją
 3. Terminowość i rzetelność działań pracowników WIJHARS podczas wykonywania czynności w zakresie prowadzenia certyfikacji chmielu nieprzygotowanego.

 

Rok 2017

 Lp.

Data kontroli

Przeprowadzający kontrolę

Zakres kontroli

1.

22.02.2017, 24.02.2017, 27.02.2017

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu

 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

2.

22.05.2017 - 26.05.2017

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

 

 1. Rozpatrywanie skarg i wniosków.
 2. Wykorzystywanie wyników badań laboratoryjnych w decyzjach administracyjnych.
 3. Wydawanie zaleceń pokontrolnych

 

3. 30.11.2017 Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie
 1. Tryb i zasady postępowania podczas certyfikacji chmielu nieprzygotowanego oraz przyjmowanie danych raportowanych przez producentów chmielu albo uznaną grupę producentów/uznaną organizację producentów chmielu.
 2. Sporządzanie dokumentacji zgodnie z Instrukcją
 3. Terminowość i rzetelność działań pracowników WIJHARS podczas wykonywania czynności w zakresie prowadzenia certyfikacji chmielu nieprzygotowanego.


 

 

Rok 2016

 

Lp.

Data kontroli

Przeprowadzający kontrolę

Zakres kontroli

1.

29.08.2016 - 28.09.2016

Wojewoda Wielkopolski

Ocena gospodarowania środkami publicznymi, prawidłowość pobierania, gromadzenia i przekazywania dochodów budżetu państwa, wybrane zagadnienia z zakresu realizacji polityki kadrowej względem członków korpusu służby cywilnej, organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków, realizacja obowiązku określonego przepisami art. 55 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, sprawowanie nadzoru nad jakością artykułów rolno-spożywczych

2.

11.10.2016 – 11.10.2016

Archiwum Państwowe w Poznaniu

Stosowanie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

3.

23.11.2016

Główny Inspektorat JHARS w Warszawie

Prawidłowość certyfikacji chmielu nieprzygotowanego

 

Rok 2015

 

Lp.

Data kontroli

Przeprowadzający kontrolę

Zakres kontroli

1.

24.08.2015 – 28.08.2015

Główny Inspektorat JHARS w Warszawie

Nadzór i koordynacja działań kontrolnych w Wojewódzkim Inspektoracie JHARS oraz ich wpływ na prawidłowość realizacji zadań ustawowych IJHARS.

2.

29.09.2015 - 08.12.2015

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu

Prawidłowość działań Inspekcji w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności za lata 2013-2015 (I półrocze).

 • wystąpienie pokontrolne
3. 24.11.2015 Główny Inspektorat JHARS w Warszawie

Prawidłowość postępowania w zakresie certyfikacji chmielu nieprzygotowanego.

 

Rok 2014

 

Lp.

Data kontroli

Przeprowadzający kontrolę

Zakres kontroli

1.

30.06.2014

– 04.07.2014

Główny Inspektorat JHARS w Warszawie

 1. Wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o jhars w wyniku kontroli przeprowadzonych przez inspektorów WIJHARS w 2013r.
 2. Korzystanie przez Wojewódzkiego Inspektora z instytucji samokontroli w przypadku zaistnienia przesłanek do uchylenia w całości wcześniej wydanej decyzji i umorzenia postępowania administracyjnego
 3. Przestrzeganie kompetencji określonych dla organu I instancji podczas prowadzonego postępowania administracyjnego i odwoławczego.

2.

20.08.2014

– 21.08.2014

Główny Inspektorat JHARS w Warszawie

 1. Tryb i zasady postępowania WIJHARS podczas przyjmowania Zgłoszeń powierzchni upraw chmielu do ewidencji plantacji oraz prowadzenia ewidencji plantacji chmielu, w sezonie 2014/2015
 2. Tryb i zasady postępowania WIJHARS podczas typowania plantacji/kwater chmielu do kontroli jednolitości odmianowej oraz postępowania przy kontroli jednolitości odmianowej oraz weryfikacji powierzchni plantacji/kwater chmielu
 3. Sporządzanie dokumentacji zgodnie z wytycznymi
 4. Terminowość i rzetelność działań pracowników WIJHARS podczas wykonywania kolejnych czynności w zakresie prowadzenia ewidencji plantacji oraz kontroli jednolitości odmianowej i weryfikacji powierzchni plantacji chmielu

3.

20.11.2014

 

Główny Inspektorat JHARS w Warszawie

 1. Tryb i zasady postępowania WIJHARS podczas certyfikacji chmielu nieprzygotowanego
 2. Sporządzanie dokumentacji zgodnie z Instrukcją
 3. Terminowość i rzetelność działań pracowników WIJHARS podczas wykonywania czynności w zakresie prowadzenia certyfikacji chmielu nieprzygotowanego

 

Rok 2013

 

Lp.

Data kontroli

Przeprowadzający kontrolę

Zakres kontroli

1.

10.05.2013

– 23.05.2013

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Gospodarowanie środkami finansowymi i realizacja dochodów budżetowych, stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

2.

04.10.2013

Archiwum Państwowe w Poznaniu

Kontrola archiwum zakładowego

3.

25.11.2013

Główny Inspektorat JHARS w Warszawie

Prowadzenie ewidencji plantacji i certyfikacji chmielu

4.

27.11.2013

– 05.12.2013

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.), wykonywanie nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w zakresie dokonywania oceny i wydawania świadectw jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwianie skarg i wniosków oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2011 r.

 

Rok 2012

 

Lp.

Data kontroli

Przeprowadzający kontrolę

Zakres kontroli

1.

11.07.2012

– 17.07.2012

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu

Kontrola okresowa

2.

31.08.2012

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2011 r.

3.

29.10.2012

Główny Inspektorat JHARS w Warszawie

Certyfikacja chmielu nieprzygotowanego i ewidencja plantacji chmielu

4.

12.11.2012

– 16.11.2012

Główny Inspektorat JHARS w Warszawie

Ocena realizacji zadań dot. rejestracji i ochrony nazw oraz oznaczeń produktów regionalnych i tradycyjnych

 

Rok 2011

 

Lp.

Data kontroli

Przeprowadzający kontrolę

Zakres kontroli

1.

11.01.2011

– 28.01.2011

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w 2010 r.

2.

02.03.2011

Wielkopolski Urząd Wojewódzki – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 1. Ujmowanie zadań obronnych w regulaminach organizacyjnych i zakresach kompetencji.
 2. Zapewnienie obsady etatowej jednostek organizacyjnych poprzez reklamowanie.

3.

25.07.2011

– 28.07.2011

Główny Inspektorat JHARS w Warszawie

Wybrane zagadnienia związane z realizacją ustawowych zadań:

 • rozpatrywanie skarg oraz spraw dot. jakości handlowej art. rolno-spożywczych,
 • wydawanie decyzji administracyjnych i zaleceń pokontrolnych

4.

12.09.2011 – 23.09.2011

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Wykonywanie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie (w tym wywożonych za granicę)

5.

25.10.2011 – 26.10.2011

Główny Inspektorat JHARS w Warszawie

 1. Prowadzenie ewidencji plantacji chmielu
 2. Certyfikacja chmielu nieprzygotowanego

 

Rok 2010

 

Lp.

Data kontroli

Przeprowadzający kontrolę

Zakres kontroli

1.

13.07.2010

- 16.07.2010

Główny Inspektorat JHARS w Warszawie

Wybrane zagadnienia związane z realizacją ustawowych zadań

2.

27.10.2010

- 28.10.2010

Główny Inspektorat JHARS w Warszawie

Certyfikacja chmielu

3.

03.11.2010

Archiwum Państwowe w Poznaniu

Kontrola archiwum zakładowego

 

Rok 2009

 

Lp.

Data kontroli

Przeprowadzający kontrolę

Zakres kontroli

1.

02.03.2009

- 02.03.2009

Główny Inspektorat JHARS w Warszawie

Postępowanie przy zwalnianiu z obowiązku znakowania jaj przez podmioty prowadzące ich produkcję i dostawy do przemysłu spożywczego

2.

10.06.2009

- 03.07.2009

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu

Wydział Kontroli Płatników Składek

Kontrola okresowa

3.

18.08.2009

- 19.08.2009

Główny Inspektorat JHARS w Warszawie

Certyfikacja chmielu

4.

30.11.2009

Główny Inspektorat JHARS w Warszawie

Certyfikacja chmielu

 

Rok 2008

 

Lp.

Data kontroli

Przeprowadzający kontrolę

Zakres kontroli

1.

01.01.2008

- 04.03.2008

Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Poznaniu

Wykonanie budżetu państwa w 2007r., w części 85/30 - województwo wielkopolskie

2.

14.05.2008

- 16.05.2008

Główny Inspektorat JHARS w Warszawie

Wybrane zagadnienia związane z realizacją ustawowych zadań

3.

18.11.2008

- 19.11.2008

Główny Inspektorat JHARS w Warszawie

Certyfikacja chmielu

4.

04.12.2008

Główny Inspektorat JHARS w Warszawie

Realizacja zadań delegowanych przez ARR

 

 

Rok 2007

 

Lp.

Data kontroli

Przeprowadzający kontrolę

Zakres kontroli

1.

01.03.2007

Główny Inspektorat JHARS w Warszawie

Wyjaśnienie zarzutów zawartych w piśmie

2.

29.10.2007

Główny Inspektorat JHARS w Warszawie

Prowadzenie ewidencji plantacji chmielu, certyfikacji chmielu nieprzygotowanego

3.

29.11.2007

Archiwum Państwowe w Poznaniu

Kontrola archiwum zakładowego

 

 

Dokumentacja dot. kontroli znajduje się w Sekretariacie, pokój 311.

 

Wytworzył:
Mirosława Mruk
(2011-02-02)
Udostępnił:
Roszewska Renata
(2011-02-02 13:53:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Roszewska Renata
(2021-01-14 10:57:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki